Skip to main content

Grant Arbed Ynni

 

Os oes gennych chi gais arfaethedig gyda ni eisoes, gallwch chi fewngofnodi o hyd i’n porthol ceisiadau.

Beth yw'r Grant Arbed Ynni? 

Mae’r Grant Arbed Ynni yn cynnig cyfle unigryw i glybiau wneud gwelliannau arbed ynni ac arbed arian. Nid yn unig y bydd clybiau’n elwa ar filiau cyfleustodau is, ond byddant hefyd yn gwneud eu rhan dros yr amgylchedd hefyd.

Bydd y grantiau yn helpu clybiau i ddod yn fwy cynaliadwy yn ariannol fel y gallant barhau i gynnig gweithgareddau fforddiadwy i'w cymunedau.

Mae hwn yn gam sylweddol tuag at greu dyfodol cynaliadwy i glybiau chwaraeon yng Nghymru.

Felly, os ydych chi'n glwb sydd eisiau arbed arian a hefyd cael effaith gadarnhaol ar y blaned, mae'r grant yma'n gyfle perffaith i chi! 

Beth fyddwn yn ei gefnogi?

Mae'r grant ar gyfer clybiau chwaraeon nid-er-elw a grwpiau cymunedol sydd am wneud gwelliannau arbed ynni. Bydd y gronfa'n cefnogi:

  • paneli solar
  • deunyddiau inswleiddio / adeiladu
  • goleuadau (ac eithrio llifoleuadau chwarae / hyfforddi neu oleuadau dan do ar gyfer dibenion chwarae)
  • gwell systemau gwresogi a dŵr poeth (nid at ddibenion arlwyo yn unig)
  • ffynonellau dŵr cynaliadwy

Os oes gennych chi neu eich clwb ddatrysiadau arbed ynni neu os ydych chi eisiau cael rhagor o wybodaeth am yr eitemau uchod a sut gall eich clwb arbed ar ei filiau ynni, [javascript protected email address]

Pwy sy'n gymwys? 

Os ydych chi'n glwb nid-er-elw neu'n sefydliad cymunedol yng Nghymru ac yn awyddus i wneud gwelliannau ynni-effeithlon i'ch cyfleusterau, efallai y byddwch chi'n gymwys ar gyfer y Grant Arbed Ynni newydd gan Chwaraeon Cymru.

Er mwyn cael eu hystyried ar gyfer y cyllid hwn:

  • Mae'n rhaid i glybiau fod yn berchen ar eu cyfleuster neu fod â les o 7 mlynedd o leiaf ar yr adeilad.
  • Mae'n rhaid nad yw eich prosiect wedi dechrau eto.
  • Rhaid i'ch prosiect ddechrau erbyn 31 Mawrth 2025 a chael ei gwblhau o fewn 12 mis i dderbyn y grant.
  • Bydd disgwyl i chi gyfrannu o leiaf 20% o gyfanswm costau’r prosiect (a all gynnwys cost yr arolwg ynni).

Gall clybiau cymwys wneud cais am y grant a derbyn cyllid ar gyfer eu gwelliannau ynni-effeithlon.

Sut i wneud cais? 

Gallwch wneud cais gyda ni ar-lein rhwng dydd Mercher 22 Mai a dydd Mercher 26 Mehefin 2024. Llenwch ein Ffurflen Mynegi Diddordeb a byddwn yn cysylltu â chi o fewn 2 ddiwrnod gwaith gyda rhagor o wybodaeth am wneud cais.

Cofiwch bod posib cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu yn Saesneg ac na fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Rydym yn argymell yn gryf bod y rhai sy'n gwneud cais am gyllid gyda ni yn darllen ein telerau ac amodau ar gyfer grantiau

Os oes gennych chi gais arfaethedig gyda ni eisoes, gallwch chi fewngofnodi o hyd i'n porthol ceisiadau.

Sut mae’r cyllid yn cael ei ddyfarnu?

Uchafswm y dyfarniad yw £25,000, a rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus gyfrannu o leiaf 20% o gyfanswm costau’r prosiect. Rhaid cwblhau’r prosiectau o fewn 12 mis i dderbyn y grant, a bydd cyllid yn cael ei ddarparu ar gyfer prosiectau sy’n gallu dechrau yn ystod y flwyddyn ariannol sy’n dod i ben ar 31 Mawrth 2025.

Beth yw'r broses gyllido?

Bydd ffenestr Cam 1 yn parhau ar agor am chwe wythnos, o 22ain Mai am 8yb a rhaid cyflwyno erbyn 26ain Mehefin 2024 am 4yp.

Bydd panel yn blaenoriaethu’r ceisiadau Cam 1 hynny a fydd yn cael yr effaith fwyaf yn erbyn meini prawf y gronfa ac, os byddant yn llwyddiannus, byddant yn cael eu gwahodd i lenwi ffurflen gais Cam 2.

Gallai fod yn ofynnol i ymgeiswyr llwyddiannus Cam 1 gynnal archwiliad ynni yng Ngham 2, a dylai'r arolwg a cheisiadau Cam 2 gael eu cyflwyno erbyn diwedd mis Hydref 2024. Bydd cost unrhyw Archwiliad Ynni posibl yn cael ei gynnwys mewn cyfraniad o 20% gan y clwb. 

Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus Cam 2 yn cael adborth ar eu cais.

Sut i gysylltu â ni?

Gallwch anfon e-bost gydag ymholiadau atom ni ar energy@sport.wales

Sign-up to our funding and support newsletter below.

* ofynnol