"Mae'r prosiectau hyn yn dangos ffyrdd newydd ac arloesol o gefnogi pobl o bob oedran a chefndir."

Wrth siarad yn ystod ymweliad â 'Healthy Body - Healthy Mind', prosiect sy'n cael ei arwain gan Women Connect First ac sydd â'r nod o annog menywod duon a menywod o leiafrifoedd ethnig a'u teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a byw bywydau iach, dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, Y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth:

”Heddiw, mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym yn cyhoeddi'r 17 prosiect a fydd yn elwa ar ein Cronfa Iach ac Egnïol gwerth £5.4m. Bydd pob un o'r prosiectau hyn yn cyfrannu at wella asedau cymunedol a galluogi pobl i fyw'n fwy iach.

Pan gafodd ein Cronfa Iach ac Egnïol ei lansio fis Gorffennaf y llynedd, pwysleisiwyd bod y manteision i'n hiechyd meddyliol a chorfforol o fyw'n iach ac yn egnïol, yn glir. Mae'r prosiectau hyn yn dangos ffyrdd newydd ac arloesol o gefnogi pobl o bob oedran a chefndir.

Ychwanegodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol:

”Mae'r prosiectau a ddewiswyd yn ceisio lleihau anghydraddoldebau o ran canlyniadau a rhwystrau mewn amrywiaeth o ffyrdd. O weithio ar draws cenedlaethau i arddio; annog teuluoedd i gadw'n heini gyda'u babanod newydd; i gynyddu gweithgareddau corfforol a chymdeithasol i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal. Mae prosiectau eraill yn ceisio cefnogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i fyw bywydau annibynnol a heini yn yr hirdymor, ac mae un yn defnyddio atgofion am chwaraeon i helpu pobl sydd â dementia.

Mae pob un o'r mentrau hyn yn ategu ein strategaeth iechyd a gwasanaethau cymdeithasol hirdymor, sef Cymru Iachach.