Skip to main content

Dydych chi byth yn rhy hen i ddringo i’r uchelfannau

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Dydych chi byth yn rhy hen i ddringo i’r uchelfannau

Mae goresgyn eich ofn o uchder a sgwrsio â ffrindiau newydd yn ddim ond dau o fanteision sesiynau dringo i bobl dros 60 oed yn Abertawe. 

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru, mae'r Cynllun Hamdden Actif i Bobl dros 60 oed yn helpu i roi mwy o fynediad i bobl dros 60 oed i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau corfforol fel y gallant fyw bywydau iachach a hapusach. 

Bob blwyddyn, mae £800,000 yn cael ei ddosbarthu i'r 22 awdurdod lleol ledled Cymru i gyflawni'r cynllun, a dros y pedair blynedd diwethaf mae mwy na 7,000 o bobl hŷn wedi elwa o weithgareddau am ddim a rhai â chymhorthdal. Mae amrywiaeth enfawr o chwaraeon wedi dod ar gael drwy'r cynllun, ac mae dringo yn un o nifer o weithgareddau â gostyngiad sy'n cael eu cynnig gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe.

Dywedodd Sarah McCoubrey, Rheolwr Iechyd a Lles Cyngor Abertawe: "Mae stereoteip penodol am weithgareddau antur fel dringo dim ond yn addas ar gyfer pobl iau, ond nid yw 60 yn hen ac mae dringo'n weithgaredd hwyliog iawn sydd o fudd i'ch lles corfforol a meddyliol. 

"Yr adborth rydyn ni wedi'i gael ers rhedeg y sesiynau hyn yng Nghanolfan Ddringo Dan Do Dynamic Rock yw y gall dringo roi hwb i'ch hyder a gwneud i chi deimlo'n wych. Mae pawb sydd wedi cymryd rhan wir wedi mwynhau dysgu sgiliau newydd. Rydyn ni'n edrych ymlaen at ddatblygu'r rhaglen ymhellach ar draws Abertawe gydag amrywiaeth o weithgareddau sy'n apelio at bobl leol.”

person ar wal ddringo

 

Dywedodd un cyfranogwr, Ron Jenkins, am y sesiynau: "Rwy'n cael amser gwych yn y sesiynau Dringo Creigiau i bobl dros 60 oed. Mae dringo yn fath da o ymarfer corff, ac mae'n gwella fy nghryfder, cydbwysedd, hyder a lles cyffredinol. Rydw i bob amser yn edrych ymlaen at y sesiwn wythnosol nesaf.

"Rydw i wedi bod yn gwella'n raddol ers i mi ddechrau ar ddiwedd 2023 ac yn ddiweddar rydw i wedi llwyddo i ddringo heriau 6b gyda chyngor a llwyth o anogaeth gan hyfforddwyr a chyd-ddringwyr. Everest nesaf!”

Ym mis Ebrill 2024, fe ganfu arolwg Traciwr Gweithgarwch Cymru - a gafodd ei roi at ei gilydd gan Savanta ar ran Chwaraeon Cymru - nad yw 22% o bobl 55+ oed yng Nghymru yn gwneud unrhyw ymarfer corff, gan ddangos yr angen am gynlluniau i ddenu pobl hŷn i fyw bywydau mwy actif. Fodd bynnag, nid yw'r cynllun yn ymwneud â gwella mynediad at weithgareddau chwaraeon i bobl hŷn yn unig - profwyd hefyd bod mynd i glybiau a gweithgareddau chwaraeon yn helpu i leihau unigedd cymdeithasol. Yn Dynamic Rock, bydd cyfranogwyr yn cyrraedd hanner awr cyn y sesiwn am luniaeth a sgwrs, cyn cymryd rhan mewn sesiwn awr o ddringo gyda hyfforddwr. 

Mae'r cyfranogwr Alan Pritchard wedi gweld ochr gymdeithasol y sesiynau yn fuddiol iawn, gan ddweud: "Rydw i wir wedi mwynhau'r sesiynau dringo dan do am ddim. Roedd hi'n braf cwrdd â phobl eraill a sgwrsio â nhw cyn ac yn ystod y sesiynau. Roedd y fformat yma yn fy ngalluogi i fynd ar fy mhen fy hun ond cael rhywun o oedran tebyg i ddringo gydag ef bob amser.”

Cytunodd Angela Howells, gan ddweud am ei phrofiad yn Dynamic Rock: "Gwelais y cynnig hwn ar-lein a phenderfynu rhoi cynnig arni. Doeddwn i ddim wir yn disgwyl ei fwynhau gan fod gen i ofn uchder ac nid yw fy nghymalau'n dda oherwydd fy oedran ac arthritis, ond rydw i wedi bod wrth fy modd â'r sesiynau dringo. 

"Alla i ddim gwneud cymaint â phobl eraill, ond rydw i'n hapus iawn gyda’r hyn rydw i wedi’i gyflawni. Rydw i wedi cwrdd â phobl hyfryd yno sy'n wirioneddol galonogol, ac rydw i mor ddiolchgar o gael y cyfle i gael profiad newydd.”

 

grwp o bobl mwynhau diod poeth a gwneud puzzle
Grwp yn cymdeithasu cyn yr dringo

 

Mae cyllid ar gyfer y Cynllun Hamdden Actif i Bobl dros 60 oed wedi'i gadarnhau tan 2025, fel y gall oedolion hŷn yng Nghymru barhau i elwa ar y manteision. Am fwy o wybodaeth am weithgareddau i bobl dros 60 oed yn eich ardal chi, ewch i'ch canolfan hamdden leol.

Newyddion Diweddaraf

Chwaeroliaeth beicio yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwech allan o’r deg menyw sydd wedi cael eu dewis i rasio dros garfan beicio trac Tîm Prydain Fawr…

Darllen Mwy

Hwb Dadansoddi Perfformiad Tîm Prydain Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae Ystafell Taf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn barod i drawsnewid unwaith eto yn gartref…

Darllen Mwy

Y clybiau cymunedol lle dechreuodd breuddwydion Olympaidd

Pan fydd Olympiaid Cymru yn camu allan ar lwyfan y byd yr haf yma, bydd byddin gyfan o wirfoddolwyr,…

Darllen Mwy