Skip to main content

Y rhesymau pam cyllidodd Chwaraeon Cymru dri chlwb pêl rwyd

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Y rhesymau pam cyllidodd Chwaraeon Cymru dri chlwb pêl rwyd

Gyda Chymru’n cystadlu yng Nghwpan Pêl Rwyd y Byd Vitality rhwng 28 Gorffennaf a 6 Awst, does dim amser gwell i glybiau pêl rwyd ledled y wlad feddwl am sut gallant ddatblygu a gwella.

A beth am gymryd ysbrydoliaeth gan dri chlwb pêl rwyd sydd i gyd wedi derbyn grantiau yn ddiweddar gan Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru?

Dyma’r rhesymau pam y gwnaethom eu cyllido:

Sefydlu clwb newydd a chreu cyfleoedd i ferched yn Sir Benfro

Bob dydd Mercher, mae Jill Bow yn cwrdd â grŵp o ffrindiau i chwarae yn y gynghrair pêl rwyd leol. Mae’n dîm cymdeithasol i oedolion yn Hwlffordd a doedd heb ei sefydlu’n ffurfiol fel clwb. Ond pan benderfynodd ei nithoedd y bydden nhw’n hoffi chwarae hefyd, roedd Anti Jill eisiau iddyn nhw chwarae yn ei chlwb hi.

I roi cychwyn i bethau, gwnaeth gais i Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru i brynu offer. Daeth y grant i bron i £3500 ac mae hefyd yn talu am logi lleoliad am yr ychydig wythnosau cyntaf. Mae'n golygu bod posib i blant roi cynnig ar y gamp heb i rieni orfod dod o hyd i'r arian ychwanegol. Mae'r arian hefyd yn cael ei fuddsoddi mewn hyfforddi, dyfarnu, diogelu a chyrsiau cymorth cyntaf - yr holl bethau sydd arnoch eu hangen wrth sefydlu tîm iau.

Mae Jill yn gobeithio sefydlu tîm dan 10 a dan 12 fydd yn dechrau ym mis Medi. Dyma’r pumed clwb yn Sir Benfro nawr ac mae eisoes yn helpu i leihau’r rhestrau aros mewn clybiau eraill yn yr ardal.

Gallwch ddarganfod mwy am y Jets ar Facebook ac Instagram.

Cyngor Doeth: Ewch ati i greu mwy o gyfleoedd lleol i bobl ifanc sydd eisiau cymryd rhan mewn chwaraeon drwy sefydlu adran iau newydd yn eich clwb. Cysylltwch â ni ac fe allwn ni helpu.

Jill Bowers a'i nithoedd
Jill Bowers a'i nithoedd

Hyfforddi mwy o hyfforddwyr i gyflwyno sesiynau yn Wrecsam

Bydd sylfaenydd Pêl Rwyd Dreigiau Gogledd Cymru yn cyfaddef bod pethau wedi bod yn anodd cyn iddyn nhw wneud cais i Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru.

Roedd Becky Roberts a hyfforddwr cynorthwyol yn mynychu pob un o sesiynau’r clwb gan mai nhw oedd yr unig rai oedd yn gymwys i wneud hynny. Roedd pris llogi lleoliad yn golygu na allai’r Dreigiau fforddio hyfforddi chwaraewyr eraill fel hyfforddwyr.

Hyd nes, hynny yw, i’r clwb lwyddo i sicrhau grant o fwy na £3000 gan Chwaraeon Cymru sydd bellach yn cael ei fuddsoddi mewn hyfforddi mwy o hyfforddwyr a dyfarnwyr a rhoi aelodau iau drwy hyfforddiant arweinwyr. Mae wedi gwneud byd o wahaniaeth yn y clwb a gyda mwy o sesiynau hyfforddi a’r aelodaeth yn datblygu mor gyflym, mae bellach wedi cyrraedd ei gapasiti.

Mae'r clwb hefyd wedi gwasanaethu fel hafan ddiogel i ferched ifanc sydd wedi symud i'r ardal o Wcráin.

Eu cynllun yw hyfforddi hyfforddwyr newydd fel eu bod yn gallu trefnu mwy o sesiynau, datblygu’r clwb ymhellach, meithrin doniau mwy o chwaraewyr pêl rwyd a dal ati i annog merched a genethod i fod yn actif.

Gallwch ddarganfod mwy am y Dreigiau ar Facebook ac Instagram

Cyngor Doeth: Ewch ati i uwchsgilio eich chwaraewyr neu wirfoddolwyr drwy wneud cais i Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru a gadewch i ni dalu am gost addysgu hyfforddwyr, cyrsiau dyfarnu a hyfforddiant cymorth cyntaf.

Cyflwyno pêl rwyd gan ddefnyddio'r Gymraeg ac ymgysylltu â ffoaduriaid yn Llanbedr Pont Steffan.

Efallai mai clwb bach yw Llewesau Llambed – neu’r Lampeter Lionesses – ond mae ganddo uchelgeisiau mawr.

Roedd ymrwymiad y clwb i gynnig pêl rwyd drwy ddefnyddio’r Gymraeg yn wirioneddol amlwg i Chwaraeon Cymru yn eu cais i Gronfa Cymru Actif. Gyda'u cyllid, mae'r Llewesau yn hyfforddi eu haelodau Cymraeg eu hiaith i fod yn hyfforddwyr a dyfarnwyr. Rhagorol!

A nawr maen nhw ar genhadaeth i estyn allan at deuluoedd o Syria, Afghanistan ac Wcráin sydd wedi ailsefydlu yn yr ardal. Eisoes mewn trafodaethau gyda Swyddog Adsefydlu Ffoaduriaid Ceredigion, mae’r clwb yn awyddus i groesawu teuluoedd sydd eisiau cwrdd â phobl newydd a chwarae pêl rwyd.

“Rydyn ni eisiau i’r rhai sy’n cael eu hailsefydlu yn yr ardal deimlo’n rhan o’n cymuned ni a chael yr un cyfleoedd i gymryd rhan mewn chwaraeon â phawb arall. Fe all chwaraeon oresgyn rhwystrau iaith a diwylliant, a gall ei effaith ailadeiladu, gwella, grymuso a chreu newid,” meddai hyfforddwr clwb Llewesau Llambed, Alex Fox.

Derbyniodd y clwb grant Chwaraeon Cymru o fwy na £1800 i fuddsoddi mewn offer, llogi lleoliad yn ogystal â chyrsiau dyfarnu a hyfforddi. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at weld sut maen nhw’n dod yn eu blaen.

Gallwch gael gwybod mwy am y clwb ar ei dudalen Facebook.

Cyngor Doeth Chwaraeon Cymru: Estynnwch allan at y cymunedau yn eich ardal chi. Rydyn ni’n credu bod pawb yn haeddu cael cyfle i gymryd rhan mewn chwaraeon. 

menyw yn dal pêl-rwyd, a dwy arall yn ceisio ei rhwystro
Llun o ddigwyddiad Cwpan Pêl-rwyd y Byd gan glwb Llewod Llambed

Beth yw Cronfa Cymru Actif?

Mae Cronfa Cymru Actif yn grant sy’n cael ei gyllido gan y Loteri Genedlaethol i helpu clybiau chwaraeon a sefydliadau cymunedol ledled Cymru. Mae’n cynnig grantiau rhwng £300 a £50,000, gan gefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac arloesedd mewn chwaraeon.

Sut gall fy nghlwb i wneud cais am gyllid Chwaraeon Cymru?

Os ydych chi wedi cael eich ysbrydoli, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych chi. Os ydych chi eisiau datblygu eich clwb a bod gennych chi syniad da am brosiect, gwnewch gais i Gronfa Cymru Actif.

Hyd yma, mae Cronfa Cymru Actif wedi rhoi £79,124 i 57 o brosiectau pêl rwyd ledled Cymru.

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy