Skip to main content

Sbotolau Partner: Street Games

Bydd digon o leisiau o Gymru yn cynnig cefnogaeth i Dîm Cymru yn Birmingham yng Ngemau’r Gymanwlad yr haf yma – diolch i StreetGames.

Fel rhan o’u hymgyrch #Ysbrydoliaeth2022, mae StreetGames wedi trefnu i bron i 500 o bobl ifanc o Gymru fod yn y Gemau ar dripiau dydd wedi’u cyllido gyda thocynnau i fwynhau’r holl fwrlwm.

Mae'n golygu y bydd ieuenctid o Gymru yn cael cyfle i gefnogi sêr fel y rhedwraig Melissa Courtney, yr ymladdwr Rosie Eccles a'r chwaraewr hoci Luke Hawker yn ogystal ag eraill.

Y tu allan i’r stadiymau, bydd grŵp mawr arall o ieuenctid o Gymru yn gwersylla yn yr awyr agored ac yn profi hanfod y Gemau yma – gwneud ffrindiau, dysgu sgiliau a datblygu eu galluoedd arwain eu hunain.

Mae’r cyfan yn rhan o haf prysur i StreetGames, partner elusennol Chwaraeon Cymru sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod mynediad at chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn fwy cyfartal a fforddiadwy.

Hefyd bydd ymgyrch #Ysbrydoliaeth2022 yn darparu cyfleoedd tebyg i bobl ifanc mewn digwyddiadau eraill eleni, fel Cwpan y Byd Rygbi’r Gynghrair, Wimbledon a rowndiau terfynol Ewros y Merched UEFA.

Yn ddiweddar, cynhaliodd Street Games eu Digwyddiad Dathlu Gaeaf Llawn Lles yn Stadiwm Principality gan amlinellu rhywfaint o’u gwaith yn cyflwyno chwaraeon a gweithgarwch corfforol i bobl ifanc mewn cymunedau incwm isel a heb wasanaethau digonol.

Y syniad yw sicrhau bod cynnwrf mawr digwyddiadau fel Gemau’r Gymanwlad yn creu bwrlwm sy’n cyrraedd carreg drws pawb.

Dywedodd Claire Lane, cyfarwyddwr cenedlaethol StreetGames: “Yr haf yma ac i mewn i’r hydref rydyn ni’n ffrwyno pŵer digwyddiadau mawr ac yn eu cysylltu â phobl ifanc a chymunedau na fyddai wedi ymwneud o gwbl yn hanesyddol â’r digwyddiadau yma ac na fyddai wedi bod yn gysylltiedig â nhw ar unrhyw ffurf.

“Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, oherwydd y pandemig, bu diffyg cyfleoedd mawr i lawer o bobl o ran cael mynediad at chwaraeon.

“Mae hynny’n llawer mwy o broblem i bobl ifanc sy’n byw mewn tlodi. Mae chwaraeon yn symud ymhell iawn o fod yn rhan o’u bywydau.

“Mae’n ymwneud â gwneud yn siŵr bod effaith y digwyddiadau hyn yn cael ei theimlo mor bell i ffwrdd â’r cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw.”

Mae ethos StreetGames yn ymwneud â chadw pethau'n syml, yn hawdd, yn fforddiadwy ac yn ddidrafferth drwy eu rhwydwaith o glybiau chwaraeon ar garreg y drws.

Efallai nad ydyn nhw ar bob cornel stryd yng Nghymru – dydi’r adnoddau ddim yn caniatáu ar gyfer hynny – ond lle maen nhw’n bodoli, mae’r un mor debygol bod trefnydd gyda bag cit mewn maes parcio neu neuadd bentref ac nid canolfan chwaraeon bwrpasol. 

Grŵp o Gynghorwyr Ifanc Gemau Stryd yn cael amser da
Mae #Inspiration2022 wedi’i gynllunio i sicrhau bod pawb yn teimlo ‘effaith ripple’ digwyddiadau chwaraeon, gan gynnwys y rheini mewn cymunedau nad ydynt yn cael eu gwasanaethu’n ddigonol ac sy’n profi rhwystrau lluosog i gael mynediad at chwaraeon a gweithgarwch corfforol.
“Mae’n ymwneud â gwneud yn siŵr bod effaith y digwyddiadau hyn yn cael ei theimlo mor bell i ffwrdd â’r cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw.”
Claire Lane, StreetGames

“Dydyn nhw ddim yn gofyn am dâl aelodaeth – cael pobl ifanc i gymryd rhan sy’n bwysig, cyrraedd gyda’u ffrindiau a chael dipyn o hwyl,” meddai Claire.

Mae’r cwestiwn ynghylch pa mor bell mae’r bwrlwm hwn yn cyrraedd o ddigwyddiadau chwaraeon mawr yn llawer pwysicach pan mae Gemau’r Gymanwlad ar garreg drws Cymru, oherwydd yn Birmingham maen nhw’n cael eu cynnal y tro yma. 

Nid cyfarfod pell, anghysbell ym mhen arall y byd ydi hwn. Mae ddwyawr i fyny’r M5 o Gaerdydd, felly dylai’r cyfleoedd am effaith lawer ehangach fod yn amlwg.                           

Gan feddwl am hynny, mae StreetGames wedi ffurfio partneriaeth gyda nifer o gyrff rheoli ar draws chwaraeon amrywiol mewn ymgais i sicrhau’r effaith orau bosib ar bobl ifanc yn sgil y Gemau. 

Mae’r elusen yn ceisio ysbrydoli ac agor mynediad i gyfleoedd chwaraeon drwy ddigwyddiadau yn Birmingham ac mewn llefydd eraill yr haf yma yn y ffyrdd canlynol: 

  • Dosbarthu cit, offer a hyfforddiant i fwy nag 80 o Glybiau Chwaraeon ar Garreg y Drws ledled Cymru – bagiau cit aml-chwaraeon a fydd yn helpu i ddod â'r Gemau yn fyw yn lleol a hyfforddiant gweithredwyr aml-chwaraeon i helpu i wneud y ddarpariaeth yn gynaliadwy.
  • Mwy na 400 o bobl ifanc o Gymru yn mynychu Birmingham 2022 ar dripiau dydd wedi'u cyllido’n llawn – mae’r tocynnau'n cynnwys bocsio, pêl rwyd, pêl fasged 3V3, criced, hoci ac athletau.
  • Mwy na 1,000 o bobl ifanc o bob rhan o'r DU yn mynychu Gwersyll Haf StreetGames – bydd o leiaf 150 yn dod o Gymru.
  • Partneriaethau gyda Thîm Cymru, Bocsio Cymru, Hoci Cymru, Pêl Rwyd Cymru a Chriced Cymru i arddangos gwahanol ffyrdd o gymryd rhan yn y chwaraeon, proffiliau chwaraewyr ac ymweliadau, cystadlaethau a rhoddion
  • Cyfleoedd i Gynghorwyr Ifanc – recriwtio tîm o gynghorwyr ifanc rhwng 16 ac 20 oed i helpu i gynnal gwersyll haf Birmingham.

“Efallai bod y cynigion ychydig yn llai ffurfiol nag arfer, ond mae’n parhau i ymwneud â chyflwyno chwaraeon i bobl ifanc, eu cyffroi am gymryd rhan, a rhoi cyfleoedd iddyn nhw,” ychwanegodd Claire.

“Yn ei hanfod, mae’r ymgyrch yng Nghymru yn ceisio cysylltu pobl ifanc sy’n byw mewn ardaloedd o dlodi ledled Cymru â digwyddiadau mawr. Mae hyn fel gwylwyr ac fel cyfranogwyr, ond hefyd hyfforddi mwy o hyfforddwyr ac arweinwyr.”

Mae ffigurau wedi dangos bod un o bob tri phlentyn yng Nghymru yn byw mewn tlodi a dim ond £3.75 yr wythnos ar gyfartaledd yw gwariant aelwydydd incwm isel ar chwaraeon, o gymharu â gwariant cyfartalog aelwydydd o £12.67.

Y mathau hynny o ffigurau sy’n arwain at y gobaith y gall effaith bwrlwm Gemau’r Gymanwlad helpu i droi’r llanw ar gyfranogiad chwaraeon.

** Mae’r gwaith codi arian ar gyfer y gwersyll haf yn Birmingham yn parhau i fynd rhagddo a gall y rhai sydd eisiau helpu edrych ar: Inspiration 2022 - JustGiving 

Newyddion Diweddaraf

Chwaeroliaeth beicio yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwech allan o’r deg menyw sydd wedi cael eu dewis i rasio dros garfan beicio trac Tîm Prydain Fawr…

Darllen Mwy

Hwb Dadansoddi Perfformiad Tîm Prydain Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae Ystafell Taf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn barod i drawsnewid unwaith eto yn gartref…

Darllen Mwy

Y clybiau cymunedol lle dechreuodd breuddwydion Olympaidd

Pan fydd Olympiaid Cymru yn camu allan ar lwyfan y byd yr haf yma, bydd byddin gyfan o wirfoddolwyr,…

Darllen Mwy