Skip to main content

Amrywiaeth Byrddau

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Amrywiaeth Byrddau

Cefnogi amrywiaeth ar fyrddau

Rydyn ni’n credu ei bod yn bwysig bod pobl sy’n gwneud penderfyniadau yn dod o wahanol gefndiroedd gyda gwahanol brofiadau, gan adlewyrchu’r cymunedau rydyn ni’n eu gwasanaethu. Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu sector chwaraeon Cymru i gyflawni amrywiaeth ar eu byrddau.

Pam dylai ein byrddau fod yn amrywiol?

Rydyn ni’n ceisio creu sector chwaraeon amrywiol a chynhwysol yng Nghymru sy’n darparu cyfleoedd cyfartal mewn chwaraeon. Rydyn ni eisiau gweld amrywiaeth yn ein seilwaith ac rydyn ni’n angerddol am fynd i’r afael ag anghydraddoldeb.

Ceir tystiolaeth glir i awgrymu bod sefydliadau amrywiol yn gallu ymateb i amrywiaeth ehangach o ffactorau, ac yn gallu rhoi rhagor o ystyriaeth i ofynion rhanddeiliaid ac, yn y pen draw, gwneud penderfyniadau gwell. 

Mae sefydliadau amrywiol yn llesol i fusnes – ym mhob sector, nid dim ond ar gyfer chwaraeon.

Byrddau gyda chydbwysedd rhwng y rhywiau

Yn 2018, cytunodd Bwrdd Chwaraeon Cymru ar amcan polisi ar gyfer pob Corff Llywodraethu Chwaraeon Cenedlaethol a Phartner Cenedlaethol, sef sicrhau cydraddoldeb rhwng y rhywiau ar eu Byrddau. 

Yn ôl diffiniad Comisiwn yr UE, cydraddoldeb rhwng y rhywiau yw o leiaf 40% o ferched neu ddynion. 

Rydyn ni’n cydnabod nad rhywedd yw’r unig nodwedd amrywiol sydd angen ei hystyried ond mae’n faes lle mae’n rhaid i ni fel sector gyflymu’r cynnydd. 

Fframwaith llywodraethu ac arwain

Mae’r dyhead i’n byrddau fod yn fwy amrywiol wedi’i adlewyrchu yn Egwyddor 4 y Fframwaith Llywodraethu ac Arwain, sydd ar gael yma.

Rydyn ni wedi gweld cynnydd sylweddol yn cael ei wneud gan sefydliadau yn y sector ers cyhoeddi’r Fframwaith, gyda chamau mawr wedi’u cymryd tuag at gyflawni byrddau cytbwys, medrus a chynhwysol.  

Pwy all helpu?

Mae nifer o ddigwyddiadau ledled y sector wedi canolbwyntio ar Amrywiaeth Byrddau ac wedi tynnu sylw at y partneriaid amrywiol sy’n gallu darparu cymorth yn y maes hwn. Mae’r rhain yn cynnwys ymgynghorwyr annibynnol yn ogystal â sefydliadau fel Acorn Recruitment, BME Sport Cymru, Cymdeithas Chwaraeon Cymru, Chwarae Teg, Inclusive Boards, a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru.

Os yw partneriaid Chwaraeon Cymru yn dymuno edrych yn fanylach ar Amrywiaeth Byrddau, mae llawer o adnoddau a gwybodaeth ddefnyddiol ar gael ar wefan yr Academi Llywodraethu Chwaraeon yma.

Neu mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Llywodraethu ar [javascript protected email address]