Skip to main content

Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Am Arolwg Cenedlaethol Cymru

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru (ACC) yn arolwg cenedlaethol gynrychioliadol o aelwydydd sydd wedi'i dargedu at oedolion (16 oed a hŷn).

Mae ACC yn cynnwys tua 12,000 o bobl bob blwyddyn ac yn ymdrin ag ystod eang o bynciau. Mae'n weithrdol drwy'r flwyddyn, ledled Cymru gyfan. Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw ynddo. Ers 2019-20 mae’r arolwg wedi cael ei weinyddu fel arolwg dros y ffôn. Er bod hynny’n sicrhau parhad a chanlyniadau ystadegol gywir, mae angen gofal wrth gymharu canlyniadau 2019-20 gyda 2021-22 oherwydd y newid anochel hwn mewn methodoleg a chynllun y cwestiynau.

Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn cynnwys adran ar Chwaraeon a Ffyrdd Actif o Fyw. Rhyddhawyd prif ganfyddiadau arolwg 2021-22 ar Orffennaf 14eg 2022 fel Ystadegau Swyddogol.

Prif Ganfyddiadau 

Y prif ganfyddiadau o’r adran Chwaraeon a Ffyrdd Actif o Fyw yn arolwg 2021-22 yw:

Cyfranogiad

Cymerodd 56% o oedolion yng Nghymru ran mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol (o leiaf unwaith yn ystod y 4 wythnos diwethaf).
  • Mae’r lefel hon wedi gostwng o 2.5 bwyntiau canran ers 2019-20 (ond nid digon i gael ei ystyried yn newid sylweddol yn ystadegol).

Mae oedolion yn tueddu i gymryd rhan mewn gweithgaredd ffitrwydd (51%), yn hytrach na chwaraeon a gemau (14%) neu weithgareddau awyr agored (6%).

Cymerodd 34% o oedolion yng Nghymru ran mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol deirgwaith neu fwy yr wythnos

  • Mae’r lefel hon wedi cynyddu o 1.4 bwyntiau canran ers 2019-20 (ond nid digon i gael ei ystyried yn newid sylweddol yn ystadegol).
  • Yn ogystal, roedd oedolion oedd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ffitrwydd yn cymryd rhan yn amlach nag oedolion oedd yn cymryd rhan mewn chwaraeon / gemau neu weithgareddau awyr agored (y gyfran oedd yn cymryd rhan deirgwaith neu fwy yr wythnos oedd 59%, 19% a 12% yn y drefn honno).

Galw

Gofynnir i oedolion a oes unrhyw weithgareddau chwaraeon yr hoffent eu gwneud neu eu gwneud yn amlach. Rydym yn galw hyn yn alw cudd. Roedd 31% o’r oedolion eisiau gwneud mwy o weithgareddau chwaraeon.

  • Mae lefel y galw hwn 18.8 bwyntiau canran yn is nag yn 2019-20 (gweler yr Atodiad am nodyn ar ddata cymharol)
  • Daw 43% o’r galw gan bobl sy'n cymryd rhan deirgwaith neu fwy yr wythnos. Mae hyn yn golygu bod 57% y galw gan bobl a oedd yn cymryd rhan lai na thair gwaith yr wythnos. Mae'r galw hwn heb ei ddiwallu yn cyfateb i tua 442,000 o bobl (18% o'r holl oedolion yng Nghymru).

Yn gyffredinol roedd mwy o alw am ‘weithgarwch ffitrwydd’ na ‘chwaraeon a gemau’, a ‘gweithgareddau awyr agored’ (20%, 10%, a 5% yn y drefn honno).

Mae’r prif ganfyddiadau a gwybodaeth gefndir ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru: Arolwg Cenedlaethol Cymru | LLYW.CYMRU.

Bydd canlyniadau pellach sy’n edrych ar y canlyniadau hyn yn ôl ystod o ffactorau cymdeithasol a geodemograffig ar gael yr hydref hwn ac yn cael eu rhyddhau ar wefan Chwaraeon Cymru: Ystadegau | Chwaraeon Cymru.

Atodiad

Cymharu dros amser

Cynhwysir rhai canlyniadau o flynyddoedd blaenorol, er mwyn darparu cyd-destun. Fodd bynnag, o ystyried bod yr Arolwg Cenedlaethol wedi newid o fodel wyneb yn wyneb i ddull ffôn ym mis Ebrill 2020, dylid bod yn ofalus wrth wneud cymariaethau uniongyrchol â chanlyniadau cyn y dyddiad hwn.

Er bod yr arolwg ffôn yn cynnwys rhai o’r un pynciau â’r arolwg wyneb yn wyneb, mewn rhai achosion gan ddefnyddio’r un cwestiynau neu gwestiynau sydd wedi’u haddasu ychydig, dylid cymryd gofal wrth gymharu canlyniadau dros amser. Gallai’r newid dull effeithio ar y canlyniadau mewn ffyrdd amrywiol. Er enghraifft, gallai gwahanol fathau o bobl fod yn fwy tebygol o gymryd rhan yn y gwahanol ddulliau; neu gallai’r dull effeithio ar sut mae pobl yn ateb cwestiynau (Gweler Cymysgu dulliau mewn arolwg cymdeithasol: cyfleoedd a chyfyngiadau ar gyfer Arolwg Cenedlaethol Cymru, adran 3.2.3 i gael adolygiad mwy cyflawn).

Dosbarthu ‘Gweithgaredd Ffitrwydd’, ‘Chwaraeon a Gemau’, a ‘Gweithgareddau Awyr Agored’.

 

Grŵp EangIs Gategori
Gweithgaredd FfitrwyddDosbarthiadau Ffitrwydd 
Gweithgareddau Campfa 
Dosbarthiadau Dawns
Beicio
Nofio
Cerdded
Loncian neu Rhedeg
Gemau a Chwaraeon Chwaraeon Tîm
Chwaraeon Raced
Gemau Dan Do
Bowlio neu Fowls
Chwaraeon Brwydr neu Grefftau Ymladd
Golff
Saethu neu Saethyddiaeth
Athletau
Triathlon, deuathlon neu aml-chwaraeon eraill
Gweithgareddau Awyr Agored Chwaraeon mynydd fel dringo neu sgïo
Chwaraeon modur
Pysgota neu enweirio
Marchogaeth ceffylau
Sglefrio neu sglefrfyrddio
Chwaraeon dŵr (caiacio, syrffio, hwylio)

Newyddion Diweddaraf

Lansio clwb pêl-fasged newydd gyda Cronfa Cymru Actif

Dyfarnodd Chwaraeon Cymru £13,482 i Merthyr Mustangs i helpu i sefydlu eu clwb newydd

Darllen Mwy

Parkwood Leisure yn ffurfio partneriaeth â Chwaraeon Cymru i weithredu Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Plas Menai

Parkwood Leisure fydd darparwr rheolaeth newydd Plas Menai, Canolfan Awyr Agored Genedlaethol Cymru.

Darllen Mwy

Lle i Chwaraeon Crowdfunder: sut gall helpu clybiau chwaraeon lleol yng Nghymru

Clwb Criced Casnewydd yw’r clwb cyntaf yng Nghymru i gychwyn ar ei ail ymgyrch Crowdfunding.

Darllen Mwy