Skip to main content
 1. Hafan
 2. Gyrfaoedd
 3. Ein Swyddi Gwag
 4. Disgrifiad Swydd - Rheolwr Gweithrediadau Cynorthwyol

Disgrifiad Swydd - Rheolwr Gweithrediadau Cynorthwyol

DISGRIFIAD SWYDD LLAWN 

Lleoliad

Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid a Gweithrediadau 

YN ATEBOL I

Staff Gweithrediadau

PWRPAS Y SWYDD

Cynorthwyo gyda rheoli staff, cyfleusterau a chyllid a sicrhau bod ardaloedd gweithgarwch yn cael eu paratoi yn unol â’r gweithgareddau sydd wedi’u trefnu a gofynion gweithredol y Ganolfan.

Datblygu systemau a phrosesau sy'n galluogi safonau gwasanaethau cwsmeriaid uchel i ddiwallu neu ragori ar anghenion defnyddwyr y Ganolfan Genedlaethol.

Ymgymryd â rôl Rheolwr ar Ddyletswydd sy'n gofyn am weithio shifftiau rheolaidd gan gynnwys boreau cynnar, gyda'r nos yn hwyr ac ar benwythnosau.

Ymgymryd ag elfennau o rôl y Rheolwr Gwasanaethau Cwsmeriaid a Gweithrediadau yn ei absenoldeb.

PRIF DDYLETSWYDDAU

Rheoli Staff

 • Gweithredu rhaglenni gwaith y staff gweithredol.
 • Paratoi rotas staff a monitro cofnodion gwyliau a salwch.
 • Ymgymryd â hyfforddiant staff a chadw cofnodion hyfforddi staff.
 • Cynnal cyfarfodydd tîm ac unigol, gan gynnwys cynnal gwerthusiadau staff.
 • Cynorthwyo gyda recriwtio staff, gan gynnwys cyfweld, hyfforddi a monitro perfformiad.

 

Rheoli Gweithrediadau   

 • Cysylltu â Chyrff Rheoli Cenedlaethol a llogwyr eraill i gynllunio'r defnydd o gyfleusterau Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru ar gyfer archebion a digwyddiadau.
 • Arwain y gwaith o reoli a hyrwyddo campfeydd cyhoeddus y Ganolfan.
 • Arwain y gwaith o reoli a hyrwyddo rhaglen dosbarthiadau ffitrwydd y Ganolfan.
 • Cydlynu gwasanaethu ac archwilio cyfleusterau / offer.
 • Ymateb i adborth cwsmeriaid sy'n ymwneud â maes cyfrifoldeb.
 • Cynhyrchu, adolygu a chynnal gweithdrefnau rheoli effeithiol a gwneud argymhellion ar gyfer gwella.

 

Rheoli Cyllid     

 • Cynorthwyo gyda phrynu stoc ac offer yn yr adran.
 • Cynnal archwiliadau monitro ar y cyllidebau gwariant.
 • Cynorthwyo gyda gweithdrefnau tendro a chaffael ar gyfer prynu, stocrestrau a gwaredu offer

 

Cyfrifoldebau Rheolwr ar Ddyletswydd

 • Goruchwylio'r holl staff Gweithrediadau yn absenoldeb eu rheolwr llinell uniongyrchol.
 • Cynorthwyo rheolwyr i drefnu lefelau staffio a darpariaeth yn lle absenoldeb i fodloni gofynion y Ganolfan.
 • Ymateb i faterion cwsmeriaid / staff ar gyfer holl adrannau CGChC (gwasanaethau cwsmeriaid / gweithrediadau / arlwyo / cadw tŷ / cynnal a chadw) os oes angen uwchgyfeirio at reolwr (yn absenoldeb rheolwyr adrannau).
 • Cydlynu’r gwaith o sefydlu a dadansoddi archebion / offer ar draws y Ganolfan yn ddyddiol.
 • Ymgymryd â rôl Swyddog Tân mewn gweithdrefnau gadael yr adeilad ar gyfer y Ganolfan.
 • Ymgymryd â rôl Rheolwr Digwyddiadau yn ôl yr angen (yn unol â chynllun Rheoli Digwyddiadau Chwaraeon Cymru).

 

Iechyd a Diogelwch 

 • Ymateb i unrhyw sefyllfaoedd brys a chofnodi pob damwain / digwyddiad.
 • Caffael a chadw tystysgrif Cymorth Cyntaf yn y Gwaith ac ymarfer y sgiliau hyn fel sy'n briodol.
 • Cydweithredu â Chwaraeon Cymru yn unol â'i ddyletswyddau o dan unrhyw ddarpariaethau iechyd a diogelwch, e.e. cynnal asesiadau risg, asesiadau COSHH, sicrhau bod offer yn addas i'w ddefnyddio, ac ati.

 

Cyffredinol

 • Ymddwyn mewn ffordd deg a pharchus wrth ddelio ag eraill, gan werthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth.
 • Annog yn weithredol gynaliadwyedd, lles a chydraddoldeb, gan werthfawrogi amrywiaeth a gwahaniaeth.
 • Cyflawni cyfrifoldebau sy’n cyfrannu at ddarparu gwasanaeth rhagorol i Chwaraeon Cymru mewn perthynas â’n dyletswyddau statudol, gan gynnwys Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), Cydraddoldeb, Diogelwch Gwybodaeth, Rheoli Risg, yr Iaith Gymraeg, Diogelu, Rheoliadau Ariannol ac Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd.
 • Gweithio’n hyblyg gan gyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill fel sy’n ofynnol ac yn berthnasol i’r swydd ac yn briodol i’rraddfa.

 

EIN GWERTHOEDD

Mae ein dull o weithredu i alluogi chwaraeon yng Nghymru i ffynnu yn esblygu. Rydym wedi ymrwymo i herio ein hunain yn barhaus i wneud y canlynol:

Dysgu Gyda’n Gilydd - Archwilio, profi ac adolygu yn gyson.

Cyflawni Gyda’n Gilydd - Rhannu canlyniadau, meithrin perthnasoedd agored a gonest, darparu adborth cadarn, gwella perfformiad yn gyson.

Dathlu Gyda’n Gilydd - Cydnabod ein llwyddiannau a rennir drwy bartneriaid effeithiol.

Drwy wneud y canlynol:

Gweithredu’n Ddidwyll - Deall a Pharchu diwylliant a gwerthoedd ein gilydd. Hybu cydraddoldeb ac amrywiaeth.

Ychwanegu Gwerth - Sicrhau’r gymysgedd orau bosib o gefnogaeth, her, buddsoddiad, sgiliau ac arbenigedd i gyflawni ein canlyniadau a rennir.

Annog Arloesi - Croesawu syniadau a dulliau gweithredu newydd a chefnogi uchelgais a meddwl o’r newydd. Peidio ag ofni teimlo’n anghyfforddus.

MANYLEB Y PERSON

Maes ffocwsGofynion Hanfodol Gofynion Dymunol         

Addysg:

 

Cymhwyster rheoli hamdden neu addysg hyd at lefel gradd

 

Cymhwyster Cymorth Cyntaf yn y gwaith cyfredol (neu'r gallu i ennill y cymhwyster o fewn 3 mis i'w gyflogi)

 

Cymhwyster rheoli iechyd a diogelwch (e.e., IOSH Rheoli’n Ddiogel)

 

Cymhwyster Hyfforddwr Campfa Lefel 2 

 

Profiad:

 

Profiad Rheolwr ar Ddyletswydd blaenorol neu Oruchwylio yn gweithio mewn cyfleuster chwaraeon neu hamdden

 

Profiad o ysgrifennu a chadw at weithdrefnau rheoli gweithredol clir

 

 

Sgiliau, Doniau a Galluoedd:

 

Gallu rheoli, cymell a datblygu timau i lefel uchel o berfformiad

 

Gallu gweithio o fewn cyllidebau a chadw cofnodion ariannol

 

Gallu cyfathrebu'n glir ac yn effeithiol, yn ysgrifenedig ac ar lafar

 

Gallu trin data a gwybodaeth gyfrinachol yn sensitif

 

Gallu trefnu eich gwaith eich hun a chynllunio, amserlennu a blaenoriaethu tasgau yn effeithiol 

 

Sgiliau TG

 

Sgiliau dylanwadu / trefnu     

 

Sgiliau gofalu am gwsmeriaid da 

 

Aelod da o dîm   

 

Gallu gweithio dan bwysau a chadw at ddyddiadau cau 

 

Llawn cymhelliant a ffocws ar atebion 

 

Gallu gweithio dan bwysau gan gadw at amserlenni llym a chymell eraill i gyflawni     

 

Parodrwydd i ymgymryd â datblygiad a hyfforddiant yn ôl yr angen 

 

Gallu gweithio’n fanwl gywir ac yn rhesymegol heb gyfarwyddyd o ddydd i ddydd

 

Gallu cyfathrebu yn y Gymraeg, yn ysgrifenedig ac ar lafar 

 

Amgylchiadau Arbennig:

 

Gallu gweithio patrwm shifft ar gylchdro

 

Agwedd hyblyg at oriau gwaith