Llun sesiwn focsio gan @LlanrumneyPBC
Llun sesiwn focsio gan @LlanrumneyPBC

    

Gan weithio gyda sefydliadau fel Gwasanaeth Ymyriadau Cynnar Troseddu Trefnus Difrifol Gweithredu Dros Blant, prosiect arall sy’n cael ei gyllido gan y Loteri Genedlaethol, mae Phoenix Llanrhymni yn gweithio'n galed i gyfeirio pobl ifanc oddi wrth droseddu.

Cyrhaeddodd Clwb Bocsio Phoenix Llanrhymni rownd derfynol Gwobrau Pen Blwydd y Loteri Genedlaethol yn 25 oed – yr ymgyrch flynyddol i ddod o hyd i hoff brosiectau a phobl y DU sy’n cael eu cyllido gan y loteri – am ei waith cynhwysol.

Yn ddiweddar, enillodd y clwb grant pellach o £440 gan y Loteri Genedlaethol o Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru, i'w helpu i ailddechrau ei weithgareddau bocsio ar ôl y cyfnod clo. Cafodd yr arian ei wario ar thermomedr, arwyddion diogelwch Covid, masgiau wyneb, menig a rhaffau sgipio er mwyn creu amgylchedd hyfforddi diogel gan gadw pellter cymdeithasol.

Mewn buddugoliaeth arall, ym mis Gorffennaf 2020 sicrhaodd y clwb £295,543 o Gronfa Gymunedol Cymru y Loteri Genedlaethol er mwyn iddo allu ehangu ei waith ymhellach fyth, gan weithio gyda phlant sydd mewn perygl o ymddieithrio, pobl ddigartref yn ogystal â'r rhai sy'n byw gyda dementia, iselder, gorbryder ac unigedd.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae £30 miliwn yn cael ei godi bob wythnos ar gyfer achosion da. Mae llawer o’r arian yma’n cefnogi'r bobl fwyaf agored i niwed yn ein cymunedau ni ledled y DU yn ystod argyfwng y Coronafeirws.