Trosolwg o’r ddisgyblaeth 

Mae ein Therapyddion Meinwe Meddal yn allweddol ym mharatoadau’r athletwyr. Maent yn cydweithio oddi mewn i dîm amlddisgyblaethol ehangach er mwyn lleihau’r risg o anafiadau, sicrhau’r perfformiad gorau posib a chynyddu gallu athletwyr i hyfforddi a chystadlu. 

Mae eu gwybodaeth am gynnal ac adfer y meinwe meddal yn cael ei harwain gan ddeallusrwydd a’i gyflwyno gyda chreadigrwydd. Y pwrpas yw sicrhau bod unrhyw atebion yn cyd-fynd â gofynion pwrpasol y gamp a’r athletwr.

Mae ein Therapyddion Meinwe Meddal yn anelu at ddarparu gwasanaeth cefnogi perfformiad eithriadol i athletwyr Cymru a Phrydain. Drwy ddull integredig a chyfannol o weithredu wrth gefnogi athletwyr, gallwn fabwysiadu dull person yn gyntaf o weithio sy’n cyd-fynd â gwerthoedd craidd yr Athrofa. 

MEYSYDD GWAITH?

Yn Chwaraeon Cymru, mae Therapyddion Meinwe Meddal yr Athrofa yn darparu triniaeth meinwe meddal effeithiol ac yn ceisio addysgu’r athletwr am fanteision therapi meinwe meddal fel mesur ataliol ac fel cyfrwng i adfer. Bydd rhaglen yn cael ei dyfeisio yn seiliedig ar anghenion chwaraeon benodol ac unigol yr athletwr.                        

Mae ein pwrpas cyffredinol yn seiliedig ar ein gallu i feithrin perthnasoedd sy’n galluogi i ni gysylltu’n well â’r gamp, hyfforddwyr ac athletwyr. 

Mae hyn yn galluogi i ni gyflawni ein gwerthoedd craidd: 

Paratoi’n Gorfforol 

Yn aml mae Therapyddion Meinwe Meddal yn gweithio’n agos gyda Ffisiotherapyddion a hyfforddwyr Cryfder a Chyflyru i gael gwybodaeth am fedrusrwydd o ran cryfder a symudiad. Caiff hyn ei wella gan amgylchedd agored sy’n hybu gweithio yn integredig.      

Atal Anaf/Lleihau Risg                 

Mewn cydweithrediad â staff yr Athrofa, bydd Therapyddion Meinwe Meddal yn adlewyrchu ar fonitro dyddiol yr athletwr hefyd, gan alluogi adnabod tueddiad at anaf a pharatoi athletwyr i sicrhau cyn lleied o risg â phosib.

Os ceir anafiadau, bydd y Therapyddion Meinwe Meddal yn cysylltu ag ymarferwyr eraill i gynllunio strategaethau adfer arloesol a fydd yn galluogi i athletwyr ddychwelyd at berfformiad llawn. 

Gwella Perfformiad       

Mae ein Therapyddion Meinwe Meddal yn cydweithredu er mwyn deall yr elfennau corfforol allweddol mewn camp a beth sydd ei angen i sicrhau’r canlyniad a ddymunir o ran perfformiad.           

ENW DA       

Mae Therapyddion Meinwe Meddal Chwaraeon Cymru yn ymarferwyr uchel iawn eu parch sy’n deall beth sydd ei angen i berfformio ar y lefel uchaf. Maent yn gweithio gydag amrywiaeth o chwaraeon yn fewnol ac mewn cystadlaethau rhyngwladol a gwersylloedd hyfforddi amrywiol yn gysylltiedig â Gemau’r Gymanwlad a Phencampwriaethau Ewropeaidd a Phrydeinig. Mae’r Therapyddion Meinwe Meddal i gyd yn aelodau o’r Gymdeithas Tylino Chwaraeon ac mae ganddynt gymhwyster cydnabyddedig, mwy nag wyth mlynedd o brofiad ar ôl cymhwyso a chofnod DPP o 40 awr y flwyddyn ar gyfartaledd.

GWEITHIO’N GYFANNOL 

Mae ein Therapyddion Meinwe Meddal yn cydweithio â phob disgyblaeth yn yr adran Gwyddoniaeth a Meddygaeth Chwaraeon, gan sicrhau dull cyfannol o weithredu yn gysylltiedig â phob athletwr. 

Newyddion Diweddaraf - Chwaraeon Perfformiad Uwch

GEMAU'R GYMANWLAD CYMRU YN CROESAWU NICKI PHILIPS FEL CHEF DE MISSION BIRMINGHAM 2022

Heddiw, mae Gemau'r Gymanwlad Cymru yn cyhoeddi ei Chef de Mission ar gyfer Birmingham y flwyddyn nesaf.…

Darllen Mwy

Y seren rygbi sy’n chwilio am anrhydedd ar ac oddi ar y cae

Os mai’r gallu i addasu yw’r allwedd i lwyddiant yn ystod y cyfyngiadau symud, ni ddylai blaenwr Cymru,…

Darllen Mwy

Dan Jervis yn gosod amser byd newydd wrth i nofwyr ddychwelyd i’r pwll

Mae Dan Jervis wedi cael ei ganmol am y ffordd mae wedi dychwelyd mewn cyflwr mor dda i’r pwll ond mae…

Darllen Mwy