Skip to main content

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

  1. Hafan
  2. Cyllid a Chefnogaeth
  3. Grant Arbed Ynni
  4. Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Mae clybiau chwaraeon ledled Cymru yn teimlo manteision y Grant Arbed Ynni. Yn 2023, dyfarnodd Chwaraeon Cymru bron i £1.4m i 79 o glybiau gwahanol – ac eisoes, maen nhw’n gweld gwahaniaeth.

Ond peidiwch â chymryd ein gair ni am hyn! Dyma rai o'u profiadau a'u cyngor nhw ar ddefnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Clwb Criced Llanelwy 

Mae Clwb Criced Llanelwy yn elwa o’u grant o £7,323 a ddefnyddiwyd i brynu cyfleusterau storio batris ar gyfer eu paneli solar. Gyda'r gwelliannau hyn, maen nhw’n gallu arbed yr ynni solar dros ben a'i werthu yn ôl i'r grid.

Dywedodd Gareth Williams: “Mae’r prosiect eisoes wedi gweld y clwb yn cyflawni gostyngiad sylweddol yn ein costau rhedeg misol yn ogystal â’n helpu ni i sicrhau gostyngiad ar yr un pryd yn ein hôl troed carbon. 

“Mae’r arbedion cost ariannol wedi galluogi’r Clwb i dalu am ‘gostau byw’ eraill yn ogystal â chaniatáu i ni ailfuddsoddi yn ein cyfleusterau chwarae a chymdeithasol. Er enghraifft, rydyn ni’n gobeithio cyllido costau rhannol peiriant bowlio a bwydo newydd drwy’r arbedion ynni rydyn ni wedi eu gwireddu.”

Clwb Bechgyn a Merched Giants Grave

Gall Clwb Bechgyn a Merched Giants Grave yng Nghastell-nedd ganolbwyntio ar gyflawni yn eu cymuned a rhoi costau cynyddol i gefn eu meddwl ar ôl derbyn £22,902 ar gyfer paneli solar.

Dywedodd Chris McKenzie:“Mae’r Grant Arbed Ynni yma wedi diogelu dyfodol ein clwb ni a nawr fe allwn ni ganolbwyntio ar anghenion pobl ifanc eto heb boeni am gostau ynni cynyddol yn flynyddol."

Paneli solar ar do Clwb Bechgyn a Merched Giants Grave
Paneli solar ar do Clwb Bechgyn a Merched Giants Grave

Clwb Golff yr Wyddgrug

Mae bygis golff Clwb Golff yr Wyddgrug yn defnyddio ynni solar i lywio eu ffordd o gwmpas y cwrs. Diolch i Grant Arbed Ynni o £13,666, mae 16 o baneli solar ychwanegol wedi cael eu gosod yn eu lle yn yr Wyddgrug bellach.

Dywedodd Deborah Barton: “Edrychwch ar bob elfen o'ch busnes a gweld lle gallwch chi wella. Mae cael mynediad at gyllid Chwaraeon Cymru wedi tynnu’r pwysau oddi arnom ni ac wedi ein galluogi ni i wella’r ffordd rydyn ni’n gweithredu o ran ein hamgylchedd a hefyd o ran arbedion cost ac effeithlonrwydd ynni. Mae tîm Chwaraeon Cymru yn gymwynasgar ac yn gefnogol iawn.”

Clwb Hwylio Y Felinheli

Fe wnaeth Grant Arbed Ynni o £21,003 helpu Clwb Hwylio Y Felinheli i osod paneli solar a goleuadau ynni effeithlon yn eu lle, a sbarduno sgwrs yn eu clwb.

Dywedodd Noel Bristow: “Mae’r paneli solar wedi bod yn destun trafod yn y clwb ac wedi cael pobl i feddwl am sut gallant leihau eu hôl troed carbon eu hunain.

“Meddyliwch ar raddfa fawr a byddwch yn anturus. Bydd y cynllun grant yma’n rhoi cyfle i chi wneud byd o wahaniaeth i effaith amgylcheddol ac ôl troed carbon eich clwb, yn ogystal ag arbed arian i chi ar eich biliau.”

Paneli solar ar do Clwb Hwylio Y Felinheli
Paneli solar ar do Clwb Hwylio Y Felinheli

Tennis Abertawe 365

Mae goleuadau LED a synwyryddion symudiad wedi cael eu gosod yn eu lle ar safle Tennis Abertawe 365 gyda Grant Arbed Ynni o £25,000. Maen nhw'n teimlo bod y cyllid yn gyfle i sicrhau bod nodau eich clwb chwaraeon yn cyd-fynd â rhai’r genedl.

Dywedodd Collette Richard: “Peidiwch ag oedi! Mae Cymru’n gweithio tuag at ddyfodol carbon isel ac felly dylai unrhyw beth sy’n symud eich sefydliad chi i’r cyfeiriad hwnnw, heb fawr o gost i chi, gael ei fachu gyda dwy law. Bydd yn caniatáu i chi ffitio paneli solar yn eu lle, goleuadau LED ac offer arbed ynni arall i arbed arian i chi ar eich biliau cyfleustodau.”

Clwb Criced y Fenni 

Paneli solar, inswleiddio'r to, goleuadau LED a system oeri newydd ar gyfer y seler yw'r newidiadau arbed ynni yng Nghlwb Criced y Fenni, diolch i Grant Arbed Ynni o £21,214 gan Chwaraeon Cymru. Fe wnaeth defnyddio asesydd ynni cymeradwy helpu i gefnogi eu cais.

Dywedodd Steve Lesbriel: “Darllenwch yr holl ddogfennau sy’n cael eu hanfon atoch chi ac ymgysylltu ag un o’r aseswyr ynni cymeradwy cyn gynted â phosibl. Bydd yr asesydd yn tynnu sylw at y meysydd a’r cynhyrchion eraill a allai arbed ynni i chi a bydd hyn yn rhoi mwy o amser i chi gael dyfynbrisiau a gwybodaeth i gefnogi’r cais am grant.”

Clwb Criced Y Fenni gyda phaneli solar ar ei do
Clwb Criced Y Fenni gyda phaneli solar ar ei do

Clwb Bowls Garden Village

Defnyddiwyd £624 o'r Grant Arbed Ynni i wella'r system dŵr poeth yng Nghlwb Bowls Garden Village yn Wrecsam. Mae ganddyn nhw rywfaint o gyngor ar gyfer clybiau chwaraeon eraill yng Nghymru.

Dywedodd Christopher Revill: “Gwnewch gais, bod yn onest am beth rydych chi ei eisiau a’r rhesymau dros hynny, a sut bydd o fudd i aelodau eich clwb. Gallai fod yn dda iawn. Nid yw’r cais mor anodd ag ydych chi’n ei feddwl efallai.”

 

Gwnewch gais gyda ni ar-lein erbyn dydd Mercher Mehefin 26ain, 2024. Dysgwch fwy isod.

Newyddion Diweddaraf

Chwaeroliaeth beicio yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwech allan o’r deg menyw sydd wedi cael eu dewis i rasio dros garfan beicio trac Tîm Prydain Fawr…

Darllen Mwy

Hwb Dadansoddi Perfformiad Tîm Prydain Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae Ystafell Taf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn barod i drawsnewid unwaith eto yn gartref…

Darllen Mwy

Y clybiau cymunedol lle dechreuodd breuddwydion Olympaidd

Pan fydd Olympiaid Cymru yn camu allan ar lwyfan y byd yr haf yma, bydd byddin gyfan o wirfoddolwyr,…

Darllen Mwy