Skip to main content

Arolwg Addysg Bellach

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Arolwg Addysg Bellach

Rydyn ni wedi ymrwymo i ddatgloi manteision chwaraeon i bawb. Dyma pam ein bod ni wedi penderfynu casglu safbwyntiau myfyrwyr Addysg Bellach ledled Cymru am chwaraeon yn 2015. 

Y nod? Ein helpu ni i ddeall sut mae myfyrwyr yn cael mynediad at chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac yn cymryd rhan ynddyn nhw.

Cynhaliwyd yr ail Arolwg Addysg Bellach yn 2018.

Gan weithio gyda ColegauCymru a Chwaraeon Colegau Cymru, roedd y ffocws ar fyfyrwyr 16 i 19 oed llawn amser ond roedd yr arolwg yn agored i unrhyw fyfyriwr AB yn astudio mewn coleg addysg bellach yng Nghymru. Nid oedd yr arolwg yn cynnwys chweched dosbarth yn rhan o ysgolion – gwahoddwyd y myfyrwyr hynny i gymryd rhan yn yr Arolwg ar Chwaraeon Ysgol.

Gwahoddwyd myfyrwyr i lenwi holiadur am eu cyfranogiad a’u hagweddau at chwaraeon y tu mewn a’r tu allan i’r coleg. Hefyd gofynnwyd i’r myfyrwyr ateb cyfres o gwestiynau am wirfoddoli.

Canfyddiadau allweddol Arolwg Addysg Bellach 2018

Cymerodd pob coleg Addysg Bellach yng Nghymru ran yn yr arolwg gyda bron i 4000 o fyfyrwyr yn llenwi holiadur ar-lein. Mae hynny’n 8% o’r dysgwyr cymwys.

Mae 43% o’r myfyrwyr yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol dair gwaith neu fwy yr wythnos. Mae’r ganran wedi gostwng 6 phwynt canran ers 2015. Dywedodd 36% yn 2018 nad ydynt yn gwneud unrhyw weithgarwch rheolaidd.

Fel gyda chanfyddiadau’r Arolwg ar Chwaraeon Ysgol, mae bwlch rhwng y rhywiau mewn cymryd rhan. Mae 50% o fyfyrwyr gwrywaidd yn cymryd rhan mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol dair gwaith neu fwy yr wythnos, o gymharu â 36% o fyfyrwyr benywaidd. Er bod y bwlch hwn wedi lleihau ers 2015 o 5 pwynt canran, mae’n fwlch mwy nag a welir ymhlith disgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd (Arolwg ar Chwaraeon Ysgol 2018).

Cymerodd 32% o’r myfyrwyr ran mewn chwaraeon neu weithgarwch corfforol un waith yr wythnos o leiaf yn y coleg (37% gwryw; 27% benyw). Y tu allan i’r coleg, cymeroddd 60% ran unwaith yr wythnos neu’n amlach – 64% o fyfyrwyr gwrywaidd a 56% o fyfyrwyr benywaidd. Mae myfyrwyr 16 i 19 oed yn fwy tebygol o fod yn gyfranogwyr rheolaidd na myfyrwyr 20 oed neu hŷn.

• Mae tua hanner y myfyrwyr yn dweud bod eu hiechyd yn ‘dda’ neu ‘dda iawn’ – 53% yn gyffredinol. Roedd 16% yn meddwl bod eu coleg yn eu helpu ‘yn fawr’ i gael ffordd o fyw iach ac roedd y myfyrwyr gwrywaidd (18%) yn fwy tebygol na’r myfyrwyr benywaidd (14%) o feddwl hyn.

• Mae 54% o’r myfyrwyr yn hyderus yn rhoi cynnig ar chwaraeon newydd (67% o fyfyrwyr gwrywaidd a 43% o fyfyrwyr benywaidd).

• Roedd 22% o’r myfyrwyr wedi gwirfoddoli mewn chwaraeon yn ystod y 12 mis diwethaf, gan roi eu hamser yn wirfoddol heb dâl i helpu i redeg gweithgareddau chwaraeon. Roedd myfyrwyr yn fwy tebygol o wirfoddoli fel hyfforddwyr (67%) neu ddyfarnwyr/swyddogion (20%), gan helpu i gefnogi darparu chwaraeon.

Podlediad

Mae podlediad Chwaraeon Cymru – Calon Chwaraeon Cymru – yn cynnwys penodau ar chwaraeon perfformiad uchel, yr arolwg ar chwaraeon ysgol a chyfranogiad plant, a chael mwy o ferched i fod yn actif.

Chwiliwch am ‘Calon Chwaraeon Cymru’ neu lawrlwytho ar:

Apple

Android 

Hefyd ar gael ar raglenni eraill gan gynnwys Overcast, Castbox a Pocket Casts.

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy