Skip to main content

Crowdfunder

Ar y dudalen hon gallwch ddysgu am arian cyfatebol sydd ar gael i wella cyfleusterau drwy bartneriaeth rhwng Chwaraeon Cymru a Crowdfunder. 

Beth yw Crowdfunder? 

Mae Crowdfunder yn ffordd o godi arian at achosion a syniadau da, tra hefyd yn helpu eich clwb neu brosiect i gysylltu â'ch cymuned. 

Ar wefan Crowdfunder, mae pobl yn rhoi arian i gefnogi'r achos neu'r syniad. Yn gyfnewid am hyn, gall y sawl sy'n rhoi arian hefyd gael gwobr, a all fod yn gynnyrch, yn fudd-dal neu'n wasanaeth. 

Beth fyddwn ni'n ei gefnogi?

Mae Chwaraeon Cymru wedi ffurfio partneriaeth â Crowdfunder i gefnogi clybiau a gweithgareddau cymunedol i godi arian ar gyfer gwella cyfleusterau. 

Mae'r cynllun ar gyfer clybiau dielw a grwpiau cymunedol sy'n ceisio codi arian ar gyfer gwelliannau 'oddi ar y cae'. Er enghraifft: 

 • Ystafelloedd newid
 • Adnewyddu tai clwb
 • Gwell cyfleusterau cegin i sicrhau mwy o incwm
 • Raciau beiciau a storio
 • Lifftiau a rampiau ar gyfer gwell mynediad i bobl anabl
 • Paneli solar
 • Generaduron
 • Boeleri
 • Ffens newydd

Mae'r enghreifftiau uchod i gyd yn welliannau 'oddi ar y cae'. Os ydych chi'n chwilio am gyllid oherwydd caledi ariannol yn sgil y pandemig, neu os oes gennych syniadau ar gyfer gwella cyfranogiad 'ar y cae' yn eich clwb, edrychwch ar ein Cronfa Cymru Actif.

Bydd y cynllun Crowdfunder yn rhedeg tan fis Ebrill 2022.

Sut mae’r cynllun hwn gyda Crowdfunder yn gweithio?

Mae clybiau a sefydliadau yn sefydlu tudalen ar wefan Crowdfunder, sy'n gofyn i bobl roi arian i'r achos neu'r syniad.  

Mae Crowdfunder yn darparu cymorth a chyngor, gan gynnwys rhywun i'ch tywys drwy'r broses. 

Caiff eich prosiect Crowdfunder ei asesu gan Chwaraeon Cymru, a all benderfynu pa lefel o arian cyfatebol y byddwch yn gymwys i'w gael yn seiliedig ar y wybodaeth rydych wedi'i nodi.

Os yw'r dudalen Crowdfunder wedi cyrraedd meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn rhoi arian cyfatebol rhwng 30% a 50% o'r cyfanswm, hyd at uchafswm o £15,000 o arian cyfatebol.

Caiff canran Chwaraeon Cymru (30% - 50%) ei phennu yn seiliedig ar botensial prosiect i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau.

Pwy all wneud cais? 

Bydd unrhyw glybiau dielw, sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol sy'n darparu neu'n galluogi chwaraeon a/neu weithgarwch corfforol yng Nghymru yn gymwys. 

Nid yw'r canlynol yn gymwys: 

 • Ysgolion, colegau neu brifysgolion
 • Unigolion ac unig fasnachwyr
 • Busnesau neu bartneriaethau masnachol
 • Gweithredwyr hamdden
 • Unrhyw sefydliadau a oedd yn defnyddio Cronfa Darparwyr Preifat Chwaraeon Cymru cyn hyn
   

Sut gallaf wneud cais? 

Sefydlwch dudalen ariannu torfol ar gyfer eich prosiect a dewis yr opsiwn i gael eich ystyried ar gyfer cymorth Lle i Chwaraeon. Eich cais chi fydd y dudalen hon – nid oes angen gwneud cais i ni ar wahân. 

Gwyliwch y fideo nawr a dysgwch sut i Crowdfund

Gôl-geidwad mewn goliau

Sut y caiff yr arian cyfatebol ei ddyfarnu?

Os bydd eich prosiect yn cyrraedd 25% o'i nod targed gyda chymorth gan isafswm o roddwyr, bydd Chwaraeon Cymru yn rhoi rhwng 30% a 50% o gyfanswm y prosiect, yn dibynnu ar botensial y prosiect i fynd i'r afael ag anghydraddoldebau o fewn y gymuned:

 • 30%: Os yw prosiect yn debygol o sicrhau cefnogaeth ar Crowdfunder.
 • 40%: Os yw prosiect yn dangos sut mae’n bwriadu cefnogi trechu anghydraddoldeb.
 • 50%: Os yw prosiect wedi’i leoli yn un o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru, fel y nodwyd gan ddata Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.    

Sylwch, os bydd y prosiect yn methu codi'r arian sy'n weddill o fewn 8 wythnos i dderbyn arian cyfatebol, bydd yr arian yn cael ei ganslo.

Ble allaf i gael cymorth? 

Drwy greu prosiect ar Crowdfunder byddwch yn cael mynediad at y canlynol: