Main Content CTA Title

Cronfa Cymru Actif

Mae’n un o’r cyfnodau mwyaf heriol erioed i chwaraeon yng Nghymru. 

Rydyn ni’n sefyll gyda chi ac wedi ymrwymo i gefnogi chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru ym mha ffordd bynnag allwn ni. 

Rydyn ni eisiau Diogelu a Pharatoi yr asedau mwyaf gwerthfawr yn ein cymunedau ni – y clybiau a’r sefydliadau sy’n helpu pobl i fod yn actif a chymryd rhan mewn chwaraeon.

Bydd Cronfa Cymru Actif yn buddsoddi £4 miliwn mewn chwaraeon cymunedol ac ar lawr gwlad er mwyn helpu gydag ailddechrau gweithgarwch. 

Beth sydd wedi digwydd hyd yma? 

Mae’r cyfyngiadau symud wedi creu risg ariannol ddifrifol i lawer o glybiau cymunedol yng Nghymru oherwydd colli incwm a chostau sefydlog sydd angen eu talu. 

Fel ymateb i hyn, sefydlwyd y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng i ddarparu cefnogaeth ariannol ar unwaith ac i ddiogelu’r clybiau hyn ar gyfer y dyfodol. 

Mae’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng wedi darparu mwy na £500,000 i bron i 400 o glybiau ers i’r ceisiadau agor ym mis Ebrill. 

Nid yw’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng ar gael mwyach ar gyfer ceisiadau. Fodd bynnag, bydd clybiau sy’n wynebu risg ariannol yn gallu gwneud cais i Gronfa Cymru Actif nawr. 

Gallwch gael gwybod mwy am elfen Diogelu y Gronfa isod.             

Hefyd dylech nodi mai Cronfa Cymru Actif yw’r unig grant sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer ceisiadau i Chwaraeon Cymru. 

Ein prif flaenoriaeth ar hyn o bryd yw Diogelu a Pharatoi chwaraeon yng Nghymru drwy Gronfa Cymru Actif.

Beth fydd Cronfa Cymru Actif yn ei gefnogi

Mae dau brif bwrpas i Gronfa Cymru Actif:

DiogeluParatoi

Diogelu clybiau a sefydliadau cymunedol sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith ac sydd angen cefnogaeth. 

Bydd grantiau o £300 i £5,000 ar gael ar gyfer cefnogaeth argyfwng. 

Darparu cefnogaeth ariannol i helpu i baratoi clybiau a sefydliadau i ailddechrau, ymateb i, neu ddatblygu cyfranogiad, fel ymateb uniongyrchol i Covid-19.

Mae grantiau rhwng £300 a £50,000 ar gael i baratoi eich clwb neu eich sefydliad. Bydd rhaid i chi wneud cyfraniad o 15% ar gyfer grantiau dros £5,000, a all fod ar ffurf cyllid y clwb ei hun neu grantiau o ffynhonnell arall. 

 

Ffynonellau o Help 

Mae gennym ni ddwy brif ffynhonnell o help i’ch arwain chi drwy’r broses ymgeisio ac i’ch cyfeirio chi at ragor o gyngor ariannol ac ymarferol. 

Atebion Clwb

Atebion Clwb yw ein hadnodd ni i gefnogi gwirfoddolwyr a chlybiau yng Nghymru. Mae’n cynnwys cyngor i helpu clybiau i weithredu’n effeithiol a datblygu, a allai fod yn ddefnyddiol yn eich cais. Hefyd mae cyfeiriadau at Atebion Clwb drwy’r ffurflen gais i gyd. 

Os bydd grant o fwy na £5,000 yn cael ei gymeradwyo i chi, bydd rhaid i chi gwblhau asesiad clwb Atebion Clwb (yn ystod y flwyddyn ddiwethaf) er mwyn i’r cyllid gael ei ryddhau i chi. 

Y Ganolfan Cymorth

Mae gennym ni adnodd penodol yn llawn cwestiynau ac atebion defnyddiol i’ch helpu chi drwy’r broses ymgeisio. Dylech ddarllen yr adrannau yn y Ganolfan Cymorth cyn dechrau eich cais. Hefyd dylech ymweld â’r Ganolfan Cymorth os oes gennych chi gwestiwn. 

Yn y Ganolfan Gymorth gallwch wneud y canlynol: 

  • Chwilio am ateb i gwestiwn sydd gennych chi.
  • Edrych ar y gwahanol bynciau a chwestiynau.
  • Creu cyfrif i reoli eich ymholiadau a’ch chwiliadau.   

Gallwch glicio ar y botwm ‘Help’ ar waelod y dudalen ar unrhyw adeg i chwilio am ateb neu gysylltu â ni.  

Ffynonellau eraill o Help

Dylech gymryd amser gyda’ch cais ac edrych drwy’r holl gyfarwyddyd a chasglu’r holl wybodaeth ofynnol. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gofyn am help a chyfarwyddyd gan eich corff rheoli neu adran datblygu chwaraeon eich awdurdod lleol.   

Mae gwahanol sefydliadau a all eich cefnogi chi:         

Awdurdodau Lleol – Mae gan bob awdurdod lleol swyddogion sy’n gyfrifol am chwaraeon, diwylliant a hamdden. Byddant yn gallu darparu cyfarwyddyd os yw’r broses ymgeisio’n anodd i chi. Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r adran rydych ei hangen ar wefan y cyngor, ffoniwch y switsfwrdd a gofyn am siarad gyda swyddog datblygu chwaraeon. (Efallai bod eich tîm datblygu chwaraeon yn rhan o ymddiriedolaeth hamdden yn eich ardal).

Cyrff Rheoli Cenedlaethol (CRhC) – Mae’r sefydliadau hyn yn gweinyddu ac yn llywodraethu chwaraeon ar lefel y DU neu Gymru. Os ydych yn teimlo bod unrhyw ran o’r broses ymgeisio yn anodd, cofiwch ofyn i’ch CRhC am help. Mae rhestr o CRhC ar gael yma. https://wsa.wales/membership/membership-directory/

Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) – y corff aelodaeth cenedlaethol i bob sefydliad gwirfoddol yng Nghymru, gan gynnwys chwaraeon. Mae’n cynnwys amrywiaeth eang o wybodaeth ddefnyddiol ar ei wefan. Os yw eich sefydliad yn gweithredu mewn awdurdod lleol penodol, gallwch hefyd gael cefnogaeth uniongyrchol gan eich Cyngor Gwirfoddol Sirol lleol. Mae rhestr o’r Cynghorau hyn ar gael yma. https://wcva.cymru/information-support/.

Mae Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA) yn gorff ymbarél annibynnol sy’n cefnogi ac yn cynrychioli’r sector chwaraeon yng Nghymru. 

Mae’n darparu amrywiaeth eang o wasanaethau cefnogi busnes, gan gynnwys llinellau cymorth adnoddau dynol, ariannol a chyfreithiol. Gellir lawrlwytho amrywiaeth eang o dempledi dogfennau llywodraethu o’u gwefan ac maent yn cynnig hyfforddiant hefyd. Os ydych chi’n aelod o Gorff Rheoli Cenedlaethol sy’n aelod o’r WSA, gallwch gael y manteision hyn am ddim. https://wsa.wales/

Mae manylion am rai sefydliadau eraill a fydd yn gallu darparu cefnogaeth ar gael ar wefan Atebion Clwb yma.

Mwy o Help - Gwyliwch ein Ffilmiau Gwybodaeth 

Mwy am Gronfa Cymru ActifGwneud cais i Gronfa Cymru Actif

Gwneud Eich Cais       

Rydych chi’n barod yn awr i symud ymlaen gyda mwy o fanylion am Gronfa Cymru Actif.

Mae’r cyllid o £4 miliwn wedi bod yn bosib drwy arian mae Chwaraeon Cymru yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaethol.       

Dilynwch y dolenni i gael gwybod mwy am Ddiogelu a Pharatoi.

*Yn anffodus, dim ond ar e-bost ydyn ni’n gallu delio gydag ymholiadau ar hyn o bryd, ac nid oes gwasanaeth ffôn ar gael.