Skip to main content

Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Rydyn ni’n monitro ac yn tracio lefelau cymryd rhan ymhlith oedolion yn ogystal ag ymddygiad a thueddiadau mewn chwaraeon. 

Mae’r ymchwil hwn o help i ni ddylanwadu ar bolisïau a gwneud penderfyniadau fel ein bod yn galluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu.

Rydyn ni’n cyflwyno’r data Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol drwy gyfrwng yr Arolwg Cenedlaethol Cymru. Arolwg ar deuluoedd yw hwn ac mae’n cynnwys cyfweliadau wyneb yn wyneb gyda thua 12,000 o oedolion 16 oed a hŷn a ddewisir ar hap. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o faterion sy’n effeithio ar bobl a’u hardal leol.

Casglwyd y canlyniadau diweddaraf yn 2019-20, sef ybedwaredd flwyddyn yn olynol i ddata ar gyfer chwaraeon a ffyrdd o fyw egnïol gael eu rhyddhau fel rhan o’r arolwg ehangach. 

Casglwyd y canlyniadau yn ystod y cyfnod o ddeuddeg mis yn arwain at fis Ebrill 2020. O’r herwydd, maent yn cynrychioli cyflwr y genedl yn union cyn argyfwng y Coronafeirws a’r mesurau cadw pellter cymdeithasol a’r cyfyngiadau symud a ddilynodd.

Byddai 49% o’r holl oedolion yn hoffi gwneud mwy o chwaraeon neu weithgarwch corfforol

Effaith yr Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol

Mae rhai o’r canfyddiadau’n helpu i fesur cynnydd tuag at nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015 yn ymwneud â gwella lles cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae’r ganran sy’n cymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos yn un o’r 46 o ddangosyddion cenedlaethol.

Mae’r data’n rhoi i ni’r dystiolaeth y mae arnom ei hangen am gyfranogiad a galw cudd i ddylanwadu ar bolisïau ac ar wneud penderfyniadau.

Canfyddiadau allweddol o Arolwg Chwaraeon a Ffyrdd o Fyw Egnïol 2019-20

• Yn 2019-20, yn union cyn argyfwng y Coronafeirws, cymerodd 32% o oedolion (16+ oed) ran mewn gweithgarwch chwaraeon dair gwaith yr wythnos neu fwy (808,000 o bobl). Cymerodd 7% ran tua dwywaith yr wythnos (186,000 o bobl), cymerodd 11% ran tua unwaith yr wythnos (268,000 o bobl) a chymerodd 50% ran lai nag unwaith yr wythnos (1,245,000 o bobl). Hefyd, nid oedd 41% o oedolion wedi cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd chwaraeon (1,040,000 o bobl) yn ystod y 4 wythnos flaenorol.

• Mae nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn gweithgaredd chwaraeon dair gwaith neu fwy yr wythnos yn ddangosydd cenedlaethol ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 2015.  Roedd y ganran wedi cynyddu o 29% yn 2016-17 i 32% (787,000 o bobl) yn 2017-18.  Mae’n parhau heb newid yn 32% ar gyfer 2018-19. Mae’n parhau’n 32% eto ar gyfer 2019-20.

• Yn 2019-20, dywedodd 59% o oedolion (16+ oed) eu bod wedi cymryd rhan mewn rhyw weithgaredd chwaraeon yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf (1,468,000 o bobl). Mae’r gyfradd yma’n parhau heb newid o gymharu â’r canlyniadau o’r blynyddoedd blaenorol (2016-17, 2017-18 a 2018-19). Mae nodweddion oedran, rhywedd, anabledd a siarad Cymraeg yn gysylltiedig â chyfraddau cymryd rhan amrywiol.

• Byddai 49% o’r holl oedolion yn hoffi gwneud mwy o chwaraeon neu weithgarwch corfforol (1,236,000 o bobl). Y mesur cyfatebol yn 2018-19 oedd 50%, 55% yn 2017-18, a 58% yn 2016-17. Mae hyn yn dynodi bod dirywiad tymor byr wedi bod yn y galw am wneud mwy o chwaraeon. Er hynny, ac yn debyg i’r blynyddoedd blaenorol, mae’r mathau o weithgarwch y mae’r galw mwyaf amdanynt yn cynnwys nofio dan do (351,000 o bobl), campfa neu ddosbarthiadau ffitrwydd (210,000 o bobl) a beicio (201,000 o bobl).

Podlediad

Mae podlediad Chwaraeon Cymru – Calon Chwaraeon Cymru – yn cynnwys penodau ar chwaraeon perfformiad uchel, yr arolwg ar chwaraeon ysgol a chyfranogiad plant, a chael mwy o ferched i fod yn actif.

Chwiliwch am ‘Calon Chwaraeon Cymru’ neu lawrlwytho ar:

Apple

Android 

Hefyd ar gael ar raglenni eraill gan gynnwys Overcast, Castbox a Pocket Casts.

Newyddion Diweddaraf

Sbotolau Partner: ColegauCymru

I ColegauCymru, yr her yw sicrhau bod myfyrwyr a staff mewn 12 o aelod-golegau ledled Cymru yn cael…

Darllen Mwy

‘Citbag’ yn mynd yn fyw: Ysgolion i elwa o blatfform newydd ar-lein

Mae hwb ar-lein newydd yn cynnwys cannoedd o adnoddau i helpu i gael plant i fod yn actif wedi’i sefydlu…

Darllen Mwy

Gŵyl Chwaraeon Anabledd Cymru yn rhoi miloedd o gyfleoedd i roi cynnig ar chwaraeon para

Mae Harrison Walsh yn annog pobl anabl eraill i gymryd rhan yng Ngŵyl Para Chwaraeon Abertawe yr haf…

Darllen Mwy