Skip to main content

Ymgyrch newydd i ddenu cymunedau canol dinasoedd at griced

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Ymgyrch newydd i ddenu cymunedau canol dinasoedd at griced

Mae angerdd dros griced yn cael ei aildanio ymhlith cymunedau difreintiedig yng Nghaerdydd diolch i benodiad newydd cyffrous gan sefydliad Criced Cymru. 

Lai na mis i mewn i'w swydd newydd fel Swyddog Datblygu Criced Cymunedau Amrywiol, mae Mojeid Ilyas eisoes yn goresgyn rhwystrau cymryd rhan i alluogi mwy o ddynion, merched a phlant o ystod eang o gefndiroedd ethnig i syrthio mewn cariad â'r gêm. 

Mae plant yn Grangetown yn gallu mynegi eu hunain mewn sesiynau criced stryd newydd, mae sesiynau i ferched yn unig yn boblogaidd, ac mae cynghrair rhyng-ffydd nos Sul yn cael ei sefydlu ar gyfer dynion. 

Drwy ledaenu'r gair mewn cylchoedd criced a dod yn wyneb cyfarwydd yn y gymuned leol, mae Mojeid wedi denu niferoedd da i'w sesiynau newydd hyd yma, ond dim ond newydd ddechrau arni y mae.A group of men standing on an indoor cricket pitch

 

Dywedodd: "Mewn cymunedau canol dinas yng Nghaerdydd mae awydd mawr i chwarae criced, ond yn anffodus does dim digon o ddarpariaeth hygyrch. Gan fod llawer o deuluoedd yn yr ardal yn gweithio oriau hir a llafurus, does ganddynt ddim amser o hyd i allu mynd â'u plant i ymarfer criced mewn rhannau mwy deiliog o'r ddinas. "Felly, rydw i’n cyflwyno criced stryd i'r plant yma i roi amgylchedd diogel a hwyliog iddyn nhw fwynhau'r holl fanteision cadarnhaol sy'n deillio o chwaraeon. 

"Oherwydd rhesymau diwylliannol a chrefyddol, nid yw llawer o ferched a genethod yn cymryd rhan mewn llawer o weithgarwch corfforol, felly un o'm prif nodau yw darparu cyfleoedd mwy apelgar. Diolch byth, gyda help mawr gan Ayesha Rauf rydw i eisoes wedi llwyddo i sefydlu sesiwn i ferched yn unig ar gyfer merched 16+ oed bob wythnos yng Ngerddi Sophia, ac rydw i’n gobeithio gallu cynnal sesiynau drwy gydol y flwyddyn i ferched iau yn fuan hefyd.


"Drwy ymweld â chanolfannau crefyddol ac ymgysylltu â gwahanol gymunedau, fe welais i fod awydd am griced nos Sul ymhlith llawer o ddynion gan fod natur eu swyddi, patrymau gwaith ac ymrwymiadau eraill yn eu cyfyngu rhag chwarae mathau hirach o griced yn ystod y dydd ar benwythnosau. Bydd y gynghrair ryng-ffydd nid yn unig yn helpu mwy o bobl i allu chwarae criced ond bydd hefyd yn helpu gwahanol gymunedau i ddysgu mwy am ddiwylliannau ei gilydd." Ychwanegodd Mojeid: "Rydw i wedi dechrau yng Nghaerdydd ond cyn bo hir byddaf yn symud i ardaloedd canol dinas Casnewydd hefyd. Byddaf yn ceisio siarad â chymaint o bobl â phosibl i ddarganfod pa rwystrau sy'n eu hatal rhag chwarae criced. Rydw i hefyd yn awyddus iawn i recriwtio digon o wirfoddolwyr, a'u cael ar y cyrsiau hyfforddi angenrheidiol fel bod yr holl sesiynau'n dod yn gynaliadwy ac yn rhedeg eu hunain." 


Dywedodd Mark Frost, Rheolwr Cymunedol a Datblygu Criced Cymru: "Mae'n ddyddiau cynnar, ond rydyn ni’n falch iawn o'r cynnydd sydd wedi’i wneud hyd yma gan ein bod yn credu bod cyfle gwirioneddol i gynyddu a chynnal cyfranogiad mewn criced mewn cymunedau penodol yng Nghaerdydd a Chasnewydd. Drwy ddarparu cynnig criced mwy bywiog sy'n addas i anghenion unigolion, mae gennym ni fwy o siawns o gynyddu cymhelliant a gallu pobl i fabwysiadu arfer criced am oes." I gael gwybod mwy am gyfleoedd criced canol dinas yng Nghaerdydd, cysylltwch â Mojeid Ilyas drwy ffonio 07572 152241 neu e-bostio Mojeid.ilyas@cricketwales.org.uk

Newyddion Diweddaraf

“Dydw i ddim yn gallu aros i gael y ddraig yna ar fy mrest” – Brinn Bevan ar Birmingham 2022

Bydd Brinn Bevan yn ceisio anrhydeddu ochr ei ddiweddar dad o'r teulu a chynrychioli Cymru yng Ngemau'r…

Darllen Mwy

Cymru yn yr NBA? Pêl-fasged Cymru yn cyhoeddi partneriaeth newydd gyda'r sefdliad byd enwog

Mae Michael Jordan a LeBron James yn eiconau chwaraeon byd-eang ond cyn bo hir gallwn weld llwybr i…

Darllen Mwy

Dathlu pencampwyr Olympaidd a Pharalympaidd Cymru yn y Senedd

Bu dathliad yn y Senedd heno (13 Medi) er mwyn anrhydeddu llwyddiant athletwyr Olympaidd a Pharalympaidd…

Darllen Mwy

Lansio cronfa gymunedol newydd ar gyfer uwchraddio cyfleusterau chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymuno â Crowdfunder i gynnig ffordd newydd gyffrous i glybiau chwaraeon yng…

Darllen Mwy

Sut gwnaeth athletwyr Cymru berfformio yng Ngemau Paralympaidd Tokyo 2020

Enillodd 21 o gystadleuwyr o Gymru gyfanswm o 14 medal i Dîm Prydain Fawr.

Darllen Mwy

PEDWAR PENIGAMP O GYMRU YN Y RAS AM WOBR O BWYS I’R DU

Mae pedwar prosiect gwych o Gymru yn apelio am gefnogaeth y cyhoedd er mwyn cael eu coroni yn Brosiect…

Darllen Mwy