Skip to main content

Lansio cronfa gymunedol newydd ar gyfer uwchraddio cyfleusterau chwaraeon

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Lansio cronfa gymunedol newydd ar gyfer uwchraddio cyfleusterau chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi ymuno â Crowdfunder i gynnig ffordd newydd gyffrous i glybiau chwaraeon yng Nghymru gyllido gwelliannau i gyfleusterau. 

Er mwyn helpu pobl ledled y wlad i fod yn fwy actif, mae Chwaraeon Cymru yn cynnig hyd at £15,000 o gyllid cyfatebol ‘Lle i Chwaraeon’ i gefnogi ymdrechion codi arian cymunedol clybiau eu hunain ar wefan Crowdfunder. 

Mae enghreifftiau o'r mathau o brosiectau cyfleusterau a allai dderbyn cefnogaeth yn cynnwys gwelliannau i ystafelloedd newid, adnewyddu clybiau, uwchraddio cyfleusterau cegin i ddarparu cyfrwng i gynhyrchu incwm, lifftiau a rampiau ar gyfer gwell mynediad i bobl ag anableddau, a hefyd gosod paneli solar, generaduron neu foeleri yn eu lle. 

Dywedodd Brian Davies, Cyfarwyddwr y System Chwaraeon yn Chwaraeon Cymru: “Mae’r pandemig wedi tynnu sylw at bwysigrwydd lle i chwaraeon yn ein cymunedau ni i ddod â phobl at ei gilydd a gwella eu bywydau.

“Ers i’r pandemig ddechrau, rydyn ni wedi buddsoddi mwy na £5.2m drwy ein Cronfa Cymru Actif i helpu clybiau i oroesi’r argyfwng, gwneud eu gweithgareddau’n ddiogel o ran Covid, a chefnogi cynlluniau ar gyfer denu aelodau newydd. 

“Mae Lle i Chwaraeonyn gynllun peilot sy’n weithredol tan fis Ebrill 2022 a fydd yn ehangu ar Gronfa Cymru Actif drwy ganolbwyntio ar welliannau i gyfleusterau ‘oddi ar y cae’. Drwy greu'r gronfa hon gallwn helpu i wella'r profiad cyffredinol i gyfranogwyr, gwneud clybiau'n fwy ecogyfeillgar, ac yn fwy hyfyw yn ariannol ar gyfer y dyfodol. 

“Gan ein bod eisiau sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael cyfle i fod yn actif drwy chwaraeon, byddwn yn blaenoriaethu prosiectau mewn cymunedau difreintiedig. Rydyn ni wir eisiau i'r gronfa hon wneud y gwahaniaeth mwyaf i'r rhai sydd ei hangen fwyaf. 

“Rydyn ni’n credu bod hwn yn amser am arloesi ac adeiladu’n ôl yn wahanol. Mae'r defnydd o gyllido torfol yn gyffrous oherwydd bydd yn ei gwneud yn ofynnol i glybiau ymgysylltu â'u cymunedau lleol yn fwy nag erioed. Bydd y gefnogaeth helaeth a ddarperir gan Crowdfunder hefyd yn rhoi i'r gwirfoddolwyr sy'n rhedeg clybiau chwaraeon yr hyder sy'n ofynnol i helpu gyda'u codi arian yn y dyfodol. Mae wnelo hyn gymaint â chefnogi clybiau a gwirfoddolwyr i ddatblygu eu sgiliau ag â’r buddsoddiad ariannol.” 

Poster Crowdfunder gyda merch yn beicio

 

Dywedodd Murry Toms, Cyfarwyddwr Ymgyrch gyda Crowdfunder: “Rydw i’n credu ein bod ni wedi gweld eleni yn unig faint o angerdd sydd dros chwaraeon yng Nghymru. Clybiau ar lawr gwlad yw asgwrn cefn y llwyddiant hwnnw ond mae wedi bod yn gyfnod heriol. Rydyn ni wedi bod yn chwarae rhan flaenllaw yn yr ymladd yn ôl. 

"Mae ein hyfforddwyr arbenigol ni’n cefnogi pobl o ddechrau'r broses hyd y diwedd, gan dywys pobl ar siwrnai unigryw prosiect cyllido torfol. Ac mae ein partneriaeth ni gyda Chwaraeon Cymru yn ein helpu i gael mwy o effaith, sy'n golygu y gallwn ni sianelu cyllid ychwanegol i brosiectau clybiau.

"Ond mae'n fwy na dim ond rhoi. Fel platfform seiliedig ar wobrau, mae Crowdfunder yn adnodd ymgysylltu â'r gymuned effeithiol. Yn y rhan fwyaf o achosion y nod cychwynnol yw codi rhywfaint o arian ond gall y canlyniad terfynol fod yn gymuned wedi'i hailegnïo ac yn ffordd newydd o feddwl am y dyfodol. Dyna wyrth cyllido torfol." 

Mae cyllid ar gyfer y cynllun peilot ‘Lle i Chwaraeon’ wedi cael ei neilltuo i Chwaraeon Cymru gan Lywodraeth Cymru. 

Dywedodd Dawn Bowden, Dirprwy Weinidog y Celfyddydau a Chwaraeon: “Roedd yr adborth gan y clybiau sydd wedi elwa o gyllid Chwaraeon Cymru yn ystod y flwyddyn anodd ddiwethaf yma yn dweud eu bod wir wedi gweld y ffordd y gall clwb chwaraeon lleol fod yn ganolbwynt cymuned; bod y lle i ddod â phobl at ei gilydd, i fynd i'r afael ag unigrwydd a galluogi datblygiad personol.

“Mae'r lleoliadau yma sy’n hafan i chwaraeon hefyd yn darparu llwyfan i blant brofi buddion ffordd o fyw actif o oedran ifanc a ffurfio cyfeillgarwch gydol oes. Gyda hyn mewn golwg, rydw i wrth fy modd bod cyllid Llywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd mor arloesol i gefnogi clybiau chwaraeon cymunedol yng Nghymru.” 

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy