Skip to main content

58 o glybiau chwaraeon cymunedol yn cael cefnogaeth gan y Grant Arbed Ynni

 1. Hafan
 2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
 3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
 4. 58 o glybiau chwaraeon cymunedol yn cael cefnogaeth gan y Grant Arbed Ynni

Mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi bron i filiwn o bunnoedd o gyllid a fydd yn cael ei ddefnyddio i wella effeithlonrwydd ynni a chynaliadwyedd mewn clybiau chwaraeon cymunedol ledled Cymru. 

Bydd cyllid o’r grant yn galluogi 58 o brosiectau o 46 o wahanol drefi a dinasoedd yng Nghymru nid yn unig i elwa ar filiau cyfleustodau is fel y gallant ddod yn fwy cynaliadwy yn ariannol, ond hefyd i wneud eu rhan dros yr amgylchedd.

Ar gyfer beth fydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio?

Bydd pob clwb neu brosiect yn defnyddio eu grant i wneud gwelliannau ecogyfeillgar i'w heiddo. Mae’r prosiectau ar gamau amrywiol o gael eu cwblhau, ac o’r 58 o glybiau: 

 • Mae 23 o glybiau'n bwriadu gosod goleuadau LED
 • Mae 30 o glybiau'n bwriadu gosod paneli solar
 • Mae 16 clwb yn bwriadu gosod neu uwchraddio eu system gwresogi
 • Mae 6 clwb yn bwriadu gosod neu uwchraddio system inswleiddio eu hadeilad

Pa chwaraeon fydd yn elwa o'r cyllid?

Roedd unrhyw glwb chwaraeon a chanddo ei adeilad eu hun, neu brydles o fwy na deng mlynedd, yn gallu gwneud cais am gyllid gan y Grant Arbed Ynni, sy’n golygu y bydd amrywiaeth eang o chwaraeon yn elwa o’r cyllid, gan gynnwys: 

 • Rygbi
 • Pêl-droed
 • Bowls
 • Tennis
 • Sboncen
 • Criced
 • Bocsio
 • Hwylio
 • Golff
 • Dawnsio
 • Gymnasteg
 • Rhwyfo

Darllenwch y rhestr o brosiectau a ariennir isod.

Aberdâr

Clwb Phoenix Dance & Gymnastics

Dyfarnwyd £25,000 i'r clwb i osod paneli solar ar eu hadeilad, a fydd yn lleihau costau rhedeg bob dydd yr adeilad.

Aberdyfi

Clwb Golff Aberdyfi

Dyfarnwyd £5892 i'r clwb i'w galluogi i brynu a gosod goleuadau LED yn lle'r hen oleuadau. 

Y Fenni

Clwb Criced y Fenni

Dyfarnwyd £21,214 i osod paneli solar ynghyd â storfa batris, uwchraddio eu system inswleiddio’r to, goleuadau LED a system oeri newydd yn y seler.

Aberystwyth

Cymdeithas Maes Chwarae Rhydypennau

Dyfarnwyd £25,000 i'r clwb osod system wresogi a dŵr poeth newydd yn eu clwb.

Clwb Golff Aberystwyth

Dyfarnwyd £17,916 i'r clwb i osod paneli solar ar eu tŷ clwb, a fydd yn lleihau costau ynni’r adeilad.

Bangor

Nantporth CIC

Dyfarnwyd £15,264 i osod goleuadau LED arbed ynni newydd yn Stadiwm Nantporth.

Biwmares

Canolfan Biwmares

Gyda grant o £24,800, bydd goleuadau LED, system wresogi newydd, tapiau awyrydd, a thoiledau fflysio deuol yn cael eu gosod yn y ganolfan hamdden hon.

Blaenafon

Clwb Bowls Blaenafon

Dyfarnwyd £4,752 i'r clwb i osod goleuadau LED.

Pen-y-bont ar Ogwr

Clwb bocsio Dreigiau Cwm Ogwr

Dyfarnwyd £20,480 i'r clwb osod paneli solar ar y tu allan i'w adeilad i helpu i leihau costau ynni, a system wresogi newydd ar gyfer y brif gampfa.

Caerffili

Clwb Pêl-droed Llanbradach

Dyfarnwyd £5,353 i'r clwb osod 12 panel solar.

Caerdydd

Clwb Sboncen Caerdydd

Bydd grant o £17,596 yn cael ei ddefnyddio i osod paneli solar ar do'r clwb ynghyd â storfa batri.

Clwb Bocsio Pheonix Llanrhymni

Dyfarnwyd £13,176 i'r clwb osod paneli solar.

Clwb Bowls Sain Ffagan

Dyfarnwyd £5,184 i osod gwres a system dŵr poeth yn y clwb.

Caerfyrddin

Clwb Golff Caerfyrddin

Dyfarnwyd £22,720 i'r clwb osod paneli solar ar do'r tŷ clwb.

Conwy

Clwb Pêl-droed Bwrdeistref Conwy

Bydd y clwb yn defnyddio grant o £25,000 i newid ei hen system wresogi gyda dewisiadau eraill modern, arbed ynni. 

Y Bontfaen

Clwb Athletau'r Bont-faen a'r Cylch

Bydd clwb tennis Y Bont-faen a’r Cylch yn defnyddio ei grant o £2,261 i osod system ddarllen INTEC ddigyswllt sy’n caniatáu i aelodau’r clwb dalu am y llifoleuadau gyda cherdyn debyd neu gredyd i atal llifoleuadau rhag cael eu defnyddio’n ddiangen neu eu gadael ymlaen pan nad oes angen. 

Crosshands

Ysgol Gymnasteg Sir Gaerfyrddin

Bydd dyfarniad o £25,000 yn cael ei ddefnyddio i osod paneli solar i alluogi’r clwb fforddio ynni.

Cwmbrân

Clwb Golff Pontnewydd

Bydd £19,826 o'r Grant Arbed Ynni yn cael ei ddefnyddio i osod paneli solar ar y clwb. 

Glannau Dyfrdwy

Clwb Golff Penarlâg

Bydd £22,996 yn cael ei ddefnyddio i osod system newydd i ddal ac ailgylchu dŵr glaw fel y gellir ei ddefnyddio i olchi'r peiriannau amrywiol a ddefnyddir yn y clwb golff.

Glynebwy

Clwb Rygbi Glynebwy

Dyfarnwyd £22,000 i'r clwb osod goleuadau LED, gan gynnwys yn y mannau eistedd i’r cyhoedd wylio. 

Y Gelli Gandryll

Clwb Pêl-droed Hay St Mary

Bydd £22,356 o gyllid yn mynd tuag at adeiladu tŷ clwb unllawr ffrâm bren yng Nghlwb Pêl-droed Hay St Mary, gan gynnwys systemau inswleiddio a gwresogi arbed ynni.

Llandrindod

Clwb Pêl-droed Llandrindod

Bydd grant o £24,000 yn mynd tuag at osod cladin allanol a drws ffrynt newydd a fydd yn galluogi’r clwb i leihau eu cyfraddau ynni uchel. 

Llandudno

Clwb Golff Llandudno (Maesdu) Cyf

Dyfarnwyd £23,880 i greu twll turio, a all gronni hyd at 20,000 litr y dydd. 

Llanelli

Clwb Rygbi Llangennech

Dyfarnwyd £8,352 i osod paneli solar ar y tŷ clwb.

Machynlleth

Clwb Bowlio Machynlleth

Dyfarnwyd £2,509 i osod system wresogi fodern a goleuadau LED gyda synwyryddion symudiad yn yr adeilad. 

Merthyr Tudful

Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens a George

Dyfarnwyd £16,800 i'r ymddiriedolaeth, a fydd yn cael ei ddefnyddio i brynu paneli solar a goleuadau LED ar gyfer Canolfan Gymunedol Dowlais.

Clwb Rygbi Cefn Coed

Dyfarnwyd £5,200 i'r clwb osod goleuadau LED. 

Aberdaugleddau

Clwb Hwylio Neyland

Bydd £2,172 yn cael ei ddefnyddio i osod cawodydd trydan arbed ynni, a goleuadau LED yn y clwb. 

Trefynwy

Clwb Rhwyfo Trefynwy

Bydd £2,634 o gyllid yn cael ei ddefnyddio i osod goleuadau LED a synwyryddion symudiad newydd yn nhŷ cychod y clwb.

Cymdeithas Chwaraeon Trefynwy

Bydd grant o £19,071 yn cael ei ddefnyddio i osod paneli solar ar Faes Chwaraeon Trefynwy.

Arberth

Clwb Rygbi Arberth

Dyfarnwyd £25,000 i osod ffynonellau gwres a dŵr poeth arbed ynni newydd yn y clwb.

Chwaraeon Cymunedol Arberth a'r Cylch

Dyfarnwyd £19,622 i uwchraddio Bloomfield House, gan gynnwys goleuadau LED, uwchraddio boeler a phaneli solar.

Castell-nedd

Clwb Rygbi Blaendulais

Dyfarnwyd £17,940 i'r clwb osod boeler a system wresogi newydd, goleuadau LED ac insiwleiddio ar gyfer y safle. 

Casnewydd 

Clwb Racedi Sboncen Casnewydd 

Bydd £17,822 yn cael ei ddefnyddio i osod goleuadau LED arbed ynni newydd ar gyfer pedwar cwrt sboncen y clwb. 

Clwb Tenis Lawnt Parc Stow

Bydd £25,000 o gyllid yn mynd tuag at ffenestri a drysau arbed ynni, goleuadau LED a system wresogi newydd.

Academi Calzaghe 

Dyfarnwyd £25,000 i'r academi osod deunydd insiwleiddio llofft a waliau, ochr yn ochr â phaneli solar. 

Penfro

ABC Penfro a Doc Penfro

Bydd £21,194 o arian yn mynd tuag at osod paneli solar yn y clwb.

Penarth

Clwb Rygbi Old Penarthians

Bydd grant o £22,176 yn cael ei ddefnyddio i osod paneli solar ar do tŷ’r clwb.

Pontblyddyn

Clwb Criced Pontblyddyn 

Bydd £15,890 yn mynd tuag at osod paneli solar gyda batris i storio trydan dros ben.

Port Talbot

Clwb Criced Port Talbot

Dyfarnwyd £15,836 i'r clwb gyfrannu at brynu paneli solar, system wresogi wedi'i huwchraddio a goleuadau LED.

Pwllheli

Clwb Pêl-droed Pwllheli

Gyda grant o £19,999, bydd y clwb yn gosod paneli solar a ffynonellau dŵr poeth a gwresogi newydd.

Y Rhyl

Clwb Rygbi’r Rhyl

Dyfarnwyd £20,473 i'r clwb osod paneli solar ar y tŷ clwb.

Llanelwy

Clwb Criced Llanelwy

Gan fod gan y clwb baneli solar eisoes, bydd grant o £7,323 yn cael ei ddefnyddio i brynu cyfleusterau storio batris a fydd yn eu galluogi i arbed eu hynni solar a hefyd gwerthu'r swm dros ben yn ôl i'r grid. 

Abertawe

Tennis Abertawe 365

Bydd dyfarniad o £25,000 yn cael ei ddefnyddio i osod goleuadau LED gyda synwyryddion symudiad ledled yr adeilad.

Grŵp Bryn Road o Glybiau Bowlio 

Bydd £4,520 o gyllid yn cael ei ddefnyddio i newid y drysau presennol a gosod goleuadau LED gyda synwyryddion symudiad.

Clwb Criced Ynystawe

Dyfarnwyd £25,000 i fynd tuag at osod paneli solar yn y clwb.

Tonyrefail

Clwb Bowls Thomastown

Bydd dyfarniad o £3,010 yn ariannu’r gwaith o uwchraddio goleuadau LED gyda synwyryddion symudiad a gosod gwydrau dwbl ar ffenestri’r clwb.

Clwb Rygbi Tonyrefail

Bydd £4,700 o gyllid yn mynd tuag at osod goleuadau LED gyda synwyryddion symudiad a gosod gwresogyddion eco yn lle'r gwresogyddion dŵr presennol.

Tredegar

Clwb Bowls Parc Bedwellte

Bydd £9,918 o gyllid yn mynd tuag at baneli solar i helpu i leihau ôl troed carbon y clwb a thorri ei filiau ynni.

Treharris

Clwb Golff Whitehall

Bydd dyfarniad o £1600 yn cael ei ddefnyddio i uwchraddio goleuadau’r clwb i rai LED. 

Treorci

Clwb Tennis y Rhondda

Bydd £22,569 o gyllid yn cael ei ddefnyddio i osod paneli solar yn y clwb.

Brynbuga

Clwb Rygbi Brynbuga

Bydd £2,800 o arian yn mynd tuag at ailosod holl oleuadau’r clwb i rai LED.

Y Trallwng

Clwb Golff y Trallwng

Dyfarnwyd £16,000 i'r clwb, a fydd yn mynd tuag at osod paneli solar ger y clwb, a gwelliannau i’r system wresogi. 

Hendy-gwyn ar Daf

Clwb Criced Hendy-gwyn ar Daf        

Dyfarnwyd £23,360 i osod paneli solar gyda system batri ar gyfer gwresogi, a thwll turio.

Wrecsam

Sefydliad Lles Glowyr Llai

Mae’r adeilad yn gartref i glybiau pêl-droed, criced a bowls, a bydd £25,000 o arian yn mynd tuag at osod paneli solar a system wresogi newydd. 

Clwb Bowlio Garden Village

Bydd £624 o gyllid yn cael ei ddefnyddio i wella’r system dŵr poeth ac i ddarparu dŵr poeth yn nhoiledau’r dynion yn y clwb.

Y Felinheli

Clwb Hwylio Port Dinorwig

Dyfarnwyd £21,003 i'r clwb i osod goleuadau arbed ynni a phaneli solar.

Ystradgynlais

Grŵp Canolfan Gymunedol Ystradgynlais

Bydd y ganolfan gymunedol yn defnyddio grant o £24,000 i osod paneli solar.

Newyddion Diweddaraf

Sut i gael camera chwaraeon ar gyfer eich clwb chwaraeon?

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gael camera chwaraeon awtomatig ar gyfer eich clwb chwaraeon gyda…

Darllen Mwy

Clybiau chwaraeon i dalu llai am eu biliau ynni diolch i grantiau Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru wedi dyfarnu £1m i helpu cyfleusterau clybiau chwaraeon cymunedol i ddefnyddio ynni'n…

Darllen Mwy

Arolwg i fapio arfer da ledled Cymru

Mae Chwaraeon Cymru eisiau clywed gan y rhai sy’n creu cyfleoedd i blant a phobl ifanc.

Darllen Mwy