Skip to main content
 1. Hafan
 2. Cyllid a Chefnogaeth
 3. Lle i Chwaraeon - Crowdfunder

Lle i Chwaraeon - Crowdfunder

Mae Lle i Chwaraeon yn ddull cyllido torfol o godi arian at achosion da a syniadau, tra hefyd yn helpu eich clwb neu brosiect i gysylltu â’ch cymuned. 

BETH YW LLE I CHWARAEON?

Mae Chwaraeon Cymru wedi ffurfio partneriaeth gyda Crowdfunder i gefnogi clybiau a gweithgareddau cymunedol i godi arian ar gyfer gwella cyfleusterau.

Mae Lle i Chwaraeon yn cynnig cyfle gwych i glybiau ymgysylltu â’u cymuned a chodi arian. Os gall clybiau neu sefydliadau cymunedol godi arian tuag at nod wedi’i dargedu, bydd Chwaraeon Cymru yn addo hyd at 50% o arian tuag at y prosiect penodol.

Ar wefan Crowdfunder, mae pobl yn addo arian i gefnogi'r achos neu'r syniad. Yn gyfnewid am hynny, gall y person sy'n rhoi arian hefyd gael gwobr, a all fod yn gynnyrch, budd, neu wasanaeth.

BETH FYDDWN YN EI GEFNOGI?

Mae cynllun cyllid cyfatebol Chwaraeon Cymru ar gyfer clybiau nid-er-elw a grwpiau cymunedol sydd eisiau codi arian ar gyfer gwelliannau ‘oddi ar y cae’. Er enghraifft: 

 • Ystafelloedd newid
 • Adnewyddu'r clwb
 • Gwell cyfleusterau cegin
 • Raciau a storfa beiciau
 • Lifftiau a rampiau ar gyfer gwell mynediad i bobl anabl
 • Ffensys newydd

Mae’r enghreifftiau uchod i gyd yn welliannau ‘oddi ar y cae’. Os ydych chi’n chwilio am gyllid ar gyfer syniadau i wella cyfranogiad ‘ar y cae’ yn eich clwb, edrychwch ar Gronfa Cymru Actif.

Bydd y cynllun peilot Crowdfunder yn weithredol tan fis Ebrill 2023.

PWY SY'N GYMWYS?

 • Bod yn glwb chwaraeon neu sefydliad cymunedol di-elw.
 • Yn digwydd yng Nghymru ac yn bennaf ar gyfer trigolion Cymru.
 • Cyllid ar gyfer prosiectau neu gyfleusterau nad ydynt wedi dechrau eto.
 • Dangoswch sut y bydd y prosiect yn cynyddu mynediad at weithgarwch corfforol yn eich cymuned.

Sut i wneud cais?

Llenwch ffurflen Mynegi Diddordeb gyda Chwaraeon Cymru ac os yw eich prosiect yn bodloni’r meini prawf ar gyfer cyllid Lle i Chwaraeon, byddwch yn cael gwahoddiad i sefydlu tudalen Crowdfunder.

Dyma ganllaw cam-wrth-gam defnyddiol i'ch helpu i wneud cais.

Sut mae Crowdfunder yn gweithio?

Gall clybiau a sefydliadau sefydlu tudalen ar wefan Crowdfunder, sy'n gofyn i bobl addo arian i'r achos neu'r syniad. Byddai'r syniadau hyn o fudd i'r gymuned leol drwy wella cyfleusterau.

Mae Crowdfunder yn darparu cefnogaeth a chyngor, gan gynnwys hyfforddwr i'ch arwain chi drwy'r broses lle bo hynny'n briodol.

Mae eich prosiect Crowdfunder yn cael ei asesu gan Chwaraeon Cymru, a fydd yn gallu penderfynu pa lefel o arian cyfatebol y byddwch chi’n gymwys i’w gael yn seiliedig ar yr wybodaeth rydych chi wedi’i darparu. Os bydd tudalen Crowdfunder wedi cyrraedd meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn rhoi cyllid cyfatebol.

Sut mae’r cyllid yn cael ei ddyfarnu?

Os bydd prosiectau’n cyrraedd 25% o’u nod targed gyda chefnogaeth lleiafswm o gyfranwyr, bydd Chwaraeon Cymru yn addo rhwng 30% a 50% o gyfanswm y prosiect, yn dibynnu ar botensial y prosiect i fynd i’r afael ag anghydraddoldebau o fewn y gymuned:

 • 30%: Os yw prosiect yn debygol o ennill cefnogaeth ar Crowdfunder.
 • 40%: Os yw prosiect yn dangos sut mae'n bwriadu cefnogi mynd i'r afael ag anghydraddoldebau.
 • 50%: Os yw prosiect wedi'i leoli yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, fel y nodir gan ddata Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.

Cofiwch, os bydd y prosiect yn methu â chodi'r arian sy'n weddill o fewn 8 wythnos i dderbyn cyllid cyfatebol, bydd y cyllid yn cael ei ganslo.

Gallwch ddarllen manylion llawn y meini prawf cymwys ar Crowdfunder.

Beth sy'n digwydd ar ôl i mi wneud cais?

Byddwn yn adolygu eich ffurflen ac yn ceisio gwneud penderfyniad o fewn 2 ddiwrnod gwaith. 

ble GallaF gael cefnogaeth?

Drwy greu prosiect ar Crowdfunder byddwch yn cael mynediad i’r canlynol:

 • Digwyddiadau gweminar ar-lein
 • Platfform ar-lein pwrpasol i ddangos i bobl sut i sefydlu cyllido torfol, a’r cymorth sydd ar gael gan Chwaraeon Cymru
 • Canolfan Gymorth ar-lein 24/7 Crowdfunder
 • Digon o ganllawiau ar sut i gynllunio, creu a gweithredu prosiect Crowdfunder 

SUT I GYSYLLTU Â NI

Gallwch anfon e-bost gydag ymholiadau atom ni arAPLACEFORSPORT@SPORT.WALES

Neu ffonio’r llinell gymorth ar 0300 3003102, dydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 10:00 a 12:30 ac 1:15 a 16:00.

 

Os nad ydych yn gallu cael gafael ar aelod o'n tîm, arhoswch ar y lein oherwydd gall ein gwasanaeth neges llais fod o gymorth hefyd y tu allan i'n horiau gwaith.