Pwy fyddwn yn ei gyllido

Mae’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng ar gael ar gyfer clybiau a sefydliadau chwaraeon nid-er-elw sy’n darparu chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol, os ydynt yn wynebu caledi ariannol tymor byr neu’n gorfod rhoi’r gorau i weithrediadau oherwydd effaith coronafeirws.

Mae’r sefydliadau hyn yn cynnwys y canlynol: 

 • Clybiau nid-er-elw lleol.
 • Sefydliadau’r sector gwirfoddol a chymunedol sy’n darparu neu’n galluogi chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol, gan gynnwys sefydliadau nad ydynt yn sefydliadau chwaraeon yn unig neu’n bennaf ac sydd â rôl bwysig i’w chwarae mewn cadw pobl yn actif ac sydd angen cefnogaeth efallai er mwyn i rannau eraill eu sefydliad barhau ar agor.
 • Ymddiriedolaethau elusennol bychain nad ydynt yn gymwys am gymorth ariannol o ffynonellau eraill.
 • Cyrff rhanbarthol sy’n wynebu risg o galedi ariannol.

Beth fyddwn yn ei gyllido

Mae’r gronfa wedi cael ei datblygu i helpu sefydliadau chwaraeon a gweithgarwch corfforol cymunedol sy’n methu cyflawni eu rhwymedigaethau ariannol. Er enghraifft, ar gyfer costau sefydlog nad ydynt yn cael eu cefnogi gan refeniw mwyach, o ganlyniad i’r coronafeirws. 

Efallai y bydd y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng yn talu am wariant ar y canlynol: 

 • Rhent
 • Costau cyfleustodau
 • Yswiriant
 • Llogi cyfleusterau neu offer (os oes cost sefydlog)
 • Gweithgareddau neu gostau na all ddod o dan ffynonellau cyllido’r llywodraeth
 • Clybiau wedi’u heffeithio gan lifogydd diweddar sydd â chostau cyfalaf neu gostau glanhau nad ydynt yn gallu eu talu efallai

Byddem yn disgwyl i’r ymgeiswyr fod wedi chwilio am ffynonellau eraill o gyllid, yn enwedig y ffynonellau brys o gyllid a chefnogaeth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU. 

Ni ellir defnyddio’r gronfa ar gyfer costau am yn ôl a ddigwyddodd cyn cyhoeddiad Llywodraeth y DU am y cyfyngiadau ar symud ar 24ain Mawrth.

 

Pwy na fydd y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng yn gallu ei gyllido              

Nod y gronfa yw helpu darparwyr chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar lawr gwlad. Mae hyn yn golygu nad ydym yn gallu helpu’r sefydliadau canlynol gyda’r gronfa hon. 

 • Awdurdodau lleol, gan gynnwys cynghorau tref a phlwyf
 • Ysgolion, colegau a phrifysgolion
 • Darparwyr chwaraeon a gweithgarwch corfforol masnachol, e.e. campfeydd preifat
 • Darparwyr hamdden
 • Unigolion sydd naill ai’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig yn y sector chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Dylai unrhyw sefydliad neu unigolyn sy’n gallu cael cefnogaeth drwy becynnau ariannol y llywodraeth wneud hynny i ddechrau. Byddwn yn adolygu argaeledd y pecynnau hyn yn barhaus. 

Sylwer bod Chwaraeon Cymru yn gweithio ar becynnau ehangach o gefnogaeth ar gyfer ein partneriaid. Bydd y rhain yn cael eu cyhoeddi yn fuan. 

Beth na ellir defnyddio ein cyllid ar ei gyfer 

Ni ellir defnyddio’r cyllid ar gyfer y canlynol: 

 • Gweithgareddau neu gostau sydd eisoes yn dod o dan gyllid arall gan y Llywodraeth
 • Gweithgareddau neu ddigwyddiadau newydd
 • Gwaith cyfalaf (gall y rhain ddod o dan ein Grant datblygu efallai). Hefyd, bydd gan glybiau sydd wedi’u heffeithio gan y llifogydd diweddar gostau cyfalaf neu gostau glanhau nad ydynt yn gallu eu talu efallai
 • Costau y tu hwnt i ddiwedd mis Mehefin 2020.

Faint o gyllid fydd ar gael 

Gall pob ymgeisydd cymwys wneud cais am hyd at £5,000. Y dyfarniad lleiaf fydd £300.

Pethau allweddol i’w nodi cyn ymgeisio 

Rydym yn disgwyl i’r ymgeiswyr fod wedi ceisio am gymorth o bob ffynhonnell gyllido arall gan y llywodraeth cyn gwneud cais i’r gronfa yma. Dylai’r gronfa yma fod yn opsiwn terfynol i chi. 

O ystyried anferthedd yr argyfwng presennol, rydym yn debygol o gael mwy o geisiadau nag y gallwn eu cyllido felly byddwn yn cyfeirio’r cyllid at y rhai sydd ei angen fwyaf. 

Mae’r grant ar gyfer y clybiau a’r gweithgareddau sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith. Os ydych chi’n gallu defnyddio cronfeydd ariannol wrth gefn digonol, ni fyddwch yn gymwys i dderbyn y cyllid. 

Nid yw clybiau niwtral o ran cost (dim arian yn dod i mewn nac yn mynd allan) yn gymwys i wneud cais i’r gronfa.

Nifer y ceisiadau 

Rydym yn disgwyl mai dim ond am y cyfnod sydd i ddod nawr, hyd at 30 Mehefin 2020, fydd sefydliadau’n gwneud cais. Bydd hyn yn parhau i gael ei adolygu.   

Byddwn yn cefnogi cymaint o geisiadau â phosib. Fodd bynnag, o ystyried y nifer fawr iawn o geisiadau i’r gronfa mae’n debyg, bydd rhaid i’r cyllid gael ei gyfeirio i ble mae ei angen fwyaf. 

Sylwer: Mae’r sefyllfa fel mae’n newid yn golygu ein bod yn adolygu ein holl gyllid yn gyson, a’r gefnogaeth sydd ei hangen i warchod seilwaith chwaraeon Cymru ar gyfer y dyfodol. 

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi ymgeisio?

Ar ôl i chi gyflwyno eich ffurflen gais, byddwn yn ei hasesu yn erbyn meini prawf y gronfa. Hefyd byddwn yn cysylltu â chydweithwyr yn y sector, fel eich corff rheoli cenedlaethol, i gadarnhau manylion y cais.         

Byddwn yn ceisio cysylltu â phob ymgeisydd o fewn pum diwrnod gwaith (gan ddibynnu ar nifer yr ymholiadau a’r ceisiadau a ddaw i mewn) i gadarnhau eich bod yn gymwys i dderbyn y cyllid. Bydd eich cais yn cael ei anfon ymlaen i’r cam asesu wedyn.         

Rydym yn gobeithio gwneud ein penderfyniadau cyntaf am y grantiau erbyn dydd Gwener 17eg Ebrill, ond gallai nifer y ceisiadau olygu bod eich cais unigol chi’n cael ei brosesu ar ôl y dyddiad hwn. Gall yr amseroedd newid, gan ddibynnu ar faich gwaith. Byddwn yn cyfathrebu drwy ein gwefan os oes oedi gyda phrosesu, ond byddwn yn gwneud pob ymdrech i wneud penderfyniadau a rhyddhau arian cyn gynted â phosib er mwyn cydnabod natur allweddol y gronfa hon. 

Dylech ddisgwyl i 10 diwrnod gwaith fynd heibio rhwng y cais a’r penderfyniad. 

Cwestiynau cyffredin

C. Rydw i wedi cael grant gan Chwaraeon Cymru yn flaenorol, ydw i’n gallu gwneud cais i’r gronfa hon yr un fath? 

Ydych. Mae’r gronfa hon yn cynnig cymorth mewn argyfwng yn seiliedig ar y meini prawf sydd wedi’u nodi uchod. 

C. Nid wyf yn gallu cael cefnogaeth arall gan y llywodraeth ac nid yw fy sefydliad yn cyd-fynd â meini prawf y gronfa? Ble arall mae cael cymorth? 

Dylech edrych ar y ffynonellau eraill posib o gyllid yma. 

Os ydych yn credu bod arnoch angen cefnogaeth ariannol – ond nad ydych yn gymwys i ymgeisio i’r gronfa hon – dylech anfon eich manylion ar e-bost atom ni i emergencyrelief@sport.wales.

C. Oes posib cynnwys costau staff yn ein cais am gyllid? 

Byddwn yn ystyried costau staff craidd nad oes modd i gronfeydd eraill y llywodraeth eu talu. 

C. Oes posib i ni wneud cais i’r gronfa os oes gennym arian wrth gefn yn y banc? 

Mae’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng ar gyfer sefydliadau cymunedol sydd angen yr arian fwyaf.

Pan rydych yn ymgeisio, bydd rhaid i chi ddweud wrthym faint o arian wrth gefn sydd gennych chi, a ydych yn mynd i’w ddefnyddio a sut, a sut rydych yn mynd i ddefnyddio’r cyllid rydych yn gwneud cais amdano. 

C. Rydw i wedi derbyn ffurf arall ar gefnogaeth ariannol gan y Llywodraeth, a fyddaf yn dal i allu gwneud cais i’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng?

Byddwch. 

Mae’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng ar gyfer clybiau chwaraeon nid-er-elw sydd angen cymorth ariannol brys. Fodd bynnag, rydyn ni’n deall, er bod clybiau wedi derbyn ffurf arall ar gefnogaeth efallai, bod arnynt angen help brys yr un fath. 

Rydyn ni’n debygol o dderbyn mwy o geisiadau nag y gallwn ni eu cyllido ac er y bydd y ceisiadau’n cael eu hasesu fesul achos, byddwn yn cyfeirio’r cyllid lle mae ei angen fwyaf. 

C. Oes raid i mi fod yn aelod o gorff rheoli er mwyn derbyn cyllid?

Oes, mae ein rheolau arferol ar gyfer arian grant yn berthnasol. Mae chwaraeon cydnabyddedig yn gymwys am gefnogaeth. 

Hefyd, er mwyn sicrhau diogelwch, rhaid i grwpiau sy’n cymryd rhan yn y chwaraeon risg uchel canlynol fod yn aelodau o’r corff rheoli chwaraeon er mwyn cael eu hystyried am gymorth grant.

Mae mwy o wybodaeth am gyrff rheoli chwaraeon risg uchel ar gael yma: https://www.sport.wales/files/56254f77c19c5e3d44eeec08e7c3f15a.docx

C. Mae ein gweithgareddau ni’n gwneud elw, ydyn ni’n gymwys? 

Nac ydych. Dim ond clybiau nid-er-elw sy’n gallu gwneud defnydd o’r Gronfa Cymorth Mewn Agyfwng.               

Fodd bynnag, os ydych chi’n teimlo bod arnoch chi angen cymorth, byddem yn hoffi i chi gysylltu. Rydyn ni’n ceisio creu darlun o’r gofynion brys ar gyfer chwaraeon a chynnal gweithgarwch yn y dyfodol.           

Cysylltwch â ni ar emergencyrelief@sport.wales

C. Rydw i’n bryderus y bydd aelodau ein clwb ni’n ei chael yn anodd dod yn ôl i gymryd rhan. Fedr y cyllid yma helpu? 

Mae’r Gronfa Cymorth Mewn Agyfwng ar gyfer clybiau sy’n wynebu risgiau ariannol brys yn ystod y 12 wythnos nesaf. 

Rydyn ni’n deall y bydd angen cefnogaeth y tu hwnt i hyn ac rydyn ni’n ystyried pa gefnogaeth fydd ei hangen ar chwaraeon yn y dyfodol fel bod modd parhau â gweithgareddau, ac i sicrhau bod y cymryd rhan yn parhau ar ôl yr argyfwng presennol. 

Dylech barhau i edrych ar sianelau Chwaraeon Cymru i weld unrhyw ddatblygiadau. 

Ymgeisio Nawr

Os ydych chi wedi darllen yr holl wybodaeth uchod, yn meddwl eich bod chi’n gymwys i ymgeisio ac angen cefnogaeth ariannol ar unwaith, ewch ymlaen i’r cam ymgeisio.   

Os nad ydych chi wedi cofrestru gyda system grantiau Chwaraeon Cymru eisoes, ni fyddwch yn gallu llenwi’r ffurflen a dylech aros tan fore Mawrth i gael eich cofrestru.  

Os ydych chi’n glwb rygbi, bydd rhaid i chi fod wedi cwblhau Arolwg Effaith Clwb URC (cyn i’ch cais gael ei ystyried gan Chwaraeon Cymru.  Cysylltwch â Desg Gymorth URC clubdevelopment@wru.wales am fwy o wybodaeth.