Skip to main content

Clwb pêl droed Glynebwy yn newid i bŵer solar

Drwy osod paneli solar ar do ei ystafelloedd newid, mae Clwb Pêl Droed RTB Glynebwy yn credu ei fod wedi cymryd cam mawr tuag at ddiogelu ei ddyfodol am genedlaethau lawer i ddod.

Yn ddiweddar, dyfarnwyd cyllid Chwaraeon Cymru i RTB Glynebwy, a’i ddosbarthu gan Sefydliad Pêl Droed Cymru, i wneud y newid i ynni solar ac maent yn annog clybiau chwaraeon eraill i wneud yr un peth.

Oherwydd bod eu hystafelloedd newid wedi’u lleoli’n berffaith i elwa o haul drwy’r dydd, mae paneli solar newydd y clwb yn cynhyrchu digon o drydan i redeg eu hystafelloedd newid heb fod angen prif gyflenwad trydan. Mae unrhyw ynni dros ben yn cael ei storio mewn dau fatri lithiwm a'r ynni sy'n weddill yn cael ei werthu yn ôl i'r grid cenedlaethol. Dros oes y paneli solar o 20 mlynedd, amcangyfrifir y bydd y clwb yn arbed tua £70,000!

Bydd y clwb yn trosglwyddo’r arbedion ariannol hynny i’w aelodau drwy gadw cost y gweithgareddau’n isel, a hefyd mae eisiau rhoi cyfle i fwy o brosiectau cymunedol ddefnyddio ei gcyfleusterau am ddim – boed hynny ar gyfer cyfarfodydd neu ddim ond paned o de.

Dywedodd y Swyddog Cyllid, Darren Mott: “Ers dros 70 mlynedd, mae Clwb Pêl Droed RTB Glynebwy wedi ennill ei blwyf fel ased cymunedol poblogaidd sy’n creu cysylltiadau cadarn a chyfeillgarwch agos ymhlith ei aelodau.

Gyda chost ynni ar gynnydd, bydd buddsoddi mewn pŵer solar yn helpu’n aruthrol nawr tuag at sicrhau cynaliadwyedd hirdymor ein clwb ni.
Darren Mott, CPD RTB Glynebwy

“Ond mae gan ein cymuned leol ni lai a llai i’w wario ar hyn o bryd oherwydd cynnydd mewn costau byw. Felly, roedden ni’n awyddus iawn i edrych ar y posibilrwydd o osod paneli solar yn eu lle fel ein bod ni’n gallu lleihau ein costau a helpu i gadw pêl droed yn fforddiadwy i bawb.

“Gyda chost ynni ar gynnydd, bydd buddsoddi mewn pŵer solar yn helpu’n aruthrol nawr tuag at sicrhau cynaliadwyedd hirdymor ein clwb ni, ond mae hefyd yn golygu y gallwn ni agor ein cyfleuster i’w ddefnyddio gan glybiau a sefydliadau eraill. Gyda phrisiau ynni ar eu huchaf yn ystod y dydd, roedden ni’n gyfyngedig o’r blaen o ran yr amseroedd y gallen ni eu cynnig, ond nawr rydyn ni’n gallu agor ar gyfer defnydd mwy rheolaidd heb boeni am fil ynni enfawr!”

Gosodwyd y paneli solar yn eu lle fis diwethaf a bydd cam nesaf eu prosiect yn cynnwys Clwb Pêl Droed RTB Glynebwy yn cysylltu ei system paneli solar â’i foeleri, gan leihau ymhellach eu dibyniaeth ar danwydd ffosil, a hefyd maen nhw wedi dechrau newid y goleuadau yn eu cyfleuster am fylbiau LED ynni effeithlon.

Yn ogystal â’r buddion cost, mae’r agwedd amgylcheddol wedi bod yn bwysig i’r clwb hefyd, fel yr eglura Darren: “Rydyn ni’n awyddus i leihau effaith y clwb ar yr amgylchedd ac rydyn ni eisiau rhannu’r buddion y gall cynaliadwyedd ynni eu cynnig gyda’n haelodau a'r gymuned. Mae’r paneli solar wedi dod yn destun siarad mawr ac yn ffordd wych o godi ymwybyddiaeth o faterion yn ymwneud ag ynni a newid yn yr hinsawdd, yn enwedig ymhlith ein haelodau iau ni.”

Mae croeso i unrhyw glybiau chwaraeon yng Nghymru a hoffai ddilyn esiampl Clwb Pêl Droed RTB Glynebwy wneud cais am Grant Arbed Ynni newydd Chwaraeon Cymru. Gellir defnyddio cyllid o hyd at £25,000 tuag at gost mesurau arbed ynni fel gosod paneli solar yn eu lle, gwell inswleiddio, gosod goleuadau LED ynni-effeithlon a synwyryddion symudiad yn eu lle, gwella systemau gwresogi a dŵr poeth, yn ogystal â ffynonellau dŵr cynaliadwy.

I wneud cais, mae angen i glybiau lenwi ffurflen gais cam 1 rhwng dydd Mawrth 16 Mai a dydd Mercher 28 Mehefin 2023. Rhaid gwneud hyn ar-lein ar wefan Chwaraeon Cymru lle byddwch yn cael eich arwain yn llawn drwy’r broses. Yn hollbwysig, mae’n rhaid i glybiau sy’n gwneud cais am y cyllid naill ai fod yn berchen ar eu hadeilad neu fod â les 10 mlynedd o leiaf. Hefyd bydd disgwyl iddynt gyfrannu o leiaf 20% tuag at gyfanswm costau eu prosiect.

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy