Skip to main content
 1. Hafan
 2. Grantiau a Chyllid
 3. Cronfa Cymru Actif

Cronfa Cymru Actif

Nod Cronfa Cymru Actif yw diogelu a sicrhau cynnydd clybiau a sefydliadau chwaraeon cymunedol yng Nghymru drwy bandemig Covid-19 ac i’r dyfodol.

Mae’r gronfa eisoes wedi helpu llawer o glybiau a sefydliadau ledled Cymru i wynebu heriau pandemig y Coronafeirws. Bydd yn parhau i ddarparu cyllid i helpu clybiau i fynd i’r afael â’r heriau hyn, ac i sicrhau cynaliadwyedd am flynyddoedd i ddod. 

Mae’r cyllid o £4 miliwn wedi bod yn bosib drwy arian mae Chwaraeon Cymru yn ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru a’r Loteri Genedlaetho.

Grantiau

Mae dau fath o grant ar gael,  a phob un yn rhoi sylw i’r gwahanol heriau mae clybiau a sefydliadau yn eu hwynebu. 

Os ydych chi’n gwneud cais i’r gronfa, mae’n bwysig eich bod yn dewis y grant cywir ac yn gwneud eich cais yn berthnasol i’r grant hwnnw. 

1. DIOGELU

I helpu i ddiogelu clybiau a sefydliadau cymunedol neu grwpiau sy’n wynebu risg ariannol ar unwaith o ganlyniad i bandemig Covid-19. 

Nod y grant yw helpu sefydliadau sy’n methu cyflawni eu rhwymedigaethau ariannol oherwydd Covid-19. Er enghraifft, i dalu costau sefydlog (e.e. rhent a chyfleustodau) nad ydynt yn cael eu talu gan refeniw mwyach. 

Bydd grantiau o £300 i £5,000 ar gael ar gyfer cefnogaeth argyfwng.

2. CYNNYDD 

I helpu gyda chynnydd chwaraeon a gweithgarwch i'r cam nesaf a chefnogi cynaliadwyedd tymor hir.

Nod y grant yma yw helpu clybiau a sefydliadau cymunedol gyda’r canlynol:

 • Trechu anghydraddoldeb
 • Creu atebion tymor hir i fod yn fwy cynaliadwy
 • Gweithredu’n arloesol

Mae grantiau o £300 i £50,000* ar gael.

*Bydd rhaid i chi wneud cyfraniad o 10% ar gyfer grantiau mwy na 10k neu 20% os ydynt yn fwy na £25k. 

Penderfyniad o fewn 20 diwrnod gwaith i gyflwyno.

CYN GWNEUD CAIS – BETH DDYLECH EI WNEUD

I wneud eich cais yn un cadarn a chynyddu eich siawns o lwyddo, mae’n bwysig eich bod yn deall yn llawn beth yw cynnwys pob grant a beth yw’r meini prawf.

Mae ceisiadau’n fwy tebygol o lwyddo os ydynt yn gwneud y canlynol:

 • Dewis y grant perthnasol i anghenion y clwb. Mae llawer o’r ceisiadau rydym yn gorfod eu gwrthod wedi dewis y grant anghywir.
 • Mynegi sut bydd yr eitemau mae’r clwb eisiau arian ar eu cyfer yn cyflawni amcanion a meini prawf y grant.

 

Rydym yn argymell eich bod yn cymryd y camau canlynol cyn gwneud cais:

 1. Darllen yr holl dudalennau perthnasol ar y we, gan gynnwys y dudalen yma a’r tudalennau ar gyfer pob grant sydd wedi’i restru isod.
 2. Darllen drwy gwestiynau cyffredin y Ganolfan Gymorth a gofyn unrhyw gwestiynau ychwanegol sydd gennych chi.
 3. Ystyried sut gallai sefydliadau cefnogi eich helpu chi gyda’r broses ymgeisio.

Ffynonellau o gefnogaeth

Y GANOLFAN CYMORTH

Gallwch glicio ar y botwm ‘Help’ ar waelod y dudalen ar unrhyw adeg i chwilio am ateb neu gysylltu â ni. Rydym yn argymell eich bod yn darllen yr adrannau yn y Ganolfan Cymorth cyn dechrau gwneud eich cais.

ATEBION CLWB

Atebion Clwb yw ein hadnodd ni i gefnogi gwirfoddolwyr a chlybiau yng Nghymru. Mae’n cynnwys cyngor i helpu clybiau i weithredu’n effeithiol a datblygu, a allai fod yn ddefnyddiol yn eich cais. Hefyd mae cyfeiriadau at Atebion Clwb drwy’r ffurflen gais i gyd. 

Os bydd grant o fwy na £5,000 yn cael ei gymeradwyo i chi, bydd rhaid i chi gwblhau asesiad clwb Atebion Clwb (yn ystod y flwyddyn ddiwethaf) er mwyn i’r cyllid gael ei ryddhau i chi.

Neu gallwch wylio’r ffilm wybodaeth yma sy’n esbonio beth allwch ac na allwch wneud cais amdano. 

SEFYDLIADAU CEFNOGI

Mae sefydliadau cefnogi amrywiol a all eich cefnogi chi, gan gynnwys Awdurdodau Lleol a Chyrff Rheoli Cenedlaethol. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gofyn am arweiniad gan eich corff rheoli neu adran datblygu chwaraeon eich awdurdod lleol wrth wneud eich cais.

Dilynwch y dolenni isod i gael gwybod mwy am bob grant ac i wneud cais.  


sut i gysylltu â ni

Cofiwch nad ydym yn gallu ateb ymholiadau’r Grant Cynnydd dros y ffôn, oherwydd capasiti a gweithio o bell. 

Defnyddiwch y Ganolfan Cymorth neu anfon eich ymholiad ar e-bost [javascript protected email address]

Astudiaethau achos Cronfa Cymru Actif

CYLLID YN RHOI HWB I YMGYRCH CYNHWYSIANT CLWB BOWLS

Gydag aelodau rhwng naw a 95 oed bywiog iawn, mae Cymdeithas Bowls Dan Do Sir Faesyfed yn Llandrindod…

Darllen Mwy

CANŴIO A CHAIACIO I BAWB, MEDDAI CLWB

Yn 2020, fe newidiodd y byd mewn ffyrdd na allem ni eu dychmygu. Un ffenomenon oedd yr awydd i fynd…

Darllen Mwy

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy

BYWYD NEWYDD I RWYDI CRICED; Cronfa Cmyru Actif

Mae clwb criced sydd wedi helpu i gynhyrchu’r chwaraewr gyda Morgannwg, Lucas Carey, a bowliwr cyflym…

Darllen Mwy

SYNIAD BACH = GWAHANIAETH MAWR: Cronfa Cymru Actif

Weithiau, y pethau symlaf sy'n gwneud y gwahaniaeth mwyaf ac mae hyn yn sicr yn wir am gynlluniau Clwb…

Darllen Mwy

CICIO DAN Y LLIFOLEUADAU AR HEOL CLARBESTON

Mae Clwb Pêl Droed Amatur Heol Clarbeston yn Sir Benfro yn cynllunio ar gyfer dyfodol mwy disglair drwy…

Darllen Mwy

IEUENCTID Y LLEW COCH YN RHUO

Ymhlith y clybiau pêl droed niferus sy'n dyheu am fynd yn ôl allan ar y cae unwaith y bydd yn ddiogel…

Darllen Mwy

CLWB GOLFF YN TROI AT DECHNOLEG AR GYFER DYFODOL IACH

Mae clwb golff yng Ngwynedd a welodd ei incwm yn gostwng mwy na £100,000 yn ystod 2020 yn edrych y tu…

Darllen Mwy

CYNLLUNIAU EHANGU MAWR AR DROED AR GYFER CLWB YM MHEN-Y-BONT AR OGWR

Efallai bod y dyddiad cau ar gyfer trosglwyddo chwaraewyr wedi mynd heibio, ond mae clwb ym Mhen-y-bont…

Darllen Mwy

Ofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr

I dderbyn diweddariadau am Gronfa Cymru Actif, cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.