"Mae tystiolaeth yn dangos i ni bod y rhai sy'n fwy egnïol yn gorfforol yn fwy tebygol hefyd o ddangos ymddygiad iach arall, fel o ran eu dewisiadau ynghylch bwyd."

Dywedodd y Cyfarwyddwr Ymgysylltu Cyhoeddus yn Chwaraeon Cymru, Graham Williams:

"Rydyn ni'n croesawu lansio'r strategaeth newydd yma ac yn cydnabod y rôl eithriadol bwysig sydd gan weithgarwch corfforol i'w chwarae yn yr her hon.  Fel mae'r Prif Swyddog Meddygol wedi dweud, rhaid i ni helpu pobl i roi'r gorau i hen arferion a chreu rhai newydd iach. Mae creu cenedl egnïol lle mae pawb yn mwynhau chwaraeon am oes yn agwedd allweddol ar gyflawni'r strategaeth hon. Mae tystiolaeth yn dangos i ni bod y rhai sy'n fwy egnïol yn gorfforol yn fwy tebygol hefyd o ddangos ymddygiad iach arall, fel o ran eu dewisiadau ynghylch bwyd. Mae chwaraeon yn adnodd hynod bwysig ar ei ben ei hun wrth fynd i'r afael â gordewdra, ond mae hefyd yn rhywbeth a all helpu i gyflawni agweddau eraill ar y weledigaeth.

"Bydd yr agenda atal yn allweddol yn y dull hwn o weithredu ac mae cynnwys pobl yn gynnar ac yn aml i ddeall manteision gweithgarwch corfforol, mewn amgylchedd sy'n addas iddyn nhw, yn rhan greiddiol o hynny.

"Yr hyn sy'n hynod bositif yw bod ymrwymiad clir yn y strategaeth i greu amodau priodol i gefnogi amgylcheddau a phobl iachach, gan gynnwys buddsoddiad cynyddol mewn cyfleusterau chwaraeon o ansawdd uchel ac ysgolion yn cynnwys gweithgarwch corfforol dyddiol yn y diwrnod ysgol. Bydd datblygu dull cydweithredol o weithio ar draws y sectorau iechyd, addysg, cymunedol a chwaraeon i fanteisio ar y cyfle hwn yn gwneud byd o wahaniaeth i iechyd a lles ein cenedl ni."

I ddarllen y strategaeth:

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-10/healthy-weight-healthy-wales_0.pdf