Skip to main content

Tokyo 2020 – Cynnydd Cyflym Beth Munro

Gwta chwe mis yn ôl, pe baech chi wedi dweud wrth seren taekwondo Cymru, Beth Munro, y byddai'n mynd i gystadlu yng Ngemau Paralympaidd Tokyo, byddai wedi chwerthin.

Mae wedi bod yn ychydig fisoedd gwallgof i Munro, a oedd wedi targedu Paris ymhen tair blynedd yn realistig, yn hytrach na’r Gemau yr haf yma.

Cafodd Munro ei geni gyda nam ar ei braich, ond dim ond yn ddiweddar y mae wedi ymgymryd â chwaraeon anabledd ar ôl gyrfa mewn pêl rwyd, gan chwarae gêm ryngwladol i Loegr hyd yn oed cyn Cwpan y Byd 2019.

Mae'r Paralympiad a gafodd ei geni yn Lerpwl yn gymwys i gystadlu dros Gymru trwy ei mam ac mae'n ddiolchgar iawn i Chwaraeon Anabledd Cymru am y cyfleoedd mae wedi'u cael.

Beth Munro yn cicio pad

 

“Pe bai unrhyw un wedi dweud wrthyf i ychydig fisoedd yn ôl y byddwn i’n mynd i’r Gemau Paralympaidd, fe fyddwn i wedi dweud nad oedd hynny’n bosibl,” meddai Beth.

“Roeddwn i wedi chwarae pêl rwyd ers yr ysgol, felly roedd athletau a taekwondo yn dal i fod yn newydd iawn i mi.

“Ond pan wnes i gwrdd ag Anthony Hughes (Rheolwr Perfformiad Chwaraeon Anabledd Cymru), fe wnes i roi pêl rwyd i’r naill ochr a newid i taekwondo.

“I ddechrau, fe es i i ddigwyddiad adnabod talent Chwaraeon Anabledd Cymru, diolch i Chantelle Tuchon.

“Mae hi’n haeddu llawer o’r clod am ddechrau pethau i mi.

“Fe ddywedodd wrtha’ i ei bod yn mynd i wneud pêl fasged cadair olwyn yn y digwyddiad adnabod talent yng ngogledd Cymru a gofynnodd a fyddwn i’n hoffi mynd gyda hi.

“Fe wnes i feddwl, ‘Dydw i erioed wedi gwneud un o’r rheini o’r blaen.’ Felly, fe wnes i yrru am awr ac 20 munud, ar fy mhen fy hun.

“Dyna lle daeth Anthony ataf i a dweud, ‘os galla’ i o bosibl dy gael di i ennill medal Paralympaidd, ddoi di i lawr i Gaerdydd i hyfforddi? ’

“Roedd yr ateb yn hawdd. Dyna pryd ddechreuodd y siwrnai.”

O'r eiliad honno ymlaen, ymrwymodd Munro yn llwyr i chwaraeon anabledd a theithiodd i lawr i Gaerdydd o Lerpwl i ddechrau ei hyfforddiant.

“Fe ofynnodd Anthony i mi deithio i lawr unwaith y mis. Fe ddechreuais i gyda gwaywffon ac fe ddywedodd, ‘Beth, be am wneud taekwondo tra rwyt ti i lawr yma?’

“Fe wnes i ddechrau, er nad oeddwn i erioed wedi cicio na tharo person yn fy mywyd.

“Roeddwn i’n dweud, ‘Dwi mor sori!’ pan oeddwn i’n cicio unrhyw un. Fe wnaethon nhw ddweud wrtha’ i nad oedd raid i mi ddal i wneud hynny!

“Ond fe wnes i wirioni a doedd dim troi’n ôl.”

Yn fuan, taflwyd Munro i mewn yn y pen dwfn a chafodd ei dewis i gynrychioli Prydain Fawr mewn gêm gymhwyso Baralympaidd ym Mwlgaria.

Bryd hynny, nid oedd hi erioed wedi cystadlu mewn taekwondo cystadleuol, ac eithrio ychydig o gystadlaethau prawf.

“Hon oedd fy nghystadleuaeth gyntaf i erioed. Doeddwn i ddim hyd yn oed wedi gwneud unrhyw beth yn genedlaethol.

“Roedd yn swreal iawn. Roedd yr holl brofiad yn anhygoel. Roedd yn rhaid i mi ddysgu am y moesau, fel beth i'w wneud yn yr ardal gadw. Roeddwn i fel sbwng, yn amsugno popeth.

“Dim ond achos o weld beth allwn i ei wneud oedd e. Heb fentro, doeddwn i ddim yn mynd i ennill dim byd. 

“Pan ddaeth yr enwau, dim ond un gêm oedd hi. Os ti'n ennill, Beth, a chael yr aur, ti’n mynd i Tokyo.

“A dyna ni. Roeddwn i mor benderfynol ac yn canolbwyntio. Roeddwn i eisiau mynd ar y mat a dangos beth allwn i ei wneud.

“Fe wnes i hynny ac fe gefais i aur. Roedd yn wych.”

Mae cynnydd Munro yn y gamp wedi bod yn gyflym ac er ei bod yn cyfaddef bod lle i wella o hyd, mae'n canolbwyntio ar ddangos ei chryfderau allan yn Japan.

“Roeddwn i wedi bod gyda Phrydain Fawr ers mis Mawrth, roedd y gêm gymhwyso ym mis Mai, felly dim ond dau fis oedd wedi bod ac roeddwn i'n mynd i Tokyo.

“Roedd yn anhygoel. Paris oedd y nod bob amser, ond yn sydyn iawn roeddwn i'n mynd i Tokyo!

“Roeddwn i wedi bod yn gwneud y gamp ers llai na dwy flynedd!.

“Mae'r hyfforddwyr wedi rhoi pethau strategol i mi weithio arnyn nhw. Mae'n rhaid i mi ganolbwyntio ar y cryfderau sydd gen i eisoes o ran pethau tactegol a thechnegol.

“Mae yna bethau dadansoddol hefyd – astudio’r gwrthwynebwyr i sicrhau fy mod i'n barod.

“Rhaid i chi gael eich cyflyru am chwe munud - tair rownd dau funud yr un - i roi eich gorau yn llwyr.

“Ond mae’n rhaid i chi fachu ar gyfleoedd gyda dwy law, neu un llaw, neu faint bynnag o ddwylo sydd gennych chi!

“Mae'n freuddwyd yn dod yn wir. Rydw i’n gorfod pinsho fy hun oherwydd fy mod i'n byw'r freuddwyd.

“Rydw i’n brawf i unrhyw berson anabl y gall unrhyw freuddwyd ddod yn wir.” 

Newyddion Diweddaraf

Chwaeroliaeth beicio yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwech allan o’r deg menyw sydd wedi cael eu dewis i rasio dros garfan beicio trac Tîm Prydain Fawr…

Darllen Mwy

Hwb Dadansoddi Perfformiad Tîm Prydain Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae Ystafell Taf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn barod i drawsnewid unwaith eto yn gartref…

Darllen Mwy

Y clybiau cymunedol lle dechreuodd breuddwydion Olympaidd

Pan fydd Olympiaid Cymru yn camu allan ar lwyfan y byd yr haf yma, bydd byddin gyfan o wirfoddolwyr,…

Darllen Mwy