Skip to main content

Yr aros hir am gystadlu – y camau nesaf i godwyr pwysau Cymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Yr aros hir am gystadlu – y camau nesaf i godwyr pwysau Cymru

Mae Hannah Powell ar y llwybr cywir o hyd ar gyfer cyrraedd y podiwm yng Ngemau'r Gymanwlad y flwyddyn nesaf, er gwaetha’r holl rwystrau y bydd rhaid iddi eu codi oddi ar ei llwybr.

Mae hyfforddwr codi pwysau cenedlaethol Cymru, Ray Williams, yn argyhoeddedig y gall deiliad record Prydain, Powell, fod yn rhan o’r seremoni fedalau yn Birmingham y flwyddyn nesaf, er bod rhai o'r cerrig camu at hynny wedi’u dileu. 

Roedd Powell i fod yn un o’r Cymry a fyddai’n rhan o dîm Prydain Fawr oedd i fod i deithio i Moscow ym mis Ebrill ar gyfer Pencampwriaethau Ewrop.

Ond gyda chyfyngiadau teithio a chystadlu’n anodd eu goresgyn, penderfynwyd anfon tîm bach o ddau neu dri o godwyr pwysau yn unig, a fydd yn defnyddio'r twrnamaint fel paratoad ar gyfer y Gemau Olympaidd sydd wedi’u gohirio yn ddiweddarach eleni.

Mae'n golygu bod rhaid i Powell – a fyddai wedi cystadlu yn y categori 48kg – edrych yn hytrach yn awr ar Bencampwriaethau Prydain ym mis Mehefin, ynghyd â Phencampwriaethau'r Gymanwlad yn Singapore yn ddiweddarach eleni er mwyn ceisio sicrhau lle yn Birmingham.

Byddai Moscow wedi bod yn gyfle i’w groesawu i ddychwelyd at gystadlu wyneb yn wyneb i unigolion fel Powell ac aelodau eraill carfan elitaidd Cymru fel Catrin Jones, Jordan Sakkas, Gareth Evans a Mike Farmer.

Yn ddiweddar maent wedi gorfod bodloni ar gystadlaethau rhithwir ar sgrin, ond mae Williams yn cefnogi'r penderfyniad i beidio â theithio i Rwsia.

"I ddechrau, ar ôl cael gwybod bod y digwyddiad yn mynd yn ei flaen, doedd dim llawer o amser i gael ein codwyr pwysau’n barod ar gyfer cystadlu," meddai Williams, yr athrylith codi pwysau o Fangor sydd wedi bod tu ôl i lwyddiant codi pwysau Cymru ers cyhyd.

"Ond yn fwy na hynny, roedd problemau gyda chael fisa ar gyfer Rwsia, problemau gyda lliniaru risg o ran cyfyngiadau Covid a phrotocolau newydd eraill, fel ei bod yn dasg rhy feichus i anfon tîm mewn gwirionedd."

Gareth Evans yn codi pwysau i Gymru
Gareth Evans yn codi pwysau yng Ngemau'r Gymanwlad

Profiad yr Arfordir Aur

Mae Powell wedi dod i arfer â heriau ar ôl blwyddyn neu ddwy o anafiadau a rhoi ei phenelin o’i lle yn 2017.

Aeth y ferch 28 oed i Gemau'r Gymanwlad yr Arfordir Aur yn 2018 – lle enillodd ei phartner Evans fedal aur gyntaf Cymru yn y Gemau – ond roedd yno i gael profiad yn fwy na dim, gan fod anaf wedi ei hatal rhag cystadlu o ddifrif am unrhyw fedal.

Gorffennodd yn 10fed, ond heb siawns i herio enillwyr y medalau. Y tro yma, meddai Williams, gallai pethau fod yn wahanol iawn yn y ddinas lle cafodd Powell ei magu a'i chyflwyno i godi pwysau.

Ychwanegodd: "Fe gafodd Hannah flwyddyn erchyll yn 2017 pan dorrodd ei phenelin. Fe aethon ni â hi allan i'r Arfordir Aur i wneud yn siŵr ei bod yn cael cyfle i gymryd rhan mewn cystadleuaeth aml-ddigwyddiad – fel ei bod yn gallu cael blas ar yr awyrgylch.

"Y tro yma bydd hi'n mynd fel potensial go iawn i ennill medal. Does ganddi ddim gobaith yn erbyn y codwyr pwysau o India, oherwydd mae'r Indiaid mewn cynghrair wahanol am wahanol resymau, ond gallai Hannah yn sicr ennill medal arian neu efydd.

"Os bydd pethau’n mynd o'i phlaid, mae hi'n abl iawn i gyrraedd y podiwm yno.

"I fod ar eich gorau fel codwr pwysau, mae'n rhaid i chi aros nes bod yn eich 20au hwyr. Felly, mae popeth yn dangos ei bod yn cyrraedd y llwyfan lle bydd yn codi ei phwysau gorau hyd yma pan fydd yn cyrraedd Birmingham.

"Mae hi mewn lle da. Bydd yn gwneud gorau personol o ryw saith cilo y tro nesaf y bydd yn codi. Yn fy marn i, fe fydd hi tua 170kg yng Ngemau'r Gymanwlad. Y tro diwethaf, enillodd 155kg yr efydd, felly mae hi ymhell ar hyd y llwybr hwnnw, ond fe all anafiadau fod yn broblem bob amser."

Hannah Powell yn codi pwysau yng Ngemau'r Gymanwlad
Hannah Powell yn codi pwysau yng Ngemau'r Gymanwlad

Mae Tîm Cymru eisiau llwyddiant yn Birmingham 2022

Mae Williams yn credu y bydd Tîm Cymru yn mynd â sgwad codi pwysau llai i Birmingham yn 2022 nag a aeth i Awstralia dair blynedd yn ôl, ond mae'n argyhoeddedig bod pob cyfle y gallant fod yn gyfartal neu ragori hyd yn oed ar yr aur a enillwyd gan Evans a’r efydd a ddyfarnwyd i Laura Hughes.

Mae Powell a Jones yn debygol o fod yn herio am fedalau, ym marn Williams, a gall eraill fod â siawns hefyd, gan gynnwys Evans, er y bydd y pencampwr 69kg sy’n amddiffyn ei deitl yn 36 oed erbyn i'r Gemau gael eu cynnal.

"Mae Gareth yn siapio ac yn fedrus. Fe fyddwn i’n synnu os na fydd o yno.

"Gyda’i gilydd, fe fynegodd tua 36 o godwyr pwysau ddiddordeb ar gyfer Gemau'r Gymanwlad. Mae hynny'n gyffrous i wlad fechan gan fod llawer ohonyn nhw’n ifanc.

"Bydd ganddyn nhw Bencampwriaethau Prydain, pencampwriaethau'r Gymanwlad a phencampwriaethau Prydain y flwyddyn nesaf, a fydd yn cael eu symud ymlaen i fis Chwefror, fel y cyfleoedd cymhwyso olaf.

"Rydyn ni wedi ennill medal ym mhob un o’r Gemau ers 1954, heblaw am 1958, felly mae traddodiad balch i'w gynnal. Enillodd Gareth y fedal aur gyntaf ar yr Arfordir Aur ac fe roddodd hynny gychwyn i bethau.

"Rydw i'n credu y gallwn ni ennill dwy fedal – ar ddiwrnod da, tair efallai - yn Birmingham.

"Wrth osod Cymru yn erbyn Lloegr, Awstralia, Canada, fel cenedl fechan, rydyn ni’n gwneud yn arbennig o dda."

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy