Skip to main content

Llysgenhadon Ifanc

 1. Hafan
 2. Cynnwys
 3. Llysgenhadon Ifanc

Beth yw Llysgennad Ifanc?

Ar hyn o bryd, mae mwy na 4000 o Lysgenhadon Ifanc mewn ysgolion, colegau a phrifysgolion ledled Cymru. Yn awyddus i wneud gwahaniaeth mewn cymunedau lleol ac ar lefel genedlaethol, maen nhw’n creu ac yn darparu cyfleoedd i’w cyfoedion a hyd yn oed oedolion fod yn egnïol yn gorfforol drwy chwaraeon.

Yn ei thro, mae’r rhaglen yn rhoi hyder a sgiliau i bobl ifanc i fod yn arweinwyr chwaraeon y dyfodol.

Mae gwaith y Llysgenhadon Ifanc yn cynnwys y canlynol:

 • bod yn llais y person ifanc ar gyfer AG a Chwaraeon Ysgol yn eu hysgol a’u cymuned
 • hybu gwerthoedd positif chwaraeon
 • gweithredu fel model rôl a hyrwyddo AG a chwaraeon ysgol
 • datblygu syniadau a chreu chwaraeon fel bod mwy o bobl ifanc yn cael cyfle i brofi manteision ffordd o fyw egnïol

Mae rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru’n cael ei gweithredu mewn partneriaeth rhwng Chwaraeon Cymru, yr Youth Sport Trust a’r tîm datblygu chwaraeon ym mhob Awdurdod Lleol. Mae’n cael ei chyllido gan y Loteri Genedlaethol.

I gael gwybod beth mae bod yn Llysgennad Ifanc yn ei olygu i bobl ifanc yng Nghymru, edrychwch ar y ffilm yma(dolen allanol).

*

 Llwybr y Llysgenhadon Ifanc

Mae pedair lefel i lwybr y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru:

 • Llysgenhadon Ifanc Efydd, disgyblion ysgol gynradd fel rheol, ym Mlynyddoedd 5 a 6
 • Llysgenhadon Ifanc Arian, myfyrwyr ysgol uwchradd fel rheol  
 • Llysgenhadon Ifanc Aur, myfyrwyr ysgol uwchradd, coleg neu brifysgol fel rheol
 • Llysgenhadon Ifanc Platinwm, y Llysgenhadon Ifanc mwyaf profiadol ac mae rhai ohonyn nhw’n aelodau o’n Grŵp Llywio Cenedlaethol
p>Yn 2018, cynhaliwyd arolwg gennym. Roeddem yn falch o glywed y canlynol am y Llysgenhadon Ifanc a gymerodd ran yn yr arolwg:

 • roedd 93% yn teimlo eu bod wedi cynyddu’r cyfleoedd i bobl ifanc eraill gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol
 • dywedodd y mwyafrif bod y rhaglen wedi eu helpu i roi llais i bobl ifanc am chwaraeon; a hefyd roedd 95% o ymatebwyr yn teimlo bod y rhaglen wedi eu helpu i fod yn fodel rôl hyderus i bobl ifanc eraill
 • mae cyfartaledd o naw awr y mis bron yn cael ei dreulio’n gwirfoddoli yn eu hysgol neu eu coleg, ac wyth awr arall mewn lleoliad cymunedol
 • roedd 98% yn teimlo bod y rhaglen yn eu helpu i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu
 • dywedodd canran anhygoel o 93% bod y rhaglen wedi helpu i wella eu dyheadau (dywedodd 48% ei bod wedi eu helpu yn fawr a dywedodd 45% ei bod wedi eu helpu ychydig). Roedd 96% yn meddwl y byddai’n eu helpu / ei bod wedi eu helpu pan fyddent yn gadael yr ysgol, er enghraifft, mewn addysg bellach, gwaith neu gyfleoedd gwirfoddoli eraill 

Mae’r adroddiad llawn ar gael yma.

Y Datblygiadau Diweddaraf

Rydym bob amser yn chwilio am ffyrdd o ddatblygu a gwella rhaglen y Llysgenhadon Ifanc.  Dyma sydd ar y gweill:

 • Llysgenhadon Ifanc Addysg Bellach – Llysgenhadon Ifanc mewn colegau ledled Cymru
 • Llysgenhadon Ifanc Addysg Uwch - Llysgenhadon Ifanc mewn prifysgolion ac yn rhan o Undeb y Myfyrwyr. Mae hyn eisoes yn weithredol ym Mhrifysgol Met Caerdydd, a byddem wrth ein bodd yn gweld hyn yn cael ei ehangu i ardaloedd eraill
 • Cyn Aelodau’r Llysgenhadon Ifanc – Pobl ifanc sydd wedi bod yn rhan o’r rhaglen ac sydd eisiau dal ati i ddangos cefnogaeth

 

Cyfleoedd cenedlaethol i ddylanwadu ar raglen y Llysgenhadon Ifanc

Mae’n bwysig bod pobl ifanc wrth galon y penderfyniadau. Rydym eisiau gweld mwy o blant a phobl ifanc yn egnïol drwy chwaraeon – felly mae’n gwneud synnwyr bod rhaid i ni gael cyfraniad ac ymwneud gan y bobl ifanc eu hunain. 

Dyma pam mae Grŵp Llywio Cenedlaethol y Llysgenhadon Ifanc wedi’i sefydlu, a’r Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol, i helpu i ddylanwadu ar y rhaglen. 

Mae’r grŵp llywio’n cyfarfod ryw bum gwaith y flwyddyn, gan gynnwys tri phenwythnos preswyl gan yr Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol. 

Yn y cyfarfodydd hyn, rydym yn cynllunio ac yn trefnu Cynhadledd Genedlaethol flynyddol y Llysgenhadon Ifanc, yn ceisio cyflawni gweledigaeth gyffredin, gwella’r rhaglen ledled Cymru a dylanwadu ar benderfyniadau cenedlaethol am chwaraeon a gweithgarwch corfforol sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc. Mae’r ceisiadau ar gyfer Rhaglen Genedlaethol y Llysgenhadon Ifanc a’r Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol yn agor tua diwedd pob blwyddyn academaidd. Cadwch lygad ar ein tudalen ni ar twitter am fwy o wybodaeth.

Cyfrif eich oriau gwirfoddoli 

Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod ein Llysgenhadon Ifanc yn cael eu cydnabod am eu hymrwymiad i wirfoddoli. Wedi’r cyfan, maen nhw’n gwneud yn siŵr bod pobl ifanc yng Nghymru’n cael cychwyn gwych mewn chwaraeon.

Gall Llysgenhadon Ifanc gofnodi eu horiau gwirfoddoli gyda’r ap Vol Hours. Mae’n hawdd ei ddefnyddio a’i gael. Os nad yw eich ysgol neu eich swydog datblygu chwaraeon lleol wedi gweld hwn o’r blaen, dywedwch wrthyn nhw am edrych arno yma. here.

Sut mae bod yn Llysgennad Ifanc

Mae Llysgenhadon Ifanc yn cael eu recriwtio gan dimau datblygu chwaraeon awdurdodau lleol ac ysgolion a cholegau. 

Os hoffech chi gael eich ystyried ar gyfer rhaglen y Llysgenhadon Ifanc, trafodwch hynny gydag adran AG eich ysgol neu eich coleg.