Wrth ganmol effaith y rhaglen, dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: "Mae rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn chwarae rhan allweddol yn ein strategaeth ni i greu cenedl actif lle mae cymaint o bobl â phosib yn gallu mwynhau a dal ati i fod yn actif drwy chwaraeon.

"Mae'r rhaglen yn ffynnu ym mhob rhan o Gymru diolch i awdurdodau lleol, cyrff rheoli cenedlaethol ac ysgolion sydd wedi croesawu'r ffordd mae'r cynllun yn grymuso pobl ifanc, gan addysgu sgiliau bywyd amhrisiadwy iddyn nhw, fel arweinyddiaeth a chyfathrebu, a magu eu hyder.

"Mae'n nodedig sut mae rhaglen y Llysgenhadon Ifanc wedi nid yn unig cynyddu cyfranogiad mewn chwaraeon, ond hefyd wedi helpu i ddylanwadu ar filoedd o bobl ifanc fel unigolion hyderus a chyflawn sy'n gallu ffynnu mewn bywyd yn gyffredinol.

"Mae'r rhaglen yn rhoi cymaint o brofiadau positif anhygoel iddyn nhw, yn ehangu eu gorwelion ac yn meithrin cyfeillgarwch sy'n para am oes gobeithio.

"Rydw i'n falch iawn bod Chwaraeon Cymru wedi cyllido'r rhaglen ers iddi gael ei chyflwyno i ddechrau yng Nghymru yn 2010. Mae'n anhygoel meddwl nad oedd rhai o'n Llysgenhadon Ifanc presennol ni wedi'u geni hyd yn oed pan sbardunwyd y rhaglen gan yr Arglwydd Seb Coe yn 2006, fel gwaddol i'r cais llwyddiannus am gynnal Gemau Olympaidd a Pharalympaidd Llundain 2012."

Bydd llawer o'r cyn Lysgenhadon Ifanc yn rhannu eu profiadau yn y gynhadledd genedlaethol, ac yn ymuno â hwy hefyd bydd aelodau o raglenni'r Llysgenhadon Ifanc yn yr Alban ac yn Lloegr. 

Dywedodd Ali Oliver, Prif Weithredwr yr Youth Sport Trust: "Ddeng mlynedd ers ei sefydlu rydyn ni'n gyffrous am gael dathlu'r cyn Lysgenhadon Ifanc hynod lwyddiannus. Mae rhai yn gweithio mewn chwaraeon yn awr, ond nid y rhan fwyaf, ond mae pob un wedi meithrin sgiliau allweddol drwy gyfrwng y rhaglen, sy'n eu helpu i lwyddo yn eu meysydd o ddewis.

"Rydyn ni'n edrych ymlaen eisoes at y degawd nesaf. Rydyn ni'n awyddus i gael ein Llysgenhadon Ifanc presennol i feddwl am sut maen nhw am i'w bywydau fod ymhen deng mlynedd, a sut gall y rhaglen eu helpu mewn rhyw ffordd i wireddu'r breuddwydion hynny.

"Mae'r Llysgenhadon Ifanc wedi dod yn ddylanwad pwysig ledled Cymru ac rydyn ni'n gobeithio y byddan nhw'n parhau i ysgwyddo mwy o gyfrifoldeb uniongyrchol i helpu chwaraeon i ffynnu yn eu cymunedau ac mewn ysgolion ymhell i'r dyfodol."

Bydd bron i 100 o Lysgenhadon Aur, o bob Awdurdod Lleol ledled Cymru, yn mynychu degfed Cynhadledd y Llysgenhadon Ifanc Aur. Hefyd bydd y digwyddiad yn gwobrwyo pedwar Llysgennad Ifanc eithriadol am eu hymdrechion drwy gyfrwng Gwobrau'r Llysgenhadon Ifanc. Os ydych chi'n adnabod Llysgennad Ifanc sy'n haeddu cydnabyddiaeth am yr hyn mae'n ei wneud, lawrlwythwch ffurflen enwebu ar-lein yn www.atebionclwb.cymru/Young-Ambassadors .

Gallwch ddarllen mwy am ymwneud yr Youth Sport Trust â rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yn www.youthsporttrust.org/young-ambassadors.