Skip to main content

CLIP

Mae’r Rhaglen Cyfathrebu, Dysgu a Dirnadaeth (CLIP) yn darparu mynediad rheolaidd at addysg a chyfleoedd hyfforddi i bartneriaid Chwaraeon Cymru. 

Yn fenter ar y cyd gan dimau cyfathrebu a dirnadaeth Chwaraeon Cymru, mae’r hyfforddiant a’r gefnogaeth yn canolbwyntio ar feysydd fel dangos tystiolaeth o effaith, defnyddio data, cyfryngau cymdeithasol, a defnyddio technoleg i farchnata. Mae CLIP yn cael cymorth ariannol gan Chwaraeon Cymru i sicrhau bod y sesiynau’n fforddiadwy i’r amrywiaeth o sefydliadau sy’n creu sector chwaraeon Cymru.   

Mae’n dilyn arbrawf llwyddiannus gyda 100% o’r rhai oedd yn bresennol yn dweud bod y sesiynau dysgu o werth mawr a 95% yn dweud eu bod wedi profi’n fuddiol iawn i’w gwaith. Mae partneriaid Chwaraeon Cymru yn cael blaenoriaeth ar gyfer sesiynau CLIP ac maent yn derbyn gwybodaeth reolaidd am amserlen y rhaglen. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, anfonwch e-bost i [javascript protected email address].

Y sesiynau sydd ar gael ar hyn o bryd: 

Chwefror 13eg – Cyflwyniad i Ddatblygu Gwasanaethau Defnyddiwr Ganolog (1.30-4pm)

Cyfle i ddysgu sut i osod eich cwsmeriaid wrth galon eich sefydliad. Nid dim ond rhywbeth rydych chi’n ei ddweud ar dudalen gyntaf eich cynllun gwasanaeth yw hwn, ond ffocws didwyll, real a pherson-ganolog sy’n defnyddio beth rydym yn ei wybod am bobl real, sut maent yn gwneud penderfyniadau, sut maent yn cael eu cymell a beth sy’n eu denu at wasanaethau a chynhyrchion a defnyddio hynny gyda beth rydych chi’n ei wneud.

Chwefror 19eg – Dysgu mwy am y Ganolfan NEWYDD ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol yng Nghymru (10am-11pm)

Mae’r Ganolfan ar gyfer Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol yng Nghymru yn gorff hyd braich i Lywodraeth Cymru. Ei bwrpas yw dangos sut gall corff cydlynu canolog gefnogi’r gwaith o gynllunio a chyflwyno gwell gwasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru.

Cwblhaodd y Ganolfan, sy’n ymateb i’r papur System Reboot (a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018), gam Darganfod gyda chanlyniadau ymgysylltu â rhanddeiliaid a defnyddwyr yn dangos bod angen mawr am y corff hwn a chefnogaeth yn y maes hwn.

Chwefror 26ain – Deall sut gall Dirnadaeth helpu eich sefydliad i wneud penderfyniadau gwell (10am-4pm)

Ond beth yw Dirnadaeth? Beth sydd raid i’ch sefydliad chi ei wybod am ei ddefnyddwyr a’r farchnad mae’n gweithredu ynddi? Sut mae creu dirnadaeth newydd? A sut mae rheoli’r holl Ddirnadaeth bosib, yr ymchwil a’r gweithgareddau dadansoddi i greu sefydliad sy’n cael ei sbarduno gan Ddirnadaeth?

Bydd y gweithdy undydd yma, sy’n cael ei ddarparu gan yr Academi Rheoli Dirnadaeth, yn edrych ar y pedwar cwestiwn yma ac yn galluogi i chi ddysgu oddi wrth brofiad rhai o gwmnïau mwyaf datblygedig y byd.

Mawrth 4 & 6 - Sgiliau hanfodol i ffilmio ar eich ffôn

Bydd cyn newyddiadurwr gyda’r BBC ac ITV, Anna Brees, yn addysgu cyfres o sgiliau ffilmio a golygu gyda’r nod o’ch grymuso chi i greu eich cynnwys gweledol eich hun ac adrodd eich straeon eich hun.

Mawrth 18th 2020 - Cyfryngau Cymdeithasol...Bod yn Ddewr

Mae’r sesiwn yn esbonio gwe algorithm cymdeithasol ac yn rhoi sylw i wyddoniaeth eiliadau trawiadol sy’n ‘stopio’r bawd’ – a nod pob un yw hoelio sylw cynulleidfa.