Skip to main content

PEDWAR PENIGAMP O GYMRU YN Y RAS AM WOBR O BWYS I’R DU

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. PEDWAR PENIGAMP O GYMRU YN Y RAS AM WOBR O BWYS I’R DU

Mae pedwar prosiect gwych o Gymru yn apelio am gefnogaeth y cyhoedd er mwyn cael eu coroni yn Brosiect Loteri Genedlaethol y Flwyddyn yng Ngwobrau’r Loteri Genedlaethol 2021.  

Mae’r Green Valley Conservation and Heritage Project yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, Clwb Chwaraeon Anabledd a Rygbi Cynghrair Cadair Olwyn Croesgadwyr Gogledd Cymru, Gwobr Iris Gŵyl Ffilm LGBT+ o Gaerdydd ac elusen a menter gymdeithasol Wastesavers a leolir yn ne ddwyrain Cymru wedi llwyddo i drechu cystadleuwyr gwych mewn cystadleuaeth gyda 1500 o gynigion i gyrraedd y cam pleidleisio cyhoeddus.  

Mae Gwobrau’r Loteri Genedlaethol yn dathlu’r bobl a phrosiectau ysbrydoledig sy’n gwneud pethau anhygoel gyda help arian y Loteri Genedlaethol.  

Mae’r pedwarawd o Gymru ymysg 17 o ymgeiswyr sydd ar y rhestr fer o bob cwr o’r DU, a fydd yn cystadlu mewn pleidlais gyhoeddus dros 4 wythnos i gael eu henwi yn Brosiect Loteri Genedlaethol dechreuol y Flwyddyn. Bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol o £3,000 ar gyfer eu prosiect a thlws eiconig Gwobrau’r Loteri Genedlaethol.  

Mae’r Green Valley Conservation and Heritage Project yn Abercynon yn helpu pobl o fewn yr hen bentref glofaol Cymreig yn Rhondda i wella eu sgiliau cyflogadwyedd a’u lles trwy arddio a chysylltu gyda natur. Tair blynedd yn ôl,  tir diffaith oedd safle Cynon Valley Organic Adventures, cartref  y prosiect Cadwraeth a Threftadaeth. Heddiw, mae wedi cael ei drawsnewid yn ardd gymunedol gyda mannau ar gyfer alotiadau sy’n tyfu bwyd ar gyfer eu banc bwyd, caffi, ysgol haf a hyd yn oed campfa werdd. Maen nhw hefyd yn darparu gweithgareddau a rhaglenni awyr agored ar gyfer ieuenctid sydd wedi ymddieithrio ac yn gweithio’n agos gyda phobl ifanc awtistig ac unrhyw un sy’n profi anawsterau iechyd meddwl. 

Sefydlwyd Clwb Chwaraeon Anabledd a Rygbi Cynghrair Cadair Olwyn Croesgadwyr Gogledd Cymru ym mis Ebrill 2013 i sicrhau fod rygbi cynghrair o fewn cyrraedd i bawb yng ngogledd Cymru a’r ardaloedd cyfagos. Ers hynny, mae’r clwb a leolir yn Wrecsam a Sir y Fflint ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn (a chwaraewyr nad ydynt mewn cadair olwyn) wedi meithrin 16 o chwaraewyr rhyngwladol ac wedi parhau i dyfu yn ystod y pandemig, ynghyd â chynnig man cymdeithasol hanfodol. Mae arian y Loteri Genedlaethol wedi helpu i ddarparu storfa ac i brynu cadeiriau olwyn chwaraeon fel cyfarpar ar gyfer y timau, gan wneud y clwb yn fwy hygyrch. Y clwb yw'r unig glwb rygbi'r gynghrair cadair olwyn yn y byd i gael tri thîm yn chwarae yn yr un system gynghrair ac mae wedi gweld y twf mwyaf mewn aelodau o'r holl glybiau sefydledig yn y DU. Y Croesgadwyr hefyd fydd y clwb cyntaf yng Nghymru i sefydlu tîm Rygbi Cynghrair Anabledd Corfforol, sy'n caniatáu i ddefnyddwyr gyda anableddau nad ydynt mewn cadeiriau olwyn, i chwarae'r gêm.      

North Wales Crusaders Wheelchair Rugby League & Disability Sports Club Team in Action
Mae Rygbi Cynghrair Cadair Olwyn Croesgadwyr Gogledd Cymru yn cystadlu.

 

Sefydlwyd Gwobr Iris Gŵyl Ffilm LGTB+ a gefnogir gan y Loteri Genedlaethol yng Nghaerdydd yn 2006 nid yn unig fel dathliad o gynhyrchu ffilmiau cwiar ond hefyd i godi ansawdd y gwaith yn y maes hwn. Pymtheng mlynedd yn ddiweddarach, mae’r ŵyl yn cael ei chydnabod yn rhyngwladol ac yn sbardun ar gyfer doniau newydd. Roedd hefyd wedi agor themâu LGBT+ i ragor o gynulleidfaoedd a sefydlu Caerdydd fel cyrchfan boblogaidd ar y map gŵyl ffilmiau, gyda chefnogaeth Sefydliad Ffilm Prydain (BFI) fel prif noddwr yr ŵyl. Mae gwaith allgymorth hefyd yn rhan allweddol o ethos Gwobr Iris, ac mae'n cynnig rhaglenni mewn ysgolion a'r gymuned. 

Menter gymdeithasol ac elusen a leolir yn ne ddwyrain Cymru yw Wastesavers, gyda ffocws ar gynaliadwyedd amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Fe’i sefydlwyd fel prosiect amgylcheddol yn 1985 a heddiw mae’n rhedeg gwasanaethau ailgylchu ar gyfer 75,000 o drigolion yng Nghasnewydd ynghyd â chael nifer o brosiectau elusennol. Yn ystod y pandemig, maen nhw wedi darparu dyfeisiau TG ail-law a chyfrannu dodrefn i bobl mewn argyfwng. Mae rhwydwaith o naw siop ailddefnyddio ar draws Caerdydd, Casnewydd a Chymoedd De Cymru gan Wastesavers, lle gall unigolion a chwmnïau gyfrannu eitemau TG a thrydanol ac eitemau o’r cartref nad oes mo’u heisiau bellach. Nid yn unig mae’r siopau yn atal y deunyddiau hyn rhag mynd i safleoedd tirlenwi ond maent yn helpu’r sawl sy’n cael anawsterau ariannol, tra bo staff a gwirfoddolwyr yn ennill sgiliau wrth adfer y deunyddiau. Mae rhaglen hyfforddiant digidol yn rhedeg ochr yn ochr â hyn i sicrhau fod pawb yn gallu defnyddio TG.  

Dywedodd Jonathan Tuchner, o’r Loteri Genedlaethol: “Yn yr amseroedd heriol hyn yr ydym yn canfod ein hunain ynddynt, rydym yn gweld cymaint o enghreifftiau o waith ysbrydoledig trwy ein cymunedau, wedi’u gyrru gan yr union brosiectau hyn. Mae ein diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, sy’n codi mwy na £36 miliwn pob wythnos ar gyfer achosion da fod prosiectau gwych fel y rhain yn bosibl. 

“Mae’r prosiectau hyn yn gwneud llawer o waith anhygoel o fewn eu cymuned leol ac maent oll yn llwyr haeddu bod yn rownd derfynol Prosiect Loteri Genedlaethol y Flwyddyn 2021. Gyda’ch cefnogaeth, gallent fod yn enillydd.”  

I bleidleisio dros unrhyw un o’r prosiectau hyn, edrychwch ar lotterygoodcauses.org.uk/cy/awardsneu defnyddiwch yr hashnod penodol ar trydar ar gyfer pob prosiect:  

  • Ar gyfer y Green Valley Conservation and Heritage Project, defnyddiwch yr hashnod #NLAGreenValley ar trydar
  • Ar gyfer Clwb Chwaraeon Anabledd a Rygbi Cynghrair Cadair Olwyn Croesgadwyr Gogledd Cymru, defnyddiwch yr hashnod #NLACrusaders ar trydar
  • Ar gyfer Gwobr Iris Gŵyl Ffilm LGTB+, defnyddiwch yr hashnod #NLAIris ar trydar
  • Ar gyfer Canolfan Ailddefnyddio Wastesavers, defnyddiwch yr hashnod #NLAWastesavers ar trydar

  
Cynhelir y cyfnod pleidleisio rhwng 9am ar 6 Medi tan 5pm ar 4 Hydref. 

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy