Bydd y prosiectau cyllido’n cael eu cydlynu gan Chwaraeon Cymru a dyma eu manylion:

  • Cynllun Hamdden Egnïol 60 + i annog mwy o bobl 60 oed a hŷn yng Nghymru i fwynhau’r ddarpariaeth hamdden leol, gyda chyfnod cychwynnol am ddim, ac wedyn darpariaeth gyda chymorth ariannol i’w helpu i ddatblygu arferion iach newydd.   
  • Bydd plant a theuluoedd yn darged i Gyrff Rheoli Cenedlaethol yng Nghymru i dreialu prosiectau chwaraeon cydweithredol sy’n helpu i ehangu’r cyfleoedd i gael mwy o bobl yn fwy egnïol, yn amlach. Bydd y prosiectau’n cael hwb cychwynnol o £200k.
  • Bydd £3 miliwn o gyllid Llywodraeth Cymru yn parhau â’r gwaith llwyddiannus sydd wedi’i wneud fel rhan o’r gronfa Lle i Chwaraeon sydd eisoes wedi buddsoddi £5 miliwn mewn cyfleusterau chwaraeon, gan gynnwys 118 o glybiau a sefydliadau yng Nghymru y llynedd. Mae’r arian yma eisoes wedi galluogi i brosiectau cyffrous sefydlu, fel ‘Overhang’ yn Sir Gaerfyrddin lle mae gwaith wedi dechrau ar droi hen eglwys yn ganolfan ddringo dan do, yn yr un flwyddyn â chynnwys dringo yn y Gemau Olympaidd am y tro cyntaf.

Dywedodd Brian Davies, Prif Weithredwr Dros Dro Chwaraeon Cymru: “Mae gan chwaraeon rôl bwysig iawn i’w chwarae mewn cyflawni’r weledigaeth hirdymor sydd wedi’i hamlinellu yn strategaeth Pwysau Iach, Cymru Iach am bobl yng Nghymru’n byw bywydau hirach, gwell a hapusach. Rydyn ni’n falch iawn o gael y cyfle i weithio gydag amrywiaeth eang o bartneriaid yn ystod y ddwy flynedd nesaf er mwyn annog pobl o bob oedran i fod yn fwy egnïol yn gorfforol.” 

“Dim ond y cam cyntaf ar gyfer y prosiectau yw’r cyhoeddiad heddiw. Byddant yn creu cydweithredu ac arloesi cyffrous i helpu pawb yng Nghymru i fod yn fwy egnïol.”

“Aeth y Weledigaeth ar gyfer Chwaraeon ati i nodi pwysigrwydd annog mwynhad oes o chwaraeon a nawr byddwn yn dechrau gweithio gyda phartneriaid ar y manylion i alluogi i’r arian hwn helpu pobl mewn pentrefi, trefi a dinasoedd ledled y wlad i elwa o fanteision iechyd a lles chwaraeon.’           

Bydd rhagor o fanylion am bob elfen ariannol yn cael eu cyhoeddi yn ystod yr wythnosau sydd i ddod. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â communications@sport.wales.