Skip to main content

Amrywiaeth Byrddau

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Amrywiaeth Byrddau

Cefnogi Amrywiaeth ar Fyrddau

Rydyn ni’n credu ei bod yn bwysig bod y bobl sy’n gwneud penderfyniadau yn ein sefydliad ni’n dod o wahanol gefndiroedd gyda gwahanol brofiadau, gan adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu.

Ac rydyn ni wedi ymrwymo i gefnogi sector chwaraeon Cymru i gyflawni amrywiaeth ar eu byrddau.

Pam ddylai ein byrddau ni fod yn amrywiol?

Rydyn ni’n ceisio creu sector chwaraeon amrywiol a chynhwysol yng Nghymru sy’n darparu cyfleoedd cyfartal mewn chwaraeon. Rydyn ni eisiau gweld amrywiaeth yn ein seilwaith ac rydyn ni’n angerddol am fynd i’r afael ag anghydraddoldeb.

Ceir tystiolaeth glir i awgrymu bod sefydliadau amrywiol yn gallu ymateb i amrywiaeth eang o ffactorau, ac yn gallu rhoi mwy o ystyriaeth i ofynion rhanddeiliaid ac, yn y pen draw, gwneud penderfyniadau gwell. 

Mae sefydliadau amrywiol yn llesol i fusnes – ym mhob sector, nid dim ond ar gyfer chwaraeon. 

Byrddau gyda chydbwysedd rhwng y rhywiau

Yn 2018, cytunodd Bwrdd Chwaraeon Cymru i amcan polisi ar gyfer pob Corff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol a Phartner Cenedlaethol, i sicrhau cydraddoldeb y rhywiau ar eu Byrddau. 

Yn ôl diffiniad Comisiwn yr UE, cydraddoldeb y rhywiau yw o leiaf 40% o ferched neu ddynion. 

Rydyn ni’n cydnabod nad rhywedd yw’r unig nodwedd amrywiol sydd raid ei hystyried ond mae’n faes lle mae’n rhaid i ni fel sector gyflymu cynnydd. 

Fframwaith Llywodraethu ac Arwain

Adlewyrchir y dyhead i’n byrddau fod yn fwy amrywiol yn Egwyddor 4 y Fframwaith Llywodraethu ac Arwain. 

Rydyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn cael ei wneud gan sefydliadau yn y sector ers cyhoeddi’r Fframwaith, gyda chamau mawr wedi’u cymryd tuag at gyflawni byrddau cytbwys, medrus a chynhwysol. 

Mae cefnogaeth wedi’i theilwra ar gael ar hyn o bryd i holl fuddiolwyr y Fframwaith drwy Vibrant Nation.

Pwy all helpu?

Mae nifer o ddigwyddiadau ledled y sector wedi canolbwyntio ar Amrywiaeth Byrddau ac wedi tynnu sylw at y partneriaid amrywiol a all ddarparu cefnogaeth yn y maes hwn. Mae’r rhain yn cynnwys ymgynghorwyr annibynnol yn ogystal â sefydliadau fel Acorn Recruitment, BME Sport Cymru, Cymdeithas Chwaraeon Cymru, Chwarae Teg, Inclusive Boards, Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru a Vibrant Nation.