Skip to main content

Cronfa Cymru Actif

Mae Cronfa Cymru Actif yn cynnig grantiau sydd rhwng £300 a £50,000 i brosiectau yng Nghymru sy’n bwriadu gwneud o leiaf un o’r canlynol:

 • Lleihau anghydraddoldeb
 • Creu cynaliadwyedd tymor hir
 • Cyflwyno ffyrdd newydd neu wahanol o weithredu

 

Er enghraifft, gellid defnyddio’r cyllid i wneud y canlynol:

 

 • Gwella sgiliau gwirfoddolwyr lle mae gan glybiau fylchau mewn sgiliau neu brofiad
 • Prynu offer sy'n galluogi mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon
 • Datblygu ffyrdd newydd neu wahanol o gyflwyno gweithgarwch corfforol
 • Defnyddio technoleg i ymgysylltu â mwy o bobl
 • Cyrraedd pobl sy'n cael eu tangynrychioli ar hyn o bryd mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

 

Beth fydd Cronfa Cymru Actif a Crowdfunder yn ei gefnogi?

 

Pwy sy'n gymwys?

Rydych chi’n gymwys os ydych chi’n glwb neu’n sefydliad cymunedol yng Nghymru gyda phrosiect neu weithgaredd fel a ganlyn: 

 

 • Heb ddechrau eto
 • I gael ei gynnal yng Nghymru ac i fod yn bennaf ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru
 • Nid er budd disgyblion ysgol lle mae’r prosiect yn cael ei gynnal yn unig

Sut rydym yn asesu ceisiadau

Rydym yn asesu prosiectau yn seiliedig ar sut bydd y cyllid yn gwneud gwahaniaeth i chi neu bobl yn eich cymuned. Rydym yn cyllido prosiectau sy'n anelu at bob un o'r nodau canlynol o leiaf. 

1. Lleihau anghydraddoldeb

Mae sawl demograffeg sy'n cael eu tangynrychioli mewn chwaraeon ar hyn o bryd. Byddwn yn cefnogi ceisiadau sy’n effeithio ar gyfraddau cyfranogiad a chynrychiolaeth ar gyfer y canlynol:

 • Merched a genethod
 • Pobl ag anableddau
 • Pobl o gefndir neu grŵp Du, Asiaidd neu Leiafrif Ethnig (DALlE)
 • Pobl Lesbiaidd, Hoyw a Deurywiol
 • Pobl drawsryweddol
 • Pobl sy’n byw mewn cyni / dan anfantais economaidd a chymdeithasol
 • Y rhai sy’n defnyddio’r Gymraeg

 

2. Creu cynaliadwyedd tymor hir

Unrhyw brosiectau a fydd yn eich helpu i sefydlu i lwyddo yn y tymor hir.

Er enghraifft: Creu gwelliannau i gyfleusterau, mynd i'r afael â'r angen am sgiliau neu alluogi mwy o bobl i gymryd rhan yn eich camp.
 

3. Cyflwyno ffyrdd newydd neu wahanol o ddarparu gweithgarwch corfforol 

Gallai hyn fod yn unrhyw beth sy'n eich helpu chi i gyflwyno gweithgarwch corfforol mewn ffordd newydd a gwahanol.

Er enghraifft: Darparu sesiynau ar-lein, mathau newydd o offer neu ddefnyddio adnoddau ar-lein.

Os nad ydych chi’n meddwl bod eich prosiect yn bodloni unrhyw un o’r tri nod uchod ond y byddai’n gwneud gwahaniaeth mawr i’ch cymuned yr un fath, cysylltwch â ni i drafod eich prosiect.

Sut i gysylltu â ni

Gallwch anfon e-bost atom gydag unrhyw ymholiadau ar [javascript protected email address]

Neu ein ffonio ni ar 0300 3003102

Sawl gwaith y gallaf wneud cais?

Gallwch wneud cais unwaith fel clwb neu grŵp bob blwyddyn ariannol (Ebrill i Ebrill). 

Sut mae cyllid yn cael ei ddyfarnu?

Y dyfarniad lleiaf yw £300 a'r dyfarniad mwyaf yw £50,000*.

Dyfernir y cyllid ar raddfa symudol:

 • Grant o 100% hyd at £10,000
 • Grant o 90% ar gyfer dyfarniadau rhwng £10,001 a £25,000
 • Grant o 80% ar gyfer dyfarniadau rhwng £25,001 a £50,000

 

* Bydd angen i chi wneud cyfraniad o 10% ar gyfer grantiau o fwy na £10k neu 20% am fwy na £25k.

Sut mae gwneud cais?


Gallwch wneud cais drwy gyflwyno cais i ni ar-lein.

Cyn i chi wneud cais, rydym yn awgrymu eich bod yn cysylltu â'r grwpiau hyn am arweiniad gyda’ch cais:

 • Eich corff rheoli cenedlaethol os oes gennych chi un
 • Eich awdurdod lleol
 • Unrhyw sefydliadau cefnogi eraill perthnasol

 

Cofiwch bod posib cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg neu’r Saesneg ac ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I dderbyn diweddariadau ar y gronfa, cofrestrwch isod.

* ofynnol

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn adolygu eich cais ac yn ceisio gwneud penderfyniad o fewn 20 diwrnod gwaith.

Mwy o gefnogaeth

Mae gennym amrywiaeth o adnoddau i gefnogi clybiau chwaraeon a gwirfoddolwyr yng Nghymru. Ewch i'n tudalen Adnoddau am gyngor i helpu gyda gweithredu eich clwb yn effeithiol a’i ddatblygu, a all fod yn ddefnyddiol yn eich cais. 

Darllen Mwy