Meddai Graham Williams wedyn: "Drwy weithio mewn partneriaeth ac yn seiliedig ar wybodaeth gyda sefydliadau lleol, fe allwn ni sicrhau bod nofio am ddim yn parhau i chwarae rhan mewn cefnogi pobl i nofio. Nid yn unig mae'n sgil bywyd, ond hefyd gall fod yn ddechrau ar berthynas bositif gyda chwaraeon a bod yn actif am oes, sy'n sicrhau cymaint o fanteision iechyd corfforol a meddyliol ychwanegol. Rydyn ni'n deall nad yw'r newid yn un positif i bawb ac yn ymddiheuro i'r rhai y bydd eu sesiynau arferol yn cael eu haildrefnu o bosib, neu am y sesiynau nad ydynt am ddim mwyach. Rydyn ni'n gweithio'n galed gyda'n cydweithwyr yn yr Awdurdodau Lleol i leihau effaith ac i sicrhau bod y cyllid sydd ar gael yn cael ei ddefnyddio i sicrhau'r budd gorau posib."

Bydd y fenter newydd yn cael ei chyflwyno yn erbyn cyllideb is o £1.5m y flwyddyn o fis Ebrill 2020 ymlaen. Fodd bynnag, yn ystod 2019-20, bydd Awdurdodau Lleol yn cael defnydd o gyfran o £1m o fuddsoddiad cyfalaf a fydd yn galluogi iddynt ddiweddaru cyfleusterau nofio pan fo angen.

Cynghorir y rhai sydd eisiau cael gwybod mwy am beth sydd ar gael yn eu hardal leol, ac am y newidiadau i'r sesiynau presennol o dan y fenter ar ei newydd wedd, i gysylltu â'u pwll cyhoeddus lleol am fwy o wybodaeth ac amserlenni wedi'u diweddaru.