Skip to main content

Mwy na hanner miliwn o bunnoedd wedi’i roi i gefnogi clybiau Cymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Mwy na hanner miliwn o bunnoedd wedi’i roi i gefnogi clybiau Cymru

Mae mwy na £500,000 wedi cael ei roi yn awr i glybiau cymunedol sydd wedi’u taro gan effaith y Coronafeirws a llifogydd y gaeaf.

Yn wythnos saith y ceisiadau, mae £49,146 wedi’i gymeradwyo i 36 o glybiau ledled Cymru.

Mae cyfanswm y grantiau sydd wedi’u dyfarnu drwy’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng wedi cyrraedd £527,120 i 280 o glybiau oedd angen cymorth ariannol ar unwaith.

Hefyd mae 15 o geisiadau wedi cael eu gohirio yr wythnos hon tra maent yn aros am ragor o wybodaeth neu gadarnhad o gyllid arall gan y Llywodraeth.

 

Mae Chwaraeon Cymru wedi sicrhau bod £550,000 ar gael drwy’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng, ac mae cynlluniau i ddarparu cefnogaeth i chwaraeon ailddechrau wedi cael eu llunio’n derfynol.   

Dywedodd Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn Chwaraeon Cymru:

“Mae ein tîm yn prosesu ceisiadau cyn gynted â phosib ac rydyn ni’n gwybod bod y gefnogaeth yn hanfodol i lawer o glybiau sydd wedi cael eu taro’n galed gan y cyfyngiadau symud. Yn llythrennol, mae cannoedd o glybiau wedi cael eu hachub rhag mynd i’r wal o ganlyniad i’r gronfa argyfwng yma. Mae’r buddsoddiad yma’n golygu, pan mae chwaraeon mewn lle i ailddechrau cynnig gweithgarwch, bydd gan bobl ym mhob cymuned yng Nghymru glwb lleol na fyddai wedi bodoli fel arall. Mae ein hasedau cymunedol yn gwbl hanfodol i les corfforol a meddyliol y genedl ac rydw i’n eithriadol falch ein bod ni wedi gallu chwarae rhan mewn diogelu cymaint ohonyn nhw.             

“Wrth gwrs, mae cyfnod anodd iawn o’n blaen o hyd. Gall clybiau sydd angen gwneud cais fod yn dawel eu meddwl y bydd cyllid ar gael os ydyn nhw’n bodloni ein meini prawf. Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad i ychwanegu at y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng pan mae angen, wrth i ni weithio drwy gynlluniau ar gyfer cefnogaeth ariannol bellach i helpu clybiau i ailddechrau.”

Mae mwy o wybodaeth am feini prawf cymhwysedd a chwestiynau ac atebion ar gael ar wefan Chwaraeon Cymru yma. 

Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau neu ymholiadau i emergencyrelief@sport.wales

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy