Morwyr Medrus

Efallai mai dim ond yn 2009 y sefydlwyd y clwb, ond mae gwreiddiau’r criw sy’n chwarae – poblogaeth Somali’r brifddinas a ddaeth i Ddociau Caerdydd fel morwyr hynod fedrus yn y 1880au – yn ymestyn yn ôl dros ganrif.

Ar y dechrau, roedd y Somaliaid yn rheoli’r sgwad chwarae – ac eithrio un neu ddau a oedd yn ail a thrydedd genhedlaeth Caribïaidd - ond dywed Musty bod y clwb bellach yn fwy amrywiol – o ran ei gyfansoddiad a'i ddiben ehangach.

"Rydw i wedi ceisio ehangu pethau ers i mi ddechrau cymryd rhan, fel ein bod ni’n adlewyrchu'r bobl yn yr ardal yma," meddai Musty.

"Erbyn hyn mae tua chwech neu saith o Somaliaid, gan fy nghynnwys i, mewn sgwad o tua 18 ac mae'r dynion eraill yn cynnwys Arabiaid, dynion o ogledd Affrica, yr Aifft, Swdan, Yemen, Libya – mae'n gymysgedd go iawn.

"Mae'r chwaraewyr yn dod o wahanol gefndiroedd a safbwyntiau, ond maen nhw i gyd yn rhannu hoffter o bêl droed.

"Mae ganddyn nhw broblemau cyfarwydd hefyd sy'n mynd y tu hwnt i bêl droed ac rydyn ni’n ceisio eu helpu nhw gyda'r rheini. Gall hyn fod yn geisiadau coleg, neu ddod o hyd i swyddi ym maes peirianneg, cyllid neu gyfrifyddiaeth.

Cysylltiadau Da

"Mewn sawl ffordd, mae gennym ni gysylltiadau da erbyn hyn, felly rydyn ni’n ceisio defnyddio'r cysylltiadau hynny i roi'r adnoddau i bobl gael yr hyn mae nhw ei angen.   

"Rydyn ni i gyd wrth ein bodd â phêl droed, ond rydyn ni hefyd yn defnyddio pêl droed fel adnodd. Ein harwyddair ni erioed yw ein bod ni’n fwy na dim ond clwb pêl droed."

Yn ogystal â thîm hŷn, mae Tiger Bay hefyd yn goruchwylio carfannau grwpiau oedran iau, ar y cyd â sefydliadau eraill yn Butetown fel Datblygiad Ieuenctid Tiger Bay.

Mae'r cysylltiadau hynny wedi galluogi'r clwb i greu llif cyson o dalent ffres, sy'n golygu bod llawer o'r rhai yn y tîm hŷn wedi dod drwy'r rhengoedd o 14 oed ymlaen.

Y tymor diwethaf, gydag oedran cyfartalog o ddim ond 21 oed, gorffennodd Tiger Bay yn bedwerydd yn Uwch Adran Cynghrair Gyfunol Caerdydd, gydag uchelgais i wthio'n uwch, pan ddaeth y gynghrair i ben cyn ei chwblhau ym mis Mawrth.

Antur Cwpan Cymru

Mae gobeithion mawr y gall y garfan bresennol fynd ymlaen i gyfateb campau tîm enwog 2014 a gyrhaeddodd drydedd rownd Cwpan Cymru cyn mynd allan i Gaersws, clwb a oedd wedi cynrychioli Cymru mewn cystadleuaeth glwb Ewropeaidd yn gynharach.

Mae cyn gadeirydd y clwb, Ishmael Ide, yn cofio’n ôl i’r cyfnod: "Roedd hwnnw'n ddiwrnod gwych ac yn gyflawniad nodedig i'r clwb.

"Roedd cyrraedd y lefel honno’n anhygoel i ni. Roedden nhw’n dîm trefnus iawn, yn lled-broffesiynol ar y pryd, a ninnau ond yn dod i’r clwb ac yn chwarae.

"Rydyn ni wedi adeiladu'r clwb, wedi defnyddio arian o'n pocedi ein hunain a llawer o ymrwymiad a brwdfrydedd, ac rydyn ni’n falch iawn o'r hyn rydyn ni wedi'i wneud.

"Cyn i ni ddechrau, roedd diffyg cyfle gwirioneddol i'n chwaraewyr ni chwarae pêl droed. 

"Doedden ni ddim fel pe baen ni’n mynd i unrhyw le wrth geisio chwarae i dimau eraill, felly fe wnaethon ni ddechrau ein tîm ni ein hunain."

Cynlluniau Parc y Gamlas

Nid oes gan Glwb Pêl Droed Tiger Bay adeilad clwb ac er eu bod yn cael cefnogaeth dda ar ddyddiau gêm gan ffrindiau a theuluoedd, eu trefn draddodiadol bob amser ar ôl y gêm yw cael dishgled o de yng nghaffi Paddle Steamer gerllaw.

Ond mae cynlluniau ar waith, ar y cyd gan Gyngor Caerdydd a Choleg Caerdydd a'r Fro, i ailddatblygu Parc y Gamlas a byddai hynny'n arwain at fuddsoddi £1.9m mewn cyfleusterau newydd.

Y syniad yw i glybiau fel Tiger Bay ac eraill yn yr ardal leol rannu arwyneb chwarae 3G, ystafelloedd newid, ardaloedd gemau amlddefnydd a llifoleuadau gyda phedair ysgol gynradd Butetown, er bod y pandemig wedi arwain at oedi gyda dechrau'r gwaith adeiladu.

Dywedodd Musty: "Mae cynlluniau mawr ar gyfer yr ardal ac fe fyddwn ni’n rhan o hynny. Mae Tiger Bay wedi'i sefydlu fel clwb pêl droed bellach yn yr ardal, ond mae gennym ni rôl ehangach o lawer i'w chwarae i'r holl bobl sy'n byw yma."