Skip to main content

Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Rydyn ni’n monitro ac yn tracio lefelau cymryd rhan ymhlith oedolion yn ogystal ag ymddygiad a thueddiadau mewn chwaraeon. 

Mae’r ymchwil hwn o help i ni ddylanwadu ar bolisïau a gwneud penderfyniadau fel ein bod yn galluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu.

Rydyn ni’n cyflwyno’r data Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol drwy gyfrwng yr Arolwg Cenedlaethol Cymru. Arolwg ar deuluoedd yw hwn ac mae’n cynnwys cyfweliadau wyneb yn wyneb gyda thua 12,000 o oedolion 16 oed a hŷn a ddewisir ar hap. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o faterion sy’n effeithio ar bobl a’u hardal leol.

Casglwyd y canlyniadau diweddaraf yn 2019-20, sef ybedwaredd flwyddyn yn olynol i ddata ar gyfer chwaraeon a ffyrdd o fyw egnïol gael eu rhyddhau fel rhan o’r arolwg ehangach. 

Casglwyd y canlyniadau yn ystod y cyfnod o ddeuddeg mis yn arwain at fis Ebrill 2020. O’r herwydd, maent yn cynrychioli cyflwr y genedl yn union cyn argyfwng y Coronafeirws a’r mesurau cadw pellter cymdeithasol a’r cyfyngiadau symud a ddilynodd.

Byddai 49% o’r holl oedolion yn hoffi gwneud mwy o chwaraeon neu weithgarwch corfforol

Effaith yr Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Mae rhai o’r canfyddiadau’n helpu i fesur cynnydd tuag at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn ymwneud â gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae’r ganran sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos yn un o’r 46 o ddangosyddion cenedlaethol.

Mae’r data’n rhoi i ni’r dystiolaeth y mae arnom ei hangen am gyfranogiad a galw cudd i ddylanwadu ar bolisïau ac ar wneud penderfyniadau.

Canfyddiadau allweddol o Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol 2019-20

• Yn 2019-20, yn union cyn argyfwng y Coronafeirws, cymerodd 32% o oedolion (16+ oed) ran mewn gweithgarwch chwaraeon dair gwaith yr wythnos neu fwy (808,000 o bobl). Cymerodd 7% ran tua dwywaith yr wythnos (186,000 o bobl), cymerodd 11% ran tua unwaith yr wythnos (268,000 o bobl) a chymerodd 50% ran lai nag unwaith yr wythnos (1,245,000 o bobl). Hefyd, nid oedd 41% o oedolion wedi cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd chwaraeon (1,040,000 o bobl) yn ystod y 4 wythnos flaenorol.

• Mae nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgaredd chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos yn ddangosydd cenedlaethol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.  Roedd y ganran wedi cynyddu o 29% yn 2016-17 i 32% (787,000 o bobl) yn 2017-18.  Mae’n parhau heb newid yn 32% ar gyfer 2018-19. Mae’n parhau’n 32% eto ar gyfer 2019-20.

• Yn 2019-20, dywedodd 59% o oedolion (16+ oed) eu bod wedi cymryd rhan mewn rhyw weithgaredd chwaraeon yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf (1,468,000 o bobl). Mae’r gyfradd yma’n parhau heb newid o gymharu â’r canlyniadau o’r blynyddoedd blaenorol (2016-17, 2017-18 a 2018-19). Mae nodweddion oedran, rhywedd, anabledd a siarad Cymraeg yn gysylltiedig â chyfraddau cymryd rhan amrywiol.

• Byddai 49% o’r holl oedolion yn hoffi gwneud mwy o chwaraeon neu weithgarwch corfforol (1,236,000 o bobl). Y mesur cyfatebol yn 2018-19 oedd 50%, 55% yn 2017-18, a 58% yn 2016-17. Mae hyn yn dynodi bod dirywiad tymor byr wedi bod yn y galw am wneud mwy o chwaraeon. Er hynny, ac yn debyg i’r blynyddoedd blaenorol, mae’r mathau o weithgarwch y mae’r galw mwyaf amdanynt yn cynnwys nofio dan do (351,000 o bobl), campfa neu ddosbarthiadau ffitrwydd (210,000 o bobl) a beicio (201,000 o bobl).

Podlediad

Mae podlediad Chwaraeon Cymru – Calon Chwaraeon Cymru – yn cynnwys penodau ar chwaraeon perfformiad uchel, yr arolwg ar chwaraeon ysgol a chyfranogiad plant, a chael mwy o ferched i fod yn actif.

Chwiliwch am ‘Calon Chwaraeon Cymru’ neu lawrlwytho ar:

Apple

Android 

Hefyd ar gael ar raglenni eraill gan gynnwys Overcast, Castbox a Pocket Casts.

Newyddion Diweddaraf

Y Paralympiad o Gymru Olivia Breen yn dyheu am fwy o fedalau yn Birmingham 2022

Olivia Breen yn edrych ymlaen yn fawr at gynrychioli Cymru yn y Gemau Cymanwlad nesaf

Darllen Mwy

Y Jamie Donaldson nesaf? Golff Cymru yn annog sêr y dyfodol i freuddwydio ar raddfa fawr

Mae’r gobeithion yn uchel bod seren golffio nesaf Cymru rownd y gornel

Darllen Mwy

Cydweithredu yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr

 Pan benodwyd Warren Abrahams yn brif hyfforddwr tîm rygbi merched Cymru ym mis Tachwedd 2020,…

Darllen Mwy

Mae casineb yn brifo Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sbon i fynd i’r afael â phob math o droseddau casineb…

Darllen Mwy

Stori Arbennig - Diffibrilwyr a Chwaraeon Cymunedol yng Nghymru

Yn ystod haf 2021 gwelwyd y byd chwaraeon yng Nghymru yn cael ei siglo gan farwolaeth dau chwaraewr…

Darllen Mwy

Dathlu treftadaeth chwaraeon wych Cymru

Mae pob camp yn hoffi anrhydeddu ei harwyr o'r gorffennol.Boed yn dimau neu'n unigolion, gall cydnabod…

Darllen Mwy