Skip to main content

Fframwaith Llywodraethu ac Arwain

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Fframwaith Llywodraethu ac Arwain

Gan y Sector ar gyfer y Sector

Rydyn ni eisiau i’r sector chwaraeon yng Nghymru fod yn gadarn ac yn gynaliadwy. Dyma pam ein bod ni, ochr yn ochr â’r sector, wedi datblygu’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain.

Ei nod yw helpu sefydliadau o bob math a maint i ddatblygu strwythurau cadarn ac ymddygiad arweinyddiaeth o ansawdd uchel fel eu bod yn y sefyllfa orau i fod y gorau y gallant fod.

Cyflwynwyd y Fframwaith am y tro cyntaf yn 2015 ond cafodd ei adolygu yn 2019 i sicrhau ei fod wedi’i ddiweddaru i gyd-fynd â newidiadau gwleidyddol a pholisi.

Beth yw’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain?

Mae’n cynnwys saith egwyddor ac ymddygiad allweddol y dylai byrddau eu defnyddio i helpu i arwain sefydliad. Drwy fabwysiadu’r Fframwaith, mae’n haws i chi feincnodi eich cynnydd a gwella’n barhaus.

Mae wedi’i gynllunio i fod yn hyblyg ac yn syml i wella arferion busnes ac arweinyddiaeth. Y nod yw bod yn gefnogol wrth weithio o ddydd i ddydd, gan wella’r ffordd mae sefydliadau’n gweithredu.

Gallwch lawrlwytho’r Fframwaith yma.

Fframwaith Gallu.

Mae gan Chwaraeon Cymru gyfrifoldeb i sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei fuddsoddi’n briodol. Mae elfen gallu’r Model Buddsoddi yn sicrhau y gall Chwaraeon Cymru fod â hyder yn y sefydliadau mae’n eu cyllido, ac mae’n galluogi Chwaraeon Cymru i gefnogi partneriaid gyda’u gwelliant parhaus o ran llywodraethu.

Wedi'i ddatblygu gyda phartneriaid, nod y fframwaith gallu yw cefnogi sefydliadau gyda'u gwelliant parhaus, gan sicrhau bod arian cyhoeddus yn cael ei fuddsoddi'n gyfrifol.

Mae’r Fframwaith Gallu – sy’n cyd-fynd â Fframwaith Llywodraethu ac Arwain Cymru (GLFW) 2019 – wedi’i adeiladu o amgylch meysydd llywodraethu allweddol ac mae'n canolbwyntio ar bwysigrwydd ymddygiad, moeseg a didwylledd o fewn sefydliad.

Mae’r Fframwaith Gallu yn defnyddio dull sy’n seiliedig ar risg gyda'r prif egwyddorion wedi’u teilwra i gynnig cefnogaeth bwrpasol a chymesur sy’n berthnasol i sefydliadau o bob maint.

Astudiaethau Achos

Ydi eich sefydliad chi’n manteisio i’r eithaf ar y Fframwaith? Darllenwch ein hastudiaethau achos i weld sut mae eraill yn ei ddefnyddio: