Skip to main content

Ben Davies – manteision dull aml-chwaraeon o weithredu

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Ben Davies – manteision dull aml-chwaraeon o weithredu

Mae Ben Davies yn rhan o garfan Cymru sydd ar drywydd gogoniant Cwpan y Byd allan yn Qatar, ond mae seren Tottenham Hotspur hefyd eisiau ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf.

Mae Ben – sydd dal ond yn 29 oed, ond sydd eisoes yn un o chwaraewyr mwyaf profiadol y byd pêl droed yng Nghymru – yn eiriolwr enfawr dros bobl ifanc yn rhoi cynnig ar gymaint o wahanol chwaraeon â phosib.

Efallai ei fod yn awyddus i gymell eraill i ddilyn ôl ei droed, ond mae cyn amddiffynnwr Clwb Pêl Droed Abertawe yn credu mai sylfaen mewn amrywiaeth eang o weithgareddau gwahanol yw'r sylfaen orau i blant ysgol.

 

Yn gyn ddisgybl yn Ysgol Gymraeg Ystalyfera yng Nghwm Tawe, roedd Ben yn chwarae rygbi, criced, athletau, sboncen a thennis, yn ogystal â phêl droed, yn ystod ei ddyddiau ysgol, ac mae’n credu bod y cyfleoedd hynny’n amhrisiadwy. 

“Roedd fy ysgol i’n ysgol rygbi fawr iawn, felly fe wnes i chwarae llawer o rygbi yn fy nyddiau cynnar i yno,” meddai’r chwaraewr a chwaraeodd i Gymru yn rowndiau terfynol twrnameintiau Ewro 2016 a 2020.

“Mae’n debyg fy mod i wedi chwarae mwy o rygbi na phêl droed yn ôl yn y dyddiau hynny. A dweud y gwir, nid mae’n debyg, fe wnes i yn bendant chwarae mwy o rygbi!

“Ond fe wnes i chwarae rhywfaint o bêl droed yn ystod y blynyddoedd ysgol hynny ac roedd gennym ni dîm pêl droed ysgol da.

“Ond yn bennaf, mae Ystalyfera yn adnabyddus am ei rygbi, felly fe wnes i dreulio llawer o amser ar gae rygbi.”

Go brin bod yr oriau a dreuliodd ar y cae rygbi, yn mireinio ei sgiliau, yn syndod mewn ysgol sydd wedi cynhyrchu nifer o chwaraewyr rygbi rhyngwladol a rhanbarthol.

Ond mae Ben yn credu bod yr ymateb cyflym a’r gwaith troed hyblyg y mae bellach yn ei ddangos ar lwyfan mwyaf y byd pêl droed wedi’u datblygu hefyd gyda bat criced neu raced yn ei law.

“Rydw i’n teimlo ’mod i’n chwarae dipyn o bopeth, a dweud y gwir,” meddai’r cyn-ddisgybl, a fynychodd Ystalyfera rhwng 2004 a 2009.

“Fe wnes i chwarae cryn dipyn o griced yn ystod y cyfnod hwnnw, camp roeddwn i wrth fy modd â hi. Fe wnes i chwarae dipyn o sboncen a thennis hefyd.

“Y peth amlwg oedd ei fod e wedi fy helpu i oherwydd rydych chi'n dysgu llawer o wahanol sgiliau o chwarae gwahanol chwaraeon.

“Fe wnaeth e fy helpu i yn bendant gyda fy mhêl droed, gyda phethau fel cydsymud, cydbwysedd, ystwythder a ffitrwydd cyffredinol, ar ôl chwarae llawer o wahanol chwaraeon.”

Yn wir, fe wnaeth Davies gymaint o argraff yn ei glwb criced lleol - Clwb Criced Ynysygerwn, sy'n chwarae yn Uwch Gynghrair Criced De Cymru - fel ei fod bellach yn llywydd eu clwb.

Mae Ben yn credu bod dwy elfen yn hanfodol i bobl ifanc yn ei hen ysgol i ffynnu a mwynhau eu gweithgarwch corfforol.

Yn gyntaf, mae'n dweud bod gan yr ysgol hanes maith a threftadaeth o osod chwaraeon ysgol a gweithgareddau corfforol y tu allan i'r cwricwlwm yng nghanol bywyd yr ysgol.

Yn ail, roedd y cyfleoedd yn cael eu trefnu a’u goruchwylio gan staff brwdfrydig a medrus.

“Roedd gen i ddau athro chwaraeon gwych yn yr ysgol mewn ysgol gyfun fawr,” meddai.

“Mr Ioan Bebb a Mr Craig Evans oedden nhw.

“Roedden nhw’n athrawon chwaraeon brwdfrydig iawn ac felly roedd y ddau ohonyn nhw’n barod iawn i helpu ac yn fy annog i bob amser.                         

“Roedden nhw wastad yn fy nghefnogi i, yn enwedig pan wnes i ddechrau chwarae mwy o bêl droed lawr yn Abertawe. Felly, roedd yn wych cael y ddau athro hynny y tu ôl i mi.”

Mae Ben hefyd am barhau i ysbrydoli plant ledled Cymru i fod yn actif a defnyddio gweithgarwch corfforol fel pont tuag at ddysgu ehangach mewn meysydd eraill o hanes a diwylliant Cymru.

“Mae chwaraeon yn gallu bod yn bwerus iawn,” meddai.

“Mae’n deimlad gwych bod yn rhan o’r garfan yma a chael y cyfle i deithio o amgylch y byd a dangos y gorau o Gymru. Mae'n deimlad arbennig iawn.

“Rydyn ni’n ceisio dangos y gorau o Gymru a bydd pawb yn gwisgo’r crys gyda balchder.

“Mae’r gefnogaeth gan fy nheulu i a holl gefnogwyr Cymru wedi bod yn anhygoel. Rydw i’n siŵr y bydd yr un peth yn wir ar gyfer y Cwpan Byd yma i gyd, ac os gallwn ni ysbrydoli pobl i gymryd rhan mewn chwaraeon a bod yn actif, mae hynny yn sicr yn beth da.”

Newyddion Diweddaraf

Chwaeroliaeth beicio yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwech allan o’r deg menyw sydd wedi cael eu dewis i rasio dros garfan beicio trac Tîm Prydain Fawr…

Darllen Mwy

Hwb Dadansoddi Perfformiad Tîm Prydain Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae Ystafell Taf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn barod i drawsnewid unwaith eto yn gartref…

Darllen Mwy

Y clybiau cymunedol lle dechreuodd breuddwydion Olympaidd

Pan fydd Olympiaid Cymru yn camu allan ar lwyfan y byd yr haf yma, bydd byddin gyfan o wirfoddolwyr,…

Darllen Mwy