Effaith yr Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Mae rhai o’r canfyddiadau’n helpu i fesur cynnydd tuag at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn ymwneud â gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae’r ganran sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos yn un o’r 46 o ddangosyddion cenedlaethol.

Mae’r data’n rhoi i ni’r dystiolaeth y mae arnom ei hangen am gyfranogiad a galw cudd i ddylanwadu ar bolisïau ac ar wneud penderfyniadau.

Byddai 50% o’r holl oedolion yn hoffi gwneud mwy o chwaraeon neu weithgarwch corfforol

Canfyddiadau allweddol o Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol 2018-19

• Cymerodd 32% o oedolion (16+) ran mewn gweithgarwch chwaraeon dair gwaith yr wythnos neu fwy (806,000 o bobl). Cymerodd 8% ran tua dwywaith yr wythnos (203,000 o bobl), cymerodd 11% ran tua unwaith yr wythnos (253,000 o bobl) a chymerodd 49% ran lai nag unwaith yr wythnos (1,232,000 o bobl). Hefyd, nid oedd 41% o oedolion wedi cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd chwaraeon (1,019,000 o bobl) yn ystod y 4 wythnos flaenorol.

• Mae nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgaredd chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos yn ddangosydd cenedlaethol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.  Roedd y ganran wedi cynyddu o 29% yn 2016-17 i 32% (787,000 o bobl) yn 2017-18.  Mae’n parhau heb newid yn 32% ar gyfer 2018-19. 

• Yn 2018-19, dywedodd 59% o oedolion (16+ oed) eu bod wedi cymryd rhan mewn rhyw weithgaredd chwaraeon yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf (1,476,000 o bobl).  Mae’r gyfradd yma’n parhau heb newid o gymharu â’r canlyniadau o’r flwyddyn flaenorol (2017-18) a’r flwyddyn cyn hynny (2016-17).  Mae nodweddion oedran, rhywedd, anabledd a siarad Cymraeg yn gysylltiedig â chyfraddau cymryd rhan amrywiol.

•Mae oedolion yng Nghymru’n fwyaf tebygol o fod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau fel cerdded (2 filltir neu fwy; 869,000 o bobl), campfa neu ddosbarthiadau ffitrwydd (405,000 o bobl), nofio dan do (279,000 o bobl), rhedeg a loncian yn yr awyr agored (155,000 a 260,000 o bobl yn eu trefn), pêl droed awyr agored (206,000 o bobl) a beicio (212,000 o bobl). 

• Byddai 50% o’r holl oedolion yn hoffi gwneud mwy o chwaraeon neu weithgarwch corfforol (1,250,000 o bobl). Y mesur cyfatebol yn 2017-18 oedd 55% a 58% yn 2016-17.   Er hynny, ac fel y blynyddoedd blaenorol, mae’r mathau o weithgarwch y mae’r galw mwyaf amdanynt yn cynnwys nofio dan do (350,000 o bobl), campfa neu ddosbarthiadau ffitrwydd (233,000 o bobl) a beicio (197,000 o bobl).

Podlediad

Mae podlediad Chwaraeon Cymru – Calon Chwaraeon Cymru – yn cynnwys penodau ar chwaraeon perfformiad uchel, yr arolwg ar chwaraeon ysgol a chyfranogiad plant, a chael mwy o ferched i fod yn actif.

Chwiliwch am ‘Calon Chwaraeon Cymru’ neu lawrlwytho ar:

Apple

Android 

Hefyd ar gael ar raglenni eraill gan gynnwys Overcast, Castbox a Pocket Casts.