Skip to main content

Qatar 2022: "Rydyn ni’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf" - Rob Page

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Qatar 2022: "Rydyn ni’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf" - Rob Page

Mae rheolwr tîm pêl droed Cymru, Rob Page, yn credu ei fod wedi gweld y dyfodol i genhedlaeth ifanc sy’n gwisgo hetiau bwced sy’n cael ei hysbrydoli i fod yn actif, yn angerddol ac yn wybodus am bŵer chwaraeon.

Ar ôl arwain ei wlad i rowndiau terfynol Cwpan y Byd am y tro cyntaf ers 64 o flynyddoedd, mae Page yn argyhoeddedig o'r effaith y mae arwyr fel Gareth Bale, Ben Davies, Neco Williams ac Ethan Ampadu yn ei chael ar ieuenctid ledled y wlad.

Gyda’r diddordeb hefyd yn cynyddu yn nhîm cenedlaethol y merched - a thorfeydd mwy nag erioed yn dilyn sêr fel Sophie Ingle, Jess Fishlock a Carrie Jones - mae gallu pêl droed i ddenu plant at weithgarwch corfforol hwyliog yn amlycach nag erioed. 

“Mae bwrlwm mawr yn y wlad ar hyn o bryd,” meddai Page, sef rheolwr cyntaf Cymru ers 1958 i arwain ei dîm i lwyfan mwyaf y byd chwaraeon.

Roedd pŵer Bale a Fishlock i danio cyffro yn amlwg i Page pan gyfarfu â ffrind yn ddiweddar.

"Mae fy ffrind gorau i’n byw yn Y Barri ac roedd ei fab mewn twrnamaint yn Sheffield," meddai cyn chwaraewr Watford.

“Felly, fe es i draw a gwylio dwy gêm yn cynnwys plant 12 oed.

“Roedden nhw i gyd ar y bws yn mynd i fyny yno, yn eu hetiau bwced, yn canu ‘Yma o Hyd’, yn gyrru eu rhieni’n wallgof.

“Dyna beth rydyn ni’n ei greu yma. Gan fod y tîm cyntaf yn gwneud mor dda, rydyn ni’n ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o blant sy'n dod drwodd.

"Maen nhw'n fechgyn a merched sydd eisiau mynd allan a chwarae pêl droed. Mae'n wych."

Ar wahân i Qatar, y wlad sy’n cynnal y twrnamaint, Cymru fydd y genedl leiaf yn y rowndiau terfynol - teyrnged i sgiliau rheoli Page, sydd, fel Jimmy Murphy yn 1958, yn rheolwr a ddysgodd garu pêl droed wrth dyfu i fyny yng Nghwm Rhondda.

Roedd awyrgylch gwirioneddol arbennig yng Nghaerdydd wrth i Gymru guro Wcráin i gipio’u lle – noson yn llawn arwyddocâd diwylliannol a hanesyddol.

Roedd y rhyfel yn Wcráin wedi rhoi cefndir rhyfeddol i’r gêm, gyda phobl niwtral ledled y byd yn gobeithio y byddai’r baneri melyn a glas yn cael eu chwifio yn y rowndiau terfynol.

Roedd cefnogwyr Cymru yn hynod barchus a hael ar noson emosiynol, pryd dathlwyd hunaniaeth genedlaethol y ddwy wlad mewn ffordd yr oedd pawb yn gallu ei mwynhau.

Mae gan dîm merched Gemma Grainger eu cyfle eu hunain i greu hanes pan fyddant yn chwarae yn erbyn Gwlad Groeg a Slofenia ym mis Medi wrth iddynt anelu am safle ail gyfle ar gyfer Cwpan y Byd.

Os byddant yn llwyddiannus, byddant yn cadarnhau ymhellach waddol pêl droed Cymru y genhedlaeth bresennol yma o chwaraewyr anhygoel.

Mae pêl droed ar frig y gynghrair o ran cyrhaeddiad byd-eang gyda'r ffigurau gwylio ar gyfer rowndiau terfynol Cwpan y Byd yn fwy nag unrhyw ddigwyddiad chwaraeon arall, gan gynnwys y Gemau Olympaidd.

Mae’n gyfle i bob gwlad ddathlu ac ysbrydoli – boed yn oedolion yn y stadiwm neu’n blant ar y bws ochr yn ochr â Page, yn canu anthem fabwysiedig ysbrydoledig Dafydd Iwan i’r tîm presennol yma, Yma O Hyd.

Mae tîm pêl-droed Cymru yn dathlu
Mae Cymru wedi ysbrydoli’r genedl wrth iddynt archebu eu lle yng Nghwpan y Byd am y tro cyntaf ers 64 mlynedd.
Dyna beth rydyn ni’n ei greu yma. Gan fod y tîm cyntaf yn gwneud mor dda, rydyn ni’n ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o blant sy'n dod drwodd.
Rob Page, Rheolwr Cymru

Mae Page wedi bod yn teithio o gwmpas Cymru yn ddiweddar, gan ddysgu mwy am ddiwylliant a hanes y genedl, ac mae'n gobeithio sicrhau bod cysylltiadau'n cael eu creu ledled y wlad ac nid yn Ne Cymru yn unig.

Mae rheolwr Cymru eisiau defnyddio hanes y genedl i greu gwaddol newydd i’r dyfodol ac i gadarnhau pêl droed yng nghalonnau’r cyhoedd yng Nghymru, gan barhau â gwaith rhagorol CBDC wrth adeiladu’r gefnogaeth i dîm cenedlaethol Cymru ar ôl blynyddoedd o siom ac anfodlonrwydd.

“Roedd mynd i chwarel yng Ngogledd Cymru yn wych, yn gipolwg gwych ar hanes Cymru,” meddai Page.

"Ac wedyn fe aethon ni i Aberystwyth i'r Llyfrgell Genedlaethol ac roedd hynny'n anghredadwy. Fe gefais i dair awr i mewn yno ac fe allwn i fod wedi treulio llawer hirach."

Roedd Page hefyd yn gallu gweld yn glir yr angerdd sydd gan y genhedlaeth nesaf dros bêl droed a'r berthynas sy’n blodeuo rhwng y tîm a'r cyhoedd yng Nghymru.

“Fe aethon ni i rai ysgolion a gwylio eu gwersi Addysg Gorfforol a rhyngweithio â’r plant gyda chwestiynau ac atebion.

“Mae’n ymwneud ag ymgysylltu â’n cefnogwyr ni a dweud, er ein bod ni wedi ein lleoli yn Ne Cymru, dydych chi ddim yn cael eich anghofio,” eglurodd.

Mae CBDC wedi cydio yn nychymyg cefnogwyr pêl droed Cymru ac mae ei harwyddair Cryfach Gyda’n Gilydd yn meithrin y cysylltiad clos rhwng chwaraewyr, staff a chefnogwyr.

Mae bod yn genedl bêl droed annibynnol wedi golygu bod cefnogwyr pêl droed sy'n teithio gartref ac oddi cartref gyda'r tîm wedi gweld gwledydd llai yn ffynnu yn y byd pêl droed a’r tu allan i chwaraeon.

Ac yng Nghymru, ymhell o fod yn eiriau gwag yn unig, mae ymgyrch Cryfach Gyda'n Gilydd wedi llwyddo i hyrwyddo'r Gymraeg a Chymru ledled y byd.

Mae Page yr un mor angerddol am y cysylltiad hwn gyda’r cefnogwyr a’r cyhoedd, gan eu canmol am helpu Cymru i wthio ymlaen drwy’r gêm ddydd Sul diwethaf i sicrhau buddugoliaeth.

Mae’n mynnu pwysigrwydd sicrhau bod cefnogwyr y Gogledd yn teimlo cysylltiad, gan eu bod nhw’n chwarae rhan fawr yn ‘Y Wal Goch’.

“Mae’n ymwneud â rhoi rhywbeth yn ôl. Mae pobl Gogledd Cymru yn rhoi cymaint o ymrwymiad.

“Fe wnaethon ni chwarae rownd derfynol yr oedd pawb eisiau bod yn rhan ohoni.

“Mae gennym ni dair gêm gartref ym mis Mehefin ac os ydych chi’n gyrru o Ogledd i Dde Cymru, rydych chi’n gallu gweld yr ymrwymiad sydd ei angen ac mae gennych chi barch tuag atyn nhw.

“Rydyn ni’n dangos ychydig o barch yn ôl ac yn gwerthfawrogi’r hyn maen nhw’n ei wneud.”

Mae gweld Cymru, gyda phoblogaeth o 3.13 miliwn, yn cystadlu yn erbyn y timau sydd ar y brig yn y gamp fwyaf poblogaidd yn y byd yn anhygoel o bwerus - ac yn sicr yn ddigon i gadw ieuenctid ledled y wlad i ddod yn ôl am fwy.

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy