Skip to main content

Grant Arbed Ynni - Cwestiynau Cyffredin

 1. Hafan
 2. Cyllid a Chefnogaeth
 3. Grant Arbed Ynni
 4. Grant Arbed Ynni - Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r broses ymgeisio?

 1. Bydd y gronfa’n mynd yn fyw am 8am ar ddydd Mercher, Mai 22ain 2024.
 2. Gellir cwblhau cyflwyniadau cychwynnol Cam 1 ar-lein.
 3. Bydd y ffenestr Cam 1 hon yn parhau ar agor i ymgeiswyr am 6 wythnos, gan gau am 4pm ar 26ain o Fehefin 2024.
 4. Bydd panel asesu, a fydd yn cynnwys staff buddsoddi Chwaraeon Cymru sydd ag arbenigedd allanol, yn asesu'r datganiadau o ddiddordeb, gan flaenoriaethu'r rhai sy'n benderfynol o gael yr effaith amgylcheddol fwyaf yn seiliedig ar y ffurflen Cam 1.
 5. Dylai pob ymgeisydd ddisgwyl penderfyniad ar eu ceisiadau Cam 1 erbyn canol mis Gorffennaf.
 6. Ar ôl hynny byddai'n ofynnol i ymgeiswyr sy'n cael eu symud ymlaen i Gam 2 gynnal arolwg ynni.
 7. Wedyn byddai'n rhaid cyflwyno'r arolwg a'r cais ail gam erbyn yr 2il o Hydref 2024.
 8. Wedyn bydd y ceisiadau'n cael eu gwerthuso gyda’r penderfyniadau a’r llythyrau cynigion yn cael eu cyfathrebu yn ystod mis Hydref a/neu fis Tachwedd.
 9. Bydd ymgeiswyr aflwyddiannus cam 2 yn cael eu had-dalu 50% am unrhyw gostau arolygon.

A fydd angen i ymgeiswyr ddarparu unrhyw gyfraniad ariannol?

Bydd gofyn i'r holl ymgeiswyr llwyddiannus gyfrannu isafswm o 20%. Fel rhan o broses Cam 2 bydd angen i ymgeiswyr dalu am arolwg ynni a gellir cynnwys cost yr arolwg fel rhan o gyfraniad yr ymgeisydd.

Sut bydd prosiectau'n cael eu blaenoriaethu?

Bydd ystod o ystyriaethau yn pennu'r broses flaenoriaethu. Byddwn ni'n ceisio sicrhau bod y cyllid yn cael yr effaith fwyaf, a allai ystyried defnydd y cyfleuster, y niferoedd sy'n defnyddio'r cyfleuster, potensial ar gyfer effeithlonrwydd ynni gan gynnwys oedran a lleoliad y cyfleuster. Ar ben hynny, byddwn hefyd yn edrych ar ymarferoldeb gwaith sy'n cael ei gwblhau o fewn y terfynau amser a chyllidebau gofynnol. 

Pa fanylion sydd angen i ni eu darparu?

Yng Ngham 1 bydd angen manylion yr ymgeisydd, yn benodol unrhyw gymhwysedd gan gynnwys perchnogaeth o'r rhydd-ddaliad neu lesddaliad bresennol ddigonol (Isafswm o 7 mlynedd ar ôl adeg gwneud cais). 

Er nad yw dyfynbrisiau’n hanfodol ar hyn o bryd, bydd amlinelliad o'r prosiect, amcangyfrif gwybodus o’r gost a'r ymatebion i gwestiynau eraill yn rhoi canllaw i'w lwyddiant posibl.

A fydd angen arolwg ar yr ymgeiswyr?

Rhagwelir y bydd angen arolwg ar bob ymgeisydd os yw'r cais Cam 1 cychwynnol yn cael ei symud ymlaen i broses Cam 2. Byddwn yn rhoi gwybod i ymgeiswyr llwyddiannus ar adeg briodol cyn bod angen gwneud hyn. 

Gall fod rhai eithriadau, fel os yw'r cais yn canolbwyntio ar oleuadau LED tu mewn yn unig, neu os oes arolwg tebyg wedi'i gwblhau cyn y cais a gellir ei ddarparu fel tystiolaeth. Fodd bynnag, hyd yn oed yn achos goleuadau LED y tu mewn yn unig, gall fod yn syniad da cynnal arolwg ynni.

Beth os yw'r arolwg yn aflwyddiannus?

Rydym yn rhagweld hyd yn oed os yw canfyddiadau'r arolwg yn arwain at wrthod manyleb y prosiect cychwynnol y gallai roi manylion am ddewisiadau effeithlonrwydd ynni eraill y gellid eu hariannu. Fodd bynnag, os nad oes lle i ariannu gwaith drwy'r broses hon bydd Chwaraeon Cymru yn ad-dalu 50% o gostau'r arolwg i'r ymgeisydd.

Pryd gawn ni wybod os ydyn ni'n llwyddiannus?

Bydd y rhai sy'n llwyddiannus yng Ngham 1 yn cael gwybod erbyn canol mis Gorffennaf. Gall penderfyniadau terfynol ar ôl proses Cam 2 gael eu cadarnhau ym mis Hydref a Thachwedd, yn amodol ar unrhyw oedi yn yr arolwg.