Skip to main content

Harriet Jones: Y babi dŵr o Gaerdydd sy’n barod i gynhyrfu’r dyfroedd

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Harriet Jones: Y babi dŵr o Gaerdydd sy’n barod i gynhyrfu’r dyfroedd

Bydd Harriet Jones yn cystadlu yn ystod penwythnos agoriadol Gemau Olympaidd Tokyo ond dechreuodd y seren yn y pili pala 100m o Gymru ar ei thaith yng Nghaerdydd wrth gael ei thaflu i mewn i‘r pen dwfn - ond nid yn llythrennol - gan ei mam.

“Fe wnaeth mam wneud i mi fynd i nofio i gael sgil bywyd yn y bôn,” meddai'r ferch 24 oed, sydd ymhlith hanner dwsin o nofwyr gwych o Nofio Cymru sydd wedi sicrhau lle yng ngharfan Prydain Fawr.

“Roeddwn i’n arfer neidio i mewn i’r pwll pan oeddwn i’n iau heb unrhyw fandiau am fy mreichiau. Roedd hi'n arfer fy nghasáu i am hynny. ”

Yng Nghaerdydd - yng Nghlwb Nofio Caerdydd - y symudodd Harriet o fod yn ddechreuwr i fod yn dalent ifanc nodedig ond syrthiodd mewn cariad â'r gamp wrth ddysgu nofio, yn union fel miloedd o bobl ifanc eraill bob blwyddyn.

Harriet Jones mewn ras ar yr Arfordir Aur 2018

 

O fentro fel plentyn dim ond er mwyn cadw'n ddiogel yn y dŵr, 20 mlynedd yn ddiweddarach mae hi'n anelu at greu argraff yn ei Gemau Olympaidd cyntaf.

Mae’r chwech gwych - Harriet, Alys Thomas, Dan Jervis, Kieran Bird, Matt Richards a Calum Jarvis - yn cynrychioli oes euraid yn y byd nofio yng Nghymru i raddau, gan eu bod yn ffurfio bron i 25 y cant o garfan nofio Team GB.

Mae Jones, a ymunodd â charfan Caerdydd yn 11 oed, yn cyfaddef bod yr hyn a oedd unwaith yn sgil bywyd wedi dod yn ffordd o fyw ac mae’n dweud ei bod yn well ganddi yn aml fod yn y dŵr nag ar dir.

“Rydw i’n hoffi’r teimlad o fod yn y dŵr ac yn meddwl amdanaf i fy hun fel babi dŵr,” meddai.

“Pan rydw i ar wyliau rydw i bob amser eisiau bod yn y môr neu mewn pwll. Mae'n well gen i fod yn y dŵr nag ar dir, mae mor braf.

“Mae fel bod mewn byd eich hun. Does dim rhaid i chi wrando ar unrhyw un arall, mae'n rhywbeth y gallwch chi ei fwynhau i gyd ar eich pen eich hun. ”

Roedd y darpar Olympiad yn cymryd rhan mewn llawer o chwaraeon pan oedd hi'n iau ond nofio oedd yr un y setlodd arno.

“Fe wnes i gynnydd drwy'r holl sgwadiau ac mae gwaith caled a phenderfyniad wedi mynd â fi i lle rydw i nawr.

“Fe wnes i’r penderfyniad yn tua 15 oed i ganolbwyntio’n llwyr ar nofio gan mai dyna oeddwn i’n ei fwynhau fwyaf ac orau ynddo hefyd mae’n debyg.”

Talodd hynny ar ei ganfed y gwanwyn yma pan roddodd y nofwraig gyda chlwb Dinas Caerdydd berfformiad rhagorol yn nhreialon Olympaidd Prydain Fawr ac ennill y gystadleuaeth pili pala 100m mewn 57.79 eiliad i gymhwyso ar gyfer y Gemau.

Mae'r rhagrasys ar gyfer y digwyddiad yn dechrau yn Tokyo fore Sadwrn.

“Sioc oedd fy ymateb cyntaf i,” meddai am nofio i gymhwyso yn Llundain. 

“Doeddwn i ddim yn gallu gweld y sgorfwrdd yn iawn, ond roedd pawb yn rhoi bawd i fyny arna’ i. Roeddwn i’n meddwl, ‘beth sy’n digwydd yma?’ Wedyn, pan gefais i gadarnhad, roedd jyst yn hapusrwydd pur.” 

Mae Harriet yn dweud ei bod hefyd wedi cael ei hysbrydoli gan lawer o fodelau rôl - o Gymru a ledled y byd, a'i bod bellach eisiau bod yn Olympiad fel yr holl bobl mae’n eu haddoli.       

“Rydw i eisiau’r enw ‘Harriet Jones, yr Olympiad’. Mae’n rhywbeth unwaith mewn oes i'w gyflawni. Dyna'r freuddwyd.

“Mae Michael Phelps wedi bod yn un o fy arwyr i erioed, mae e mor rhagorol bob amser, cadarn.

“Wedyn, fy modelau rôl i o Gymru oedd Jemma Lowe, gan ei bod hi’n nofiwr pili pala fel fi, ac yn amlwg pobl fel Jazz Carlin, David Davies ac Ieuan Lloyd. Fe gefais i fy ysbrydoli gan bob un ohonyn nhw. ”

Roedd Jones yn awyddus i bwysleisio'r effaith gadarnhaol y mae Nofio Cymru wedi'i chael ar ei gyrfa ac mae ganddi gyngor gwerth chweil i unrhyw berson ifanc sy'n gobeithio efelychu ei llwyddiant yn y pwll.           

“Rydw i’n credu bod Nofio Cymru yn un o’r cyrff rheoli gorau yn y byd nofio,” meddai.

“Maen nhw bob amser yn ein rhoi ni'n gyntaf ac yn gwneud yn siŵr ein bod ni'n hapus.

“Fy nghyngor mwyaf i i unrhyw nofiwr yw y dylech chi bob amser gael hwyl ar y daith. Cyn belled â'ch bod chi'n ei fwynhau, fe fyddwch chi bob amser yn gallu rhoi'ch gorau. "