Skip to main content

Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Am Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru (ACC) yn arolwg cenedlaethol gynrychioliadol o aelwydydd sydd wedi'i dargedu at oedolion (16 oed a hŷn).

Mae ACC yn cynnwys tua 12,000 o bobl bob blwyddyn ac yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Mae'n weithrdol drwy'r flwyddyn, ledled Cymru gyfan. Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw ynddo. Ers 2019-20 mae’r arolwg wedi cael ei weinyddu fel arolwg dros y ffôn. Er bod hynny’n sicrhau parhad a chanlyniadau ystadegol gywir, mae angen gofal wrth gymharu canlyniadau 2019-20 gyda 2021-22 oherwydd y newid anochel hwn mewn methodoleg a chynllun y cwestiynau.

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys adran ar Chwaraeon a Ffyrdd Actif o Fyw. Rhyddhawyd prif ganfyddiadau arolwg 2022-23 ar Orffennaf 11eg 2023 fel Ystadegau Swyddogol.

Prif Ganfyddiadau 

Y prif ganfyddiadau o’r adran Chwaraeon a Ffyrdd Actif o Fyw yn arolwg 2022-23 yw:

Cyfranogiad

39% o bobl yn dweud eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon deirgwaith neu fwy yr wythnos.

Cynyddodd nifer y bobl sy’n dweud eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon deirgwaith neu fwy yr wythnos o 34% yn 2021-22 i 39% yn 2022-23.

Fe wnaethom ofyn i bobl pa weithgareddau maent yn cymryd rhan ynddynt. 

  • Dywed 56% o bobl eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd (fel dosbarthiadau ffitrwydd, rhedeg/loncian, beicio, neu nofio) ac mae 16% yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu gemau (fel pêl-droed, rygbi, tennis bwrdd neu golff). Mae 6% yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored fel caiacio neu hwylio.

Galw

Gofynnwyd i bobl hefyd a oedd unrhyw chwaraeon neu weithgareddau yr hoffent eu gwneud, neu wneud mwy ohonynt. 

  • Dywed 27% eu bod am wneud mwy o chwaraeon neu weithgarwch corfforol yn gyffredinol, gostyngiad o 31% yn 2021-22.
  • Yn 2022-23, mae 16% yn dweud eu bod eisiau gwneud mwy o weithgareddau ffitrwydd a 10% eisiau gwneud mwy o chwaraeon neu gemau, a 5% eisiau gwneud mwy o weithgareddau awyr agored. Mae’n ymddangos bod y gostyngiad hwn yn y galw cyffredinol yn bennaf oherwydd y gostyngiad yn nifer y bobl sydd eisiau gwneud mwy o weithgareddau ffitrwydd, gan fod hyn yn 20% yn 2021-22.
    • Mae 26% o’r holl bobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon deirgwaith neu fwy yr wythnos ac yn dweud eu bod yn fodlon ar y swm hwnnw, tra bo 13% o bobl yn cymryd rhan deirgwaith neu fwy yr wythnos a hoffent wneud mwy. Mae 14% o bobl yn cymryd rhan yn llai aml na theirgwaith yr wythnos a hoffent hefyd wneud mwy o weithgareddau chwaraeon.

Mae prif ganfyddiadau a gwybodaeth gefndir ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Arolwg Cenedlaethol Cymru | LLYW.CYMRU.

Bydd canlyniadau pellach sy'n archwilio'r canlyniadau hyn yn ôl ystod o ffactorau cymdeithasol a geo-ddemograffig ar gael yr hydref hwn ac yn cael eu rhyddhau ar wefan Chwaraeon Cymru: Ystadegau | Chwaraeon Cymru.

Dosbarthu ‘Gweithgaredd Ffitrwydd’, ‘Chwaraeon a Gemau’, a ‘Gweithgareddau Awyr Agored’.

 

Grŵp EangIs Gategori
Gweithgaredd FfitrwyddWedi ymarfer gartref / ar-lein
Dosbarthiadau Ffitrwydd (Yn bersonol)
Ymarfer Corff yn y Gampfa (e.e. cardio, pwysau)
Dosbarthiadau Dawns
Beicio (e.e. beicio mynydd, BMX, beicio awyr agored neu feicio trac arall)
Nofio
Cerdded
Loncian neu Rhedeg
Gemau a Chwaraeon Chwaraeon Tîm
Chwaraeon Raced
Gemau Dan Do
Bowlio neu Fowls
Chwaraeon Brwydr neu Grefftau Ymladd
Golff
Saethu neu Saethyddiaeth
Athletau
Triathlon, deuathlon neu aml-chwaraeon eraill
Gweithgareddau Awyr Agored Chwaraeon mynydd (e.e dringo neu sgïo)
Chwaraeon modur
Pysgota neu enweirio
Marchogaeth ceffylau
Sglefrio neu sglefrfyrddio
Chwaraeon dŵr (e.e caiacio, syrffio, hwylio)

Newyddion Diweddaraf

Gwnewch y pethau bychain ar gyfer chwaraeon ar Ddydd Gŵyl Dewi eleni

Rydyn ni wedi llunio rhestr o weithgareddau y gallwch chi eu gwneud i ddathlu popeth Cymreig.

Darllen Mwy

Sut i hyrwyddo eich clwb chwaraeon

Eisiau hyrwyddo eich clwb chwaraeon? Dyma gyngor doeth.

Darllen Mwy

Sut i gael camera chwaraeon ar gyfer eich clwb chwaraeon?

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gael camera chwaraeon awtomatig ar gyfer eich clwb chwaraeon gyda…

Darllen Mwy