Skip to main content

Aelodau Bwrdd

Penodir aelodau i fwrdd Chwaraeon Cymru gan Lywodraeth Cymru.

Fel y sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru, penodir Aelodau Bwrdd er mwyn gwneud y canlynol:

  • hybu manteision chwaraeon a gweithgarwch corfforol a’u manteision positif i gymdeithas amrywiol Cymru, yn unol â gweledigaeth Chwaraeon Cymru fel prif ddarparwr polisi’r Llywodraeth ar chwaraeon;
  • herio Chwaraeon Cymru i sicrhau ei fod yn cyflawni ei amcanion, ei nodau a’i dargedau perfformio;
  • gweithredu mewn ffordd sy’n hybu safonau uchel mewn meysydd gan gynnwys gwarchod arian cyhoeddus;
  • gwerthfawrogi neu ddeall pwysigrwydd cyfrifoldeb corfforaethol a rheoli risg er mwyn sicrhau bod gweithgareddau Chwaraeon Cymru yn cael eu cynnal yn effeithiol ac yn effeithlon.

Fel prif gynghorwr Llywodraeth Cymru ar faterion chwaraeon, mae Chwaraeon Cymru yn cael Llythyr Cylch Gwaith yn manylu ar flaenoriaethau’r gyllideb. 

Who are the Board Members?

Our Board comprises of highly experienced individuals from all walks of life, including education, health, business and,  of course, sport.

Cadeirydd - Lawrence Conway

Ganwyd a magwyd Lawrence yng Nghaerdydd ac mae'n briod gyda phedwar o blant. Ymunodd â'r gwasanaeth sifil yn 1968 a chafodd swyddi amrywiol yn y Swyddfa Gymreig, gan gynnwys secondiad i Gorfforaeth Datblygu Bae Caerdydd ar ddechrau'r 1990au fel Cynorthwy-ydd i'r Prif Weithredwr. Yn dilyn y penodiad hwnnw, bu Lawrence yn bennaeth adran y Swyddfa Gymreig ar gyfer cyrff hyd braich a noddwyd, gan gynnwys Awdurdod Datblygu Cymru. Daeth yn bennaeth Ysgrifenyddiaeth y Cabinet ac Adran y Prif Weinidog yn 1998 a bu yn y swydd honno nes ymddeol yn 2010.  Cafodd Lawrence ei ddyfarnu'n Gydymaith Caerfaddon yn 2012.

Is - Gadeirydd - Pippa Britton

Mae Pippa wedi ennill medal Baralympaidd ddwywaith ac yn gyn Gadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru. Bu'n cystadlu fel rhan o dimau saethyddiaeth Cymru a Phrydain am 15 mlynedd gan ennill lle ar y podiwm mewn 6 Pencampwriaeth y Byd a 24 o ddigwyddiadau rhyngwladol. Ar hyn o bryd mae'n cyfrannu at sefydliadau o fewn a thu hwnt i’r byd chwaraeon i sicrhau mwy o gynhwysiant, gwella tegwch a chynyddu ymwybyddiaeth o anabledd.

Mae hi’n aelod o'r Pwyllgor Anrhydeddau Chwaraeon, Bwrdd Atal Dopio'r DU, Grŵp Cynghori ar Ddosbarthiad Cymdeithas Baralympaidd Prydain a'r Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol, yn ogystal â bod yr aelod para-saethyddiaeth cyntaf o bwyllgor athletwyr World Archery. 

Mae'n un o gynfyfyrwyr Rhaglen Arweinyddiaeth Ryngwladol Chwaraeon y DU a chyn hynny roedd yn aelod o Fwrdd Saethyddiaeth Prydain ac Is-grŵp Chwaraeon Elitaidd Chwaraeon Cymru.

Ashok Ahir

Mae gan Ashok gefndir cyfathrebu a chyfryngau. Mae'n Gyfarwyddwr Cyfathrebu ar gyfer Llywodraeth y DU yng Nghymru.  Mae hefyd yn Gadeirydd yr Eisteddfod Genedlaethol ac yn darparu arweinyddiaeth i'w bwrdd rheoli.  Arferai fod yn Olygydd Gweithredol, Gwleidyddiaeth yn BBC Cymru Wales, cyn dod yn gydberchennog asiantaeth gyfathrebu ddwyieithog yn gweithio ar draws y sectorau preifat a chyhoeddus, a'r trydydd sector.  

Ian Bancroft

Yn 2018 penodwyd Ian yn Brif Weithredwr Cyngor Wrecsam. Cyn hyn, roedd yn Gyfarwyddwr Perthnasoedd Rhanbarthol gyda Knowsley MBC, yn Gyfarwyddwr Gweithredol gydag Ymddiriedolaeth Hamdden a Diwylliant Wigan, yn Brif Swyddog Polisi gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn Rheolwr Strategaeth ar gyfer Adran Gwasanaethau Hamdden Cyngor Dinas Nottingham.

Arferai fod yn aelod bwrdd o Gronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y Gogledd Orllewin hefyd.

Alison Thorne

Mae Alison wedi dal swyddi bwrdd ac arwain gweithredol yn y sector adwerthu gyda Lego Retail, George at Asda, Kingfisher ac Otto UK ac mae ganddi sawl rôl anweithredol a phwyllgor amrywiol. Treuliodd fwy na dwy flynedd fel partner mewn cwmni chwilio gweithredol a sefydlodd fusnes atconnectsy’n cefnogi cwmnïau i gyflawni drwy eu pobl. Hefyd mae hi wedi datblygyu talent yn arwain rhaglen Ôl Radddedig a datblygu’r MBA Ffasiwn yng Ngholeg Ffasiwn Llundain. Nawr mae’n cyfuno’r profiadau hyn i fentora unigolion mewn cyfnodau pontio yn eu gyrfaoedd. Mae Alison hefyd yn Gadeirydd yr elusen cydraddoldeb flaenllaw Chwarae Teg ac mae’n Arweinydd yng Nghymru ar gyfer Women on Boards.

Judi Rhys MBE

Mae gan Judi gefndir ym maes iechyd, addysg a lles cymdeithasol ac i ddechrau roedd yn gweithio i'r GIG fel Arbenigwr Hybu Iechyd yng Nghymoedd De Cymru. Roedd hi'n rheolwr staff academaidd gyda'r Brifysgol Agored ac ym Mhrifysgol Caerdydd, cyn symud i'r trydydd sector.

Ar hyn o bryd mae Judi yn Brif Weithredwr Gofal Canser Tenovus, ac mae wedi dal swyddi Prif Swyddog Gweithredol blaenorol gyda Gofal Arthritis ac Ymddiriedolaeth Afu Prydain. Mae Judi yn gyfarwyddwr anweithredol Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn Uwch Aelod Annibynnol o'r Panel ar gyfer Penodiadau Cyhoeddus yng Nghymru ac mae hefyd ar Fwrdd Ymddiriedolwyr y Gymdeithas Alzheimer. Dyfarnwyd MBE i Judi yn Anrhydeddau'r Flwyddyn Newydd yn 2021 am ei gwaith yn y sector gwirfoddol. Cafodd ei geni a'i magu yn ne Cymru ac mae bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Yr Athro Leigh Robinson

Yr Athro Leigh Robinson yw Dirprwy Is Ganghellor: Partneriaeth ac Ymgysylltu Allanol Prifysgol Metropolitan Caerdydd. Mae ganddi enw da yn fyd-eang am ei hymchwil ac am gyfnewid gwybodaeth am ddatblygu mantais gystadleuol a llywodraethu mewn datblygu gwledydd chwaraeon. Mae wedi gweithio gydag amrywiaeth o sefydliadau, fel y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol, Cymdeithas Olympaidd Prydain, Pwyllgor Olympaidd Trinidad a Tobago a Llywodraeth Malaysia, gan ddarparu hyfforddiant rheoli llywodraethu ac ymgynghoriaeth. Mae’n aelod o rwydwaith MEMOS, rhwydwaith byd-eang o academyddion sy’n gyfrifol am gyflawni addysg rheolaeth weithredol ar ran y Pwyllgor Olympaidd Rhyngwladol. Mae Leigh wedi bod yn aelod o Fwrdd Gemau Cymanwlad yr Alban a Sportscotland ac mae’n gynghorydd i Olympic Solidarity, Comisiwn Addysg y Pwyllgor Olympaidd ar ei raglenni addysg rheolaeth. 

Martin Veale YH

Mae Martin yn Aelod Annibynnol yn Ymddiriedolaeth y GIG Ysbyty Felindre, yn llywodraethwr yng Ngholeg Gwent, ac yn llywodraethwr yn ysgol uwchradd ei ferch. Mae hefyd yn aelod o bwyllgor archwilio Gwasanaethau Iechyd a Chymdeithasol Llywodraeth Cymru, pwyllgor archwilio Cyngor Sir Benfro, a phwyllgor safonau Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae hefyd yn gyfarwyddwr Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Pen y Cymoedd ac yn gwasanaethu fel ynad.

Mynychodd Martin Ysgol Ramadeg Glynebwy ac mae ganddo radd mewn cyllid ac MSc mewn archwilio a rheoli. Mae’n Gymrawd y Sefydliad Siartredig ar gyfer Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth ac mae ganddo Gymhwyster Sefydliad yr Archwilwyr Mewnol mewn Arweinyddiaeth Archwilio Mewnol. Mae ei yrfa ym maes cyllid, archwilio, risg a llywodraethu corfforaethol yn cynnwys llywodraeth leol, y GIG a Llywodraeth Cymru a’r penllanw gyrfaol - cyfarwyddwr cyllid gyda Chomisiwn Coedwigaeth Cymru a Phennaeth Archwilio a Risg yng Nghyfoeth Naturiol Cymru. 

Cafodd Martin ei fagu yng Nglynebwy a nawr mae’n byw ym Mhontypridd gyda’i wraig a’i ferch. Mae’n cefnogi clwb rygbi Glynebwy a chriced Morgannwg.

Phil Tilley

Mae gan Phil fwy nag 20 mlynedd o brofiad o farchnata technoleg yn fyd-eang. Mae wedi ymwneud â datblygu achosion busnes technoleg newydd ar gyfer darparwyr gwasanaethau telegyfathrebu mwyaf y byd. Hefyd mae wedi arwain timau byd-eang mewn marchnadoedd hynod gystadleuol a chynrychioli cwmnïau mewn fforymau a chynadleddau. Mae’n forwr oes ers cael cyfle yn yr ysgol ac mae’n gweithio’n agos â’r corff rheoli cenedlaethol er mwyn helpu i ddatblygu cyfranogiad yn y gamp. Mae’n ymddiriedolwr ar gyfer All_Afloat Wales, elusen a sefydlwyd yng Nghymru i helpu i wneud yn siŵr bod hwylio ar gael i unrhyw un agos at ddŵr. Mae wedi bod yn gadeirydd y dewiswyr ar gyfer rasio ieuenctid y DU ac roedd ar bwyllgor rasio ieuenctid y DU a phwyllgor perfformiad RYA Cymru Wales. Mae’n briod gyda thair merch ac yn byw yn Sir Fynwy. Mae hefyd yn driathletwr brwd ac fe welwch chi Phil yn aml yn beicio, rhedeg neu nofio, gan annog eraill i gymryd rhan a mwynhau cefn gwlad Cymru.  

Rajma Begum

Mae gan Rajma dros 10 mlynedd o brofiad ym maes Rheoli Prosiectau. Ar hyn o bryd, mae'n Arweinydd Strategol ar gyfer Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiad (Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig) mewn Chwaraeon ledled Cymru - (WCVA). Yn bennaf, mae'n cyflwyno hyfforddiant cynhwysiad i gyrff llywodraethu cenedlaethol, clybiau ac Ymddiriedolaethau Datblygu Chwaraeon a Hamdden Awdurdodau Lleol i addysgu pobl am rwystrau diwylliannol/crefyddol rhag chwaraeon, y Dyletswydd Cydraddoldeb, a chynnig cymorth i wneud clybiau/cyfleusterau'n gynhwysol ar gyfer cymunedau amrywiol Cymru. Yn flaenorol, bu Rajma'n gysylltiedig â gŵyl ffilmiau WOW, yn datblygu partneriaethau ac yn cefnogi dangosiadau ffilmiau ar gyfer menywod duon a lleiafrifoedd ethnig a chymunedau amrywiol ledled de Cymru; yn ogystal, bu'n ymwneud â Streetgames UK, lle sefydlodd y Fforwm Chwaraeon cyntaf i Ferched a Menywod yng Nghymru.

Dafydd Trystan Davies

Mae gan Dafydd brofiad helaeth o arwain a chyflawni ym maes rheoli sefydliadau. Mae'n Gofrestrydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac yn Gadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Rhedeg Cymru, sy'n annog pobl i redeg yn gymdeithasol; mae hefyd yn sylfaenydd ac arweinydd (LiRF) grŵp rhedeg amlddiwylliannol ac amlieithog.  Roedd ei gyfrifoldeb blaenorol fel Prif Weithredwr Plaid Cymru yn cynnwys rheoli'r tîm o staff, y gyllideb a gweithredu'r strategaeth wleidyddol.  Mae Dafydd wedi bod yn Gadeirydd y Fenter Gymdeithasol arobryn sy'n cynnwys Cardiff Bikes Workshop, sy'n ailgylchu mwy na 500 o feiciau'r flwyddyn, a TooGoodToWaste, sy'n ailgylchu cannoedd o dunelli o ddodrefn y cartref, gan helpu dwsinau o bobl i gael gwaith bob blwyddyn.

Hannah Murphy

Graddiodd Hannah o Brifysgolion Durham a Chaerdydd, gyda Gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf Gwleidyddiaeth a Ffrangeg, a Gradd Meistr mewn Gwleidyddiaeth Ewropeaidd, a dechreuodd ei gyrfa yng Ngwasanaeth Sifil y DU, lle y cyflawnodd nifer o rolau gweithredol yn yr Adran Gwaith a Phensiynau ac yn yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau gynt. Symudodd Hannah i'r amgylchedd gwleidyddol, gan ddechrau fel ymchwilydd i Weinidog yr Wrthblaid ar gyfer Iechyd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, cyn symud ymlaen i fod yn Uwch Gynghorydd Gwleidyddol iddo.

Delyth Evans

Ar hyn o bryd, mae Delyth yn gweithio fel ymgynghorydd llawrydd ym maes polisi cyhoeddus. Cyn hynny, bu'n Gadeirydd a chyfarwyddwr anweithredolVolunteer Space, sef cwmni cychwyn technoleg sy'n datblygu llwyfannau digidol ar gyfer gwirfoddoli yn y sector elusennol a chorfforaethol.  Roedd Delyth yn Aelod o Gynulliad Cymru, a chafodd ei phenodi'n Ddirprwy Weinidog Diwylliant, yr Amgylchedd a Materion Gwledig, a chyn hynny gweithiodd fel newyddiadurwr newyddion a materion cyfoes i'r BBC ac ITV, gan ddarparu adroddiadau darlledu helaeth iHTV WalesaSky News. Mae rolau gwirfoddol blaenorol Delyth yn cynnwys Aelod o Fwrdd Asiantaeth Ffilm Cymru ac YmddiriedolwrUnited Response(elusen anableddau dysgu sy'n gweithredu ledled y DU).

Nicola Mead-Batten

Mae Nicola yn Bartner yn y cwmni cyfraith fasnachol, Capital Law, yng Nghaerdydd, lle mae'n gyfrifol am y tîm cyfraith gyhoeddus a rheoleiddio. Mae practis Nicola yn cynnwys gwaith proffesiynol, y cyfryngau a rheoleiddio chwaraeon. Cyn dychwelyd adref i Gaerdydd, treuliodd Nicola bron degawd yn gweithio i'r cwmni rhyngwladol, Baker McKenzie - yn Llundain a Melbourne, Awstralia; bu hefyd yn gweithio'n fewnol gydag Accenture, yr Awdurdod Safonau Proffesiynol a Chronfa Bensiwn Swyddogion y Llynges Fasnachol. Mae Nicola yn briod a chanddi ddau o blant ifanc. Mae'n rhedwr brwd, yn ogystal â bod yn gefnogwr pêl-droed, rygbi'r undeb, tennis a phêl-droed rheolau Awstralaidd brwd.