Skip to main content

Y gwirfoddolwyr ffyddlon sy’n cynnal digwyddiadau rasio de Cymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Y gwirfoddolwyr ffyddlon sy’n cynnal digwyddiadau rasio de Cymru

Mae'r cyn redwr pellter hir a'r Olympiad Steve Brace - a redodd yng Ngemau Olympaidd yr haf 1992 a 1996 - yn credu mai gwirfoddolwyr yw'r sylfaen ar gyfer popeth mae Run 4 Wales yn ei gyflawni.

Y gwirfoddolwyr hyn sy’n rhoi o’u hamser ac yn gweithio’n galed i alluogi’r sefydliad elusennol yma i  barhau â’i waith da yn hybu gweithgarwch corfforol i bawb.

Enillodd Brace, sydd bellach yn bennaeth Run 4 Wales, Farathon Paris yn 1989 a 1990 a’u harwain gartref ym Marathon Berlin yn 1991.

Mae’n gwybod beth sydd ei angen i redeg mewn pob math o ddigwyddiadau wedi’u trefnu ac mae’n pwysleisio pwysigrwydd y rôl y mae gwirfoddolwyr yn ei chwarae wrth helpu Run 4 Wales i reoli Marathon Caerdydd, 10K Porthcawl a 10K Bae Caerdydd yn llwyddiannus.

Mae’r mis yma wedi cynnwys yr Wythnos Gwirfoddolwyr – cyfle i hyrwyddo a thynnu sylw at y gwaith sy’n cael ei wneud gan filiynau o wirfoddolwyr mewn cymaint o wahanol feysydd ledled y DU.

Mae Run 4 Wales, a sefydlwyd yn 2012, yn sefydliad elusennol nid er elw sy’n buddsoddi mewn prosiectau chwaraeon a chymunedol ar lawr gwlad.

Maen nhw wedi gwneud gwaith rhyfeddol yn adeiladu system mor fawr yng Nghymru, ond eu gwirfoddolwyr – sy’n cael eu galw yn Extra Milers - sy'n sicrhau bod y digwyddiadau mawr yn rhedeg yn esmwyth.

“Fe ddathlodd Run 4 Wales ei 10fed pen-blwydd yn ddiweddar, ac mae gwirfoddoli yn greiddiol i’r sefydliad,” meddai Brace.

“Dros y blynyddoedd, rydyn ni wedi adeiladu portffolio o ddigwyddiadau ar hyd arfordir de Cymru, felly rydyn ni wedi creu grŵp ffyddlon o wirfoddolwyr.

“Er enghraifft, roedd 2016 yn flwyddyn hollbwysig pan gawsom ni Hanner Marathon y Byd yn y dref. Roedd yn ddigwyddiad mor fawr fel na fydden ni wedi gallu ei gynnal heb wirfoddolwyr; mae cymaint o waith yn mynd i mewn i gau’r ddinas a sicrhau bod y diwrnod yn rhedeg mor esmwyth â phosib.

“Roedd cymaint i’w wneud ac felly mae gennym ni amrywiaeth o swyddi fel bod yn swyddogion, y tîm ar y llinell gychwyn, pobl yn dosbarthu dŵr, ein ‘gwrws’ ni, tîm o feicwyr ar y blaen i wneud yn siŵr bod y diwrnod yn rhedeg yn esmwyth. Mae fel system filwrol.”

Mae Brace yn credu bod y gwirfoddolwyr hyn yn pennu diwylliant a naws y sefydliad ac wedi newid y diwylliant yma dros y blynyddoedd, gan wneud yn siŵr bod pawb yn mwynhau'r rasys.

“Maen nhw’n chwarae rhan hollbwysig. Y gwirfoddolwyr ydi'r cyswllt rhwng y cyhoedd a'r digwyddiad.

“Mae pobl yn dod yn ôl mewn pob math o dywydd o hyd ac mae eu hymroddiad nhw’n hollbwysig i ni oherwydd, hebddyn nhw, ni fyddai unrhyw ddigwyddiad.

“Rydw i wedi dod o bersbectif perfformio a’r enwau mawr yma sy’n creu bri i’r digwyddiad, ond hefyd y clybiau rhedeg lleol a’r cymunedau sy’n gwneud cymaint i sicrhau bod yr holl bobl sy’n cymryd rhan a’r cyhoedd yn cael yr amser gorau posibl.”

Tri gwirfoddolwr yn dal crysau-t i fyny
Yr Extra Milers yn mwynhau dosbarthu crysau-t yn Hanner Marathon Caerdydd - Llun: Run4Wales
Y grŵp yma o bobl sy’n paratoi’r diwrnod a’i wneud yn achlysur arbennig gyda’u hangerdd heintus, sy’n gyrru’r gamp yn ei blaen.
Steve Brace, Run4Wales

Nid Run 4 Wales yw'r unig sefydliad sy'n dibynnu'n helaeth ar y dwylo parod sy’n cael eu darparu gan fyddinoedd o wirfoddolwyr.

Mae She Runs – grŵp rhedeg cymdeithasol poblogaidd a llwyddiannus iawn i ferched sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd – hefyd yn ddyledus iawn i’r gwirfoddolwyr sy’n cadw mwy na 1,600 o aelodau yn symud ar strydoedd y brifddinas.

Maen nhw hefyd yn rhoi o'u hamser i sicrhau bod digwyddiadau fel Ras Eithaf Pegasus a gynhaliwyd yn ddiweddar yn rhedeg yn esmwyth.

I lawer sy’n gwirfoddoli yn y cylchoedd cymdeithasol hynny, mae’n gyfle i helpu, rhoi help llaw, a theimlo eu bod yn gwneud rhywbeth gwerth chweil sy’n rhoi’r un boddhad â’r gweithgarwch corfforol sy’n cael ei wneud gan y rhai maen nhw’n eu cynorthwyo.

“I lawer o bobl, nid dim ond ochr redeg y digwyddiadau maen nhw’n ei mwynhau, ond yr agweddau cymdeithasol ar y diwrnod a helpu pobl,” meddai Brace.

“Mae gennym ni grŵp mor amrywiol o bobl sy’n helpu ac rydw i’n meddwl mai dyna beth sy’n gwbl arbennig am yr hyn rydyn ni wedi’i greu yn ystod y deng mlynedd diwethaf.”

Mae Brace yn esbonio nad y rhedeg ei hun yn unig sy’n bwysig yn y marathonau, ond y diwylliant sydd wedi'i greu o'u cwmpas a'r ymdeimlad o achlysur y gall marathon ei gyflwyno, i athletwyr a gwylwyr.

“Mae llawer o bobl yn hoffi gwneud diwrnod ohoni, maen nhw'n hoffi rhoi rhywbeth yn ôl. Mae grwpiau cymunedol yn hoffi cymryd rhan a bod yn rhan o bopeth ac mae llawer o bobl sy’n hapus i weld y ddinas neu sydd eisiau i bobl fwynhau eu hamser yn y ddinas hefyd.

“Mae pobl o grwpiau o leiafrifoedd ethnig, grwpiau eglwys, sgowtiaid, myfyrwyr coleg a phrifysgol a chlybiau rhedeg.

“Y grŵp yma o bobl sy’n paratoi’r diwrnod a’i wneud yn achlysur arbennig gyda’u hangerdd heintus, sy’n gyrru’r gamp yn ei blaen.

“Mae llawer o fyfyrwyr tramor a phobl o bob rhan o’r DU sy’n hoffi blasu’r diwylliant a’r ddinas o’n cwmpas sydd bob amser yn wych i’w weld. I lawer o bobl, maen nhw’n dod i fwynhau’r diwrnod allan a’r profiad.”

Dywedodd Brace, er bod gwirfoddolwyr yn rhoi llawer i'r sefydliad, mae Run 4 Wales yn frwd dros roi yn ôl i'w gwirfoddolwyr hefyd; mae eu helpu i dyfu a datblygu yn rhan enfawr o'r hyn mae'r sefydliad yn ceisio ei gyflawni.

“Rydych chi'n gweld rhai pobl sy'n ddiniwed, yng Nghaerdydd am y tro cyntaf efallai. Mae wir yn helpu gyda chyfathrebu a meithrin tîm. Heb os nac oni bai rydyn ni’n gweld pobl yn tyfu mewn cymaint o agweddau, gan feithrin hyder a dealltwriaeth, mae'n wych gweld hynny.

“Rydyn ni’n cael llawer o wirfoddolwyr yn dod yn ôl drwy gydol y flwyddyn a thros y blynyddoedd, ac mae wedi bod yn wych gweld y bobl yma’n datblygu.

“Dydi e ddim yn hwyl bob amser, ond mae rhywbeth i bawb ac mae’n gymuned wych i gymryd rhan ynddi.

“Mae rhywbeth at ddant pawb. Mae rhywbeth i'w wneud bob amser a all helpu.

“Rydyn ni’n deall ein bod ni’n mynd â phobl ar dipyn o siwrnai ac yn eu helpu nhw i ddatblygu hefyd.”

Eisiau gwirfoddoli a dod yn Extra Miler? Ewch draw i'w Facebook neu ewch i dudalen wirfoddoli Run4Wales.

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy