Skip to main content

Cyngor Doeth ar ymarfer dros y Nadolig

Gyda chymaint o demtasiwn hyd y lle, nid yw'n syndod bod y rhan fwyaf o bobl yn troi eu cefn ar eu hymarfer corff ac yn anwybyddu eu trefn o fyw'n iach dros gyfnod y Nadolig. Maen nhw'n disgwyl bwyta mwy, ymarfer llai ac ennill pwysau – gan ei alw’n inswleiddiad ychwanegol ar gyfer y gaeaf!

Ond ni ddylai esgeuluso ymarfer corff ac ennill pwysau gael ei gymryd yn ganiataol. Mae ffyrdd o oroesi dathliadau'r Nadolig heb droi'n Scrooge diflas.

Dyma gyngor doeth ar beth i'w wneud dros y Nadolig i helpu i gadw eich hun mewn siâp. Ond cofiwch ddilyn rheoliadau’r Coronafeirws bob amser.

Cerdded

Yn ystod y cyfnod clo cyntaf yng Nghymru gwelwyd miloedd yn rhagor o bobl yn cerdded gyda’u teulu. Rydyn ni’n byw yng Nghymru felly mae digon o lefydd hardd i chi ymestyn eich coesau.    

Gallai cerdded ar gyflymder o 5mya losgi 544 o galorïau yr awr. Gan ddefnyddio polion cerdded gallech losgi hyd at 46% yn rhagor o galorïau o gymharu â cherdded heb bolion.                 

Gallech roi cynnig ar rai o awgrymiadau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol neu Gyfoeth Naturiol Cymru, i ddechrau arni.   

Beicio

Dyma'r amser o'r flwyddyn pryd mae Siôn Corn yn dod â digon o feiciau i lawr y simnai. Pa amser gwell i ddechrau newid arferion a mynd allan i feicio?

Mae beicio'n weithgaredd effaith isel ac yn un o'r ffyrdd mwyaf diogel o ymarfer corff heb risg o orymestyn neu straen ar gyhyrau a chymalau.

Beth am edrych ar wefan yr elusen feicio Sustrans yn www.sustrans.org.uk am y llwybrau mwyaf diogel ar y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Neu beth am edrych ar wefan Beicio Cymru yn www.welshcycling.co.uk am opsiynau eraill i’w hystyried, fel beicio BMX, beicio mynydd a chroesfeicio.  

Ymarfer gartref

Yn aml, gall tywydd y gaeaf yng Nghymru amharu llawer iawn ar eich cynlluniau chi i ymarfer yn yr awyr agored.

Un peth y mae 2020 wedi'i ddangos i ni yw y gallwn fod yn greadigol ac ymarfer corff gartref, heb fod angen offer drud. 

Gallai sesiwn 30 munud losgi rhwng 150 a 500 o galorïau, gan ddibynnu ar bob person a pha mor galed rydych chi'n gweithio. 

Rydyn ni wedi llunio rhai sesiynau i chi roi cynnig arnyn nhw – o sesiynau ysgafn i lefel uwch.

Rhedeg

Gall rhedeg ar gyflymder cyson losgi hyd at 600 o galorïau yr awr, ond os ydych chi'n newydd i redeg peidiwch â cheisio rhedeg marathon cyn rhedeg milltir! Dechreuwch yn araf drwy redeg gan ddefnyddio egwyliau. Rhedwch am ddau funud ac wedyn cerdded yn gyflym am un munud, gan ailadrodd hyn saith gwaith nes cael ymarfer 20 munud ac, wrth i chi wella, ychwanegwch funud arall at eich amser rhedeg nes eich bod yn gallu rhedeg heb stopio a heb fod angen cerdded yn y canol.          

 

Gwnewch yn siŵr bod gennych chi ddillad cyfforddus ar gyfer hyn, ac esgidiau priodol, ac fe allwch chi redeg Cymru ben baladr.        

Ymunwch â chymuned am ddim Parkrun neu gysylltu ag Athletau Cymru am gyngor, syniadau a heriau.  

Offer tenis bwrdd

Tennis Bwrdd

Cyn i chi ddiystyru tennis bwrdd fel dim ond rhyw fath o bing pong dros y gwyliau, ystyriwch bod cyflymder y gêm yn gallu cyrraedd dros 100 milltir yr awr.

Does dim angen bwrdd drud. Gallai dechrau arni fod yn gymharol rad gydag ychydig o ddychymyg.

Fel dechreuwr, gallwch lacio eich cyhyrau'n ysgafn a gwella gallu’r meddwl i ganolbwyntio. Wrth i chi wella, gallwch gael eich calon i rasio am ymarfer mwy egnïol.

Gan ddibynnu ar eich maint a'ch ffitrwydd, gallech losgi hyd at 250 o galorïau yr awr.

 

Cofiwch ymarfer yn ddiogel bob amser, cadw o fewn eich cyfyngiadau a gwneud yn siŵr eich bod yn ymarfer fel sy’n addas i’ch amgylchiadau personol.