Skip to main content

Pedwar enwebai o Gymru yng Ngwobrau Hyfforddi’r DU

Mae Gwobrau Hyfforddi’r DU yn dathlu hyfforddwyr o bob rhan o’r DU sy’n gwneud gwaith gwych ac ysbrydoledig i gefnogi eu cymunedau drwy chwaraeon. Bydd enillwyr pob categori yn cael eu datgelu yn eu seremoni wobrwyo ddydd Mawrth 5 Rhagfyr.

Eleni, mae pedwar hyfforddwr o Gymru wedi cael eu cydnabod mewn tri chategori gwahanol am eu hymroddiad i hyfforddi.

Mae mwy o wybodaeth am yr enwebeion isod.

Gwilym Iolo Lewis – Gwobr Newid Bywyd

Trodd hoffter Gwilym o rygbi yn angerdd dros hyfforddi yng Nghlwb Rygbi Warriors Llanelli, lle mae wedi bod yn gwneud byd o wahaniaeth i chwaraewyr ar y cae ac oddi arno bob wythnos ers dros ugain mlynedd.

Mae Warriors Llanelli yn croesawu oedolion o bob gallu i gymryd rhan, ac mae ystod eang o chwaraewyr ag anableddau dysgu ac anableddau corfforol wedi dod o hyd i gartref yn y clwb.

Enwebwyd Gwilym ar gyfer y Wobr Newid Bywyd yma am ei gefnogaeth i chwaraewr ag anawsterau dysgu. Mae’r chwaraewr wedi gallu gwneud cynnydd yn y clwb, gan ddod yn gapten a chymhwyso i fod yn hyfforddwr Lefel 1.

Gwilym Iolo Lewis
Gwilym Iolo Lewis

Tara Edwards – Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn (Plant a Phobl Ifanc)

Fel Rheolwr Cymunedol ac Allgymorth ar gyfer Academi Gymnasteg Valleys, mae Tara yn cefnogi ei chymuned leol i oresgyn rhwystrau i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Yn aml nid yw plant a phobl ifanc sy’n byw mewn cymunedau difreintiedig yn cael yr un cyfleoedd chwaraeon, felly mae gwaith Tara yn canolbwyntio ar sicrhau bod y plant yma'n cael yr un cyfleoedd â’u cyfoedion.

Mae ei gwaith hefyd wedi cynnwys cydweithio â StreetGames, partner cenedlaethol Chwaraeon Cymru sy’n ymroddedig i drawsnewid bywydau pobl ifanc drwy chwaraeon.

Dywedodd Tara: “Mae’r ffaith fy mod i wedi cael fy enwebu ar gyfer gwobr Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn yn fy synnu i ac yn fy ngwneud i'n hynod falch. Nid yn unig fy mod i wedi cael fy synnu o gyrraedd y rhestr fer, ond fe gefais i fy synnu hefyd o gyrraedd y rowndiau terfynol. Rydw i’n falch o allu cefnogi a rhoi yn ôl i’r gymuned lle cefais i fy magu.

“Mae’n golygu’r byd i mi bod fy ngwaith i'n cael ei gydnabod a’i werthfawrogi.”

Tara Edwards mewn dosbarth gymnasteg
Tara Edwards

Luke Carpenter – Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn (Plant a Phobl Ifanc)

Mae ail enwebiad i Academi Gymnasteg Valleys yn dangos yn glir bod y clwb yn rhoi blaenoriaeth i’w gymuned. 

Luke yw Pennaeth Gymnasteg Cyffredinol y clwb ac mae’n ymrwymo ei amser i sicrhau bod pob plentyn a pherson ifanc sy’n dod i’r clwb yn cael yr hyfforddiant mae’n ei haeddu.

Mae rôl Luke yn cynnwys cefnogi eu harweinwyr ifanc i ddatblygu eu sgiliau yn y gamp. Mae ei waith gyda phobl ifanc wedi’i wreiddio mewn angerdd dros sicrhau bod cyfranogwyr yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi a’u gwerthfawrogi.

Dywedodd Luke: “Rydw i’n ddiolchgar i’r rhai wnaeth wneud amser i fy enwebu i ar gyfer y wobr ac rydw i’n falch o gynrychioli ein cymuned gymnasteg ni yng Nghymru mewn digwyddiad chwaraeon cenedlaethol.

“Rydw i’n lwcus i weithio gyda chymaint o gymnastwyr gwych ac rydw i wrth fy modd yn ymgysylltu â chymaint o blant lleol mewn chwaraeon.”

Luke Carpenter
Luke Carpenter

Daniel Knight – Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Daniel Knight yw Prif Hyfforddwr Cynorthwyol Rygbi Cadair Olwyn y Dreigiau ym Mhont-y-pŵl. Mae'r clwb yn ymfalchïo mewn cynnig cyfleoedd i unigolion sydd ag anableddau corfforol i fod yn actif a chymdeithasu ag eraill yn eu cymuned.

Mae Daniel wedi bod yn ymwneud â Rygbi Cadair Olwyn y Dreigiau ers iddyn nhw ddechrau yn 2019, ar ôl bod yn rhan o’r arbrawf cychwynnol. Ers hynny, mae wedi defnyddio ei safle i annog, ysbrydoli a grymuso chwaraewyr i fod y gorau y gallant fod ar y cae ac oddi arno.

Dywed y chwaraewyr bod ei hyfforddiant wedi eu helpu i fagu hyder a chreu teimlad o gyfeillgarwch yn y tîm.

Dywedodd Daniel: “Mae’n anrhydedd enfawr cael fy ystyried ar gyfer y wobr yma, rhywbeth a ddaeth fel syndod mawr. Mae gallu hyfforddi rygbi cadair olwyn gyda'r Dreigiau yn fraint. Rydw i’n ffodus iawn i gael hyfforddi grŵp gwych o bobl yn wythnosol.”

Daniel Knight yn hyfforddi sesiwn rygbi cadair olwyn
Daniel Knight

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Cymunedol ac ar Lawr Gwlad

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy

Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

A oes unigolyn ysbrydoledig yn eich clwb chwaraeon chi ddylai gael ei gydnabod?

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy