"Dyw bod yn fam ac yn athletwraig elitaidd ddim yn beth newydd. Mae cymaint o fodelau rôl da o ferched yn dod yn ôl ar ôl cael babi."

"Dyw bod yn fam ac yn athletwraig elitaidd ddim yn beth newydd. Mae cymaint o fodelau rôl da o ferched yn dod yn ôl ar ôl cael babi."

Mae'r fenyw 35 oed wedi cael problemau gyda'i chefn erioed, ond mae'n gobeithio y bydd y llawdriniaeth yn llwyddiannus.

Mae Jenkins yn targedu Hanner Marathon Caerdydd ym mis Hydref ar gyfer dod yn ôl, nid i gystadlu o ddifrif, ond i weld sut mae ei chorff yn ymdopi ar ôl y llawdriniaeth. Ac mae'n gyfle prin iddi gymryd rhan mewn cystadleuaeth mewn dinas fawr.

Wedyn bydd yn targedu lle yn Tokyo lle bydd y gystadleuaeth yn heriol gyda thriathlon Prydain Fawr, gyda charfannau'r dynion a'r merched yn gryf iawn. Hefyd mae Gemau Cymanwlad 2022 yn Birmingham ar y gorwel.

"'Sa i wedi cystadlu ers 2016 ac mae wedi bod yn anodd. Rydw i wrth fy modd yn gwylio'r rasys pan maen nhw ymlaen, ond rydw i'n ei golli fe.

"Mae'r broblem gyda'r cefn yn un enetig ac rydw i wedi llwyddo i ymdopi â hi drwy gydol y rhan fwyaf o fy ngyrfa.

"Gyda'r nofio oedd y broblem oeddwn i'n ei chael. Fel arfer, pan rydych chi'n cael anaf, nofio yw'r peth hawsaf i fod yn ei wneud, ond rydych chi'n ymestyn llawer drwy'r cefn wrth nofio a 'sa i'n gallu gwneud hynny nawr gan fod gen i sgriwiau a phlatiau yn fy nghefn i gadw pethau lle maen nhw i fod.

"Maen nhw'n mynd i aros yno nawr oni bai fydd rhaid iddyn nhw ddod mas. Mae'r esgyrn yn uno o'u cwmpas nhw. Mae'n teimlo'n dda.

"Doeddwn i ddim yn sylweddoli o'r blaen faint o boen oedd gen i. Dim ond un ffordd oedd posib i mi ddod mas o'r gwely ac os oedd raid i mi eistedd yn y car am gyfnod penodol o amser, roedd popeth yn brifo. Ond nawr 'sa i'n cael dim o hynny.

"Mae'n braf gwneud rhai pethau a meddwl, 'O, s'mo fe'n brifo'. O ran y dyfodol, bydd llawer yn dibynnu ar allu cyrraedd lefel ddigon da o nofio unwaith eto, ac rydw i'n credu y galla' i."

Yn goruchwylio ei hyfforddiant bydd ei hyfforddwr, Marc, sydd wedi cystadlu dros Brydain hefyd yng Ngemau Olympaidd 2004, yn ogystal â gwneud ei ran fel rhiant.

Meddai Marc: "Wrth i Max dyfu, bydd mwy o ffocws arna' i'n edrych ar ei ôl e a Helen yn gallu hyfforddi a chanolbwyntio ar beth mae hi'n ei wneud, heb orfod poeni am ofalu am y plant yn y nos.

"Fe all fynd un o ddwy ffordd nawr. 'Fydd hi ddim yn gallu cystadlu i safon uchel eto neu fe fydd hi'n well nag erioed o'r blaen.

"Os mai ei chefn yw'r ffactor sydd wedi bod yn cyfyngu arni drwy gydol ei gyrfa, ac rydyn ni'n gwybod mai dyna sydd, rydyn ni'n gobeithio bod y llawdriniaeth yma wedi gwella hynny. Gewn ni weld. Fe rown ni gynnig arni.

"Mae'n debyg i hanes Tiger. Fe gafodd e lawer o lawdriniaethau ar ei gefn ac er nad ydw i'n gwybod beth yn union gafodd e, roedd yn debyg iawn.

"Efallai nad yw'n rhoi'r baich yn uniongyrchol drwy'r asgwrn cefn fel mae Helen yn ei wneud wrth redeg, ond yn sicr mae'n tynnu mwy o rym cylchdro na fydd Helen.

"Ac mae ei gefn e wedi dal yn dda iawn, on'd yw e?"