Skip to main content

Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Am Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru (ACC) yn arolwg cenedlaethol gynrychioliadol o aelwydydd sydd wedi'i dargedu at oedolion (16 oed a hŷn).

Mae ACC yn cynnwys tua 12,000 o bobl bob blwyddyn ac yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Mae'n weithrdol drwy'r flwyddyn, ledled Cymru gyfan. Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw ynddo. Ers 2019-20 mae’r arolwg wedi cael ei weinyddu fel arolwg dros y ffôn. Er bod hynny’n sicrhau parhad a chanlyniadau ystadegol gywir, mae angen gofal wrth gymharu canlyniadau 2019-20 gyda 2021-22 oherwydd y newid anochel hwn mewn methodoleg a chynllun y cwestiynau.

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys adran ar Chwaraeon a Ffyrdd Actif o Fyw. Rhyddhawyd prif ganfyddiadau arolwg 2022-23 ar Orffennaf 11eg 2023 fel Ystadegau Swyddogol.

Prif Ganfyddiadau 

Y prif ganfyddiadau o’r adran Chwaraeon a Ffyrdd Actif o Fyw yn arolwg 2022-23 yw:

Cyfranogiad

39% o bobl yn dweud eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon deirgwaith neu fwy yr wythnos.

Cynyddodd nifer y bobl sy’n dweud eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon deirgwaith neu fwy yr wythnos o 34% yn 2021-22 i 39% yn 2022-23.

Fe wnaethom ofyn i bobl pa weithgareddau maent yn cymryd rhan ynddynt. 

  • Dywed 56% o bobl eu bod yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd (fel dosbarthiadau ffitrwydd, rhedeg/loncian, beicio, neu nofio) ac mae 16% yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu gemau (fel pêl-droed, rygbi, tennis bwrdd neu golff). Mae 6% yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored fel caiacio neu hwylio.

Galw

Gofynnwyd i bobl hefyd a oedd unrhyw chwaraeon neu weithgareddau yr hoffent eu gwneud, neu wneud mwy ohonynt. 

  • Dywed 27% eu bod am wneud mwy o chwaraeon neu weithgarwch corfforol yn gyffredinol, gostyngiad o 31% yn 2021-22.
  • Yn 2022-23, mae 16% yn dweud eu bod eisiau gwneud mwy o weithgareddau ffitrwydd a 10% eisiau gwneud mwy o chwaraeon neu gemau, a 5% eisiau gwneud mwy o weithgareddau awyr agored. Mae’n ymddangos bod y gostyngiad hwn yn y galw cyffredinol yn bennaf oherwydd y gostyngiad yn nifer y bobl sydd eisiau gwneud mwy o weithgareddau ffitrwydd, gan fod hyn yn 20% yn 2021-22.
    • Mae 26% o’r holl bobl yn cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon deirgwaith neu fwy yr wythnos ac yn dweud eu bod yn fodlon ar y swm hwnnw, tra bo 13% o bobl yn cymryd rhan deirgwaith neu fwy yr wythnos a hoffent wneud mwy. Mae 14% o bobl yn cymryd rhan yn llai aml na theirgwaith yr wythnos a hoffent hefyd wneud mwy o weithgareddau chwaraeon.

Mae prif ganfyddiadau a gwybodaeth gefndir ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Arolwg Cenedlaethol Cymru | LLYW.CYMRU.

Bydd canlyniadau pellach sy'n archwilio'r canlyniadau hyn yn ôl ystod o ffactorau cymdeithasol a geo-ddemograffig ar gael yr hydref hwn ac yn cael eu rhyddhau ar wefan Chwaraeon Cymru: Ystadegau | Chwaraeon Cymru.

Dosbarthu ‘Gweithgaredd Ffitrwydd’, ‘Chwaraeon a Gemau’, a ‘Gweithgareddau Awyr Agored’.

 

Grŵp EangIs Gategori
Gweithgaredd FfitrwyddWedi ymarfer gartref / ar-lein
Dosbarthiadau Ffitrwydd (Yn bersonol)
Ymarfer Corff yn y Gampfa (e.e. cardio, pwysau)
Dosbarthiadau Dawns
Beicio (e.e. beicio mynydd, BMX, beicio awyr agored neu feicio trac arall)
Nofio
Cerdded
Loncian neu Rhedeg
Gemau a Chwaraeon Chwaraeon Tîm
Chwaraeon Raced
Gemau Dan Do
Bowlio neu Fowls
Chwaraeon Brwydr neu Grefftau Ymladd
Golff
Saethu neu Saethyddiaeth
Athletau
Triathlon, deuathlon neu aml-chwaraeon eraill
Gweithgareddau Awyr Agored Chwaraeon mynydd (e.e dringo neu sgïo)
Chwaraeon modur
Pysgota neu enweirio
Marchogaeth ceffylau
Sglefrio neu sglefrfyrddio
Chwaraeon dŵr (e.e caiacio, syrffio, hwylio)

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy