Skip to main content

Y clwb bocsio yng Nghaerdydd sy'n grymuso’r gymuned gyda chefnogaeth Cronfa Cymru Actif

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Y clwb bocsio yng Nghaerdydd sy'n grymuso’r gymuned gyda chefnogaeth Cronfa Cymru Actif

Mae clwb bocsio yng Nghaerdydd yn defnyddio pŵer chwaraeon i fynd i’r afael â phroblemau yn yr ardal leol gyda chyllid gan y Loteri Genedlaethol.

Mae Clwb Bocsio Apollos wedi trawsnewid ei hun o fod yn glwb llawn dynion, gyda dim ond bocswyr cystadleuol yn cael hyfforddi yno, i fod yn gampfa focsio gynhwysol yng nghalon y gymuned, lle mae’r drws yn agored i unrhyw un.

Gyda £5,500 o Gronfa Cymru Actif, mae'r clwb wedi prynu offer bocsio newydd i gwrdd â galw ei niferoedd cynyddol, a chyrsiau hyfforddi i uwchsgilio ei wirfoddolwyr.

Diolch i’r cyllid gan y Loteri Genedlaethol, bydd y clwb yn gallu parhau â’i waith anhygoel yng nghymunedau Llanedern a Phentwyn.

Pan ddaeth y Prif Hyfforddwr, Carl Stephens, â Nicola Wheten i mewn i ddatblygu’r clwb, ychydig a wyddai y byddai Apollos yn mwy na dyblu ei aelodaeth ac yn sefydlu adran ffyniannus ar gyfer merched a genethod, sef traean o gyfanswm yr aelodaeth.

Ar ôl profi bwrlwm bocsio, mae Nicola, a enillodd y Wobr Merched mewn Chwaraeon olaf erioed gan Womenspire yn 2023, wedi grymuso merched sydd wedi cael eu cam-drin a gwella iechyd meddwl merched yn y clwb drwy bŵer bocsio.

Dywedodd Nicola: “Rydyn ni wedi bod yn adeiladu ochr fenywaidd y clwb a sesiynau ar gyfer pobl ifanc, sydd ddim o reidrwydd eisiau bocsio’n gystadleuol ond sydd eisiau teimlo eu bod nhw’n perthyn i rywle a bod ganddyn nhw le i fynd i hyfforddi a theimlo’n ddiogel. ”

“Mae Cronfa Cymru Actif wedi ein galluogi ni i brynu offer newydd a newid yr offer presennol. Mae pethau’n cael eu defnyddio i’r eithaf, felly gyda’r cyllid yma rydyn ni’n gallu cynnal yr ansawdd a’r safon sy’n cael ei ddisgwyl mewn clwb fel Apollos ABC.”

Ar gyfer beth wnaeth Cronfa Cymru Actif ddyfarnu cyllid?

Dyfarnwyd cyllid i Apollos gan Chwaraeon Cymru oherwydd sut mae eu gwaith yn creu amgylchedd cynhwysol ac yn cael gwared ar rwystrau fel bod mwy o bobl yn gallu cymryd rhan mewn bocsio.

Maen nhw wedi cael cyllid y Loteri Genedlaethol ar gyfer y canlynol:

  • Menig Bocsio – Gall darparu menig bocsio annog mwy o bobl i ymuno heb boeni am orfod talu am eu cit eu hunain.
  • Bagiau Bocsio – Bydd y bagiau bocsio yn dod yn rhan o ‘Gornel Merched’ lle gall merched focsio a hyfforddi mewn amgylchedd cyfforddus.
  • Peiriant Bocsio Clyfar – Peiriant rhyngweithiol wedi'i osod ar wal sy'n ffordd hwyliog o gyflwyno plant ag ADHD neu awtistiaeth i focsio.
  • Podiau Fflachio – Mae'r goleuadau fflachio yma’n effeithiol hefyd wrth gynnwys plant â niwroamrywiaeth, gan helpu i wella cydbwysedd, cydsymudiad ac amser ymateb.
  • Cyrsiau Hyfforddi – Bydd gwirfoddolwyr yn y clwb yn dilyn cyrsiau hyfforddi i gyflwyno sesiynau bocsio ac yn derbyn hyfforddiant mewn diogelu i sicrhau diogelwch aelodau Apollo.
  • Offer bocsio arall – Mae bar swing bocsio, padiau, pwysau tegell, peli slam a rhaffau sgipio wedi'u cyllido hefyd i sicrhau bod digon o offer ar gyfer y twf yn nifer y cyfranogwyr yn y clwb.
Mae bocsiwr gwrywaidd ifanc gyda'i gwfl i fyny yn paratoi i ddyrnu padiau

Sut mae Clwb Bocsio Apollo wedi gwneud gwahaniaeth yn y gymuned?             

Mae Apollos yn fwy na chlwb bocsio, mae'n defnyddio bocsio fel arf i fynd i'r afael â phroblemau yn y gymuned leol fel troseddu, diweithdra a salwch meddwl.

Mae’r clwb sydd wedi’i leoli yng Nghaerdydd wedi helpu pobl sydd wedi cael eu cam-drin i drawsnewid eu bywyd, wedi addysgu pobl ifanc am droseddau cyllyll ac mae’n gweithredu fel banc bwyd gyda chefnogaeth y Morrisons lleol i sicrhau nad yw ei aelodau’n llwglyd.

Mae'r Prif Hyfforddwr, Carl Stephens, yn mesur llwyddiant Apollos mewn mwy na dim ond gwregysau, medalau a phencampwriaethau.

Dywedodd: “Mae gennym ni un bachgen gydag awtistiaeth ddaeth yma. Doedd e ddim yn gallu edrych arnoch chi a doedd ganddo fe ddim hyder. Pe baech chi’n ei weld e nawr, mae ei hyder e wedi mynd drwy'r to. Roedd hynny i mi cystal â chynhyrchu bocsiwr sy’n bencampwr Cymru neu Brydain.”

Fe wnaeth gwaith hyfforddi a mentora Carl helpu bocsiwr ifanc hefyd, Owain Harris-Allan. Mae bellach yn hyfforddi gyda Thîm Prydain Fawr ac wedi osgoi bywyd posibl o droseddu.

Aelod arall sydd wedi elwa o Glwb Bocsio Apollos yn agor ei ddrysau a ffocws Nicola ar focsio i ferched a genethod yw Rachel Michael.

Dywedodd: “Doeddwn i ddim yn y lle gorau ac fe ddywedodd Nicola wrtha’ i am ddod draw i ymuno â’i dosbarthiadau bocsio. Roeddwn i wrth fy modd! Fe wnes i ddod o hyd i mi fy hun eto. Cymaint fel bod Nicola wedi dweud iddi weld sbarc yno i a gofyn i mi oeddwn i eisiau dechrau hyfforddi, ac yn sicr roeddwn i eisiau.”

Owain Harris-Allan, yn gwisgo glas, yn taflu dyrnod yng Ngemau'r Gymanwlad
Trodd Owain Harris-Allan (dde) ei fywyd o gwmpas yn Apollos ABC.

 

Fe aeth Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Dirnadaeth, Polisi a Materion Cyhoeddus yn Chwaraeon Cymru, draw am dro i Glwb Bocsio Apollo. Meddai: “Roedd yn galonogol gweld y gwaith anhygoel y mae Clwb Bocsio Apollos wedi bod yn ei wneud yn y gymuned leol. Mae’r clwb yma wedi gwneud byd o wahaniaeth i ferched, genethod a phobl ifanc yng Nghaerdydd ers agor ei ddrysau i bawb a chreu amgylchedd mwy cynhwysol.

“Roedden ni’n falch iawn o gefnogi ei brosiect gydag arian y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Cymru Actif i’w alluogi i barhau i rymuso’r gymuned drwy focsio.”

Eleni, mae Cronfa Actif Cymru wedi gweld mwy o geisiadau nag erioed o’r blaen. Mae hyn yn golygu ei bod yn cymryd ychydig mwy o amser i brosesu ceisiadau. Dylech fod yn ymwybodol bod angen i unrhyw glybiau sy’n bwriadu gwneud cais i Gronfa Cymru Actif yn ystod y flwyddyn ariannol yma wneud hynny erbyn dydd Mercher 31 Ionawr 2024. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu prosesu tan fis Ebrill a byddant yn cael eu cyfrif yn rownd 2024-25 o’r cyllid.

Newyddion Diweddaraf

Sut i gael camera chwaraeon ar gyfer eich clwb chwaraeon?

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gael camera chwaraeon awtomatig ar gyfer eich clwb chwaraeon gyda…

Darllen Mwy

Clybiau chwaraeon i dalu llai am eu biliau ynni diolch i grantiau Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru wedi dyfarnu £1m i helpu cyfleusterau clybiau chwaraeon cymunedol i ddefnyddio ynni'n…

Darllen Mwy

58 o glybiau chwaraeon cymunedol yn cael cefnogaeth gan y Grant Arbed Ynni

Bydd pob clwb neu brosiect yn defnyddio eu grant i wneud gwelliannau ecogyfeillgar i'w heiddo.

Darllen Mwy