Skip to main content

Llysgenhadon Ifanc

  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Llysgenhadon Ifanc

Rhaglen Llysgenhadon Ifanc (Cymru)

Gweledigaeth: Dyma fudiad sy’n rhoi pwyslais ar bobl ifanc yn arwain. Y bwriad yw meithrin arweinwyr y dyfodol yng Nghymru drwy weithgareddau corfforol, chwarae a chwaraeon.  Bydd y Llysgenhadon Ifanc yn defnyddio’u rôl i ysbrydoli, dylanwadu, arwain a mentora o fewn ac ar draws meysydd addysg a chymunedau, er mwyn cysylltu’r gymdeithas a’i helpu i fod yn iach ac yn actif.

Cenhadaeth: Cynnig cymorth cyson sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn i Lysgenhadon Ifanc fel eu bod yn datblygu’n arweinwyr ifanc hyderus, medrus a llawn cymhelliant. Rydym am iddynt ddysgu drwy arwain, gan roi cyfleoedd a phrofiadau cadarnhaol ac ystyrlon iddynt i roi hwb i’w sgiliau hanfodol.

Pwrpas: Drwy gydweithio ar draws sectorau, mynd ati ar y cyd i ddatblygu, cefnogi a grymuso Llysgenhadon Ifanc i hwyluso gweithgareddau, meithrin ymdeimlad o berthyn, mynd i’r afael ag anghydraddoldebau a defnyddio grym eiriolaeth i helpu i drawsnewid Cymru yn wlad sy’n fwy iach ac actif.

 Cyflwynwyr ifanc yn y gynhadledd

Y mudiad

Cynadleddau: Bob blwyddyn academaidd, cynhelir tair cynhadledd ranbarthol yng Ngogledd, De-ddwyrain a De-orllewin Cymru i hyfforddi Llysgenhadon Ifanc Aur a Phlatinwm. Cynhelir cynadleddau hefyd ar lefel leol gan dimau datblygu chwaraeon er mwyn hyfforddi Llysgenhadon Ifanc Efydd ac Arian.

Gweminarau Rhithiol: Bob tymor, byddwn yn cynnal gweminar fyw i gefnogi a datblygu sgiliau Llysgenhadon Ifanc ar bob lefel ar y llwybr cynnydd, a honno'n gysylltiedig â phwnc arwain penodol sy'n berthnasol i’w rôl. Bydd gweminarau hefyd yn cael eu recordio, eu cadw a’u rhannu ar-lein fel bod modd edrych yn ôl arnynt a’u defnyddio ar gyfer hyfforddiant.

Adnoddau Ategol: Bydd adnoddau newydd yn cael eu cyflwyno'n gyson i gynnig cefnogaeth barhaus i’r llysgenhadon ifanc, y staff a’r rhanddeiliaid, er mwyn iddynt allu cynnal y mudiad. Bydd y rhain ar gael yn rhad ac am ddim – a gellir eu lawrlwytho o wefan yr Youth Sport Trust (gweler y manylion isod).  

Hyfforddiant i Randdeiliaid: Cynhelir hyfforddiant rhanbarthol bob blwyddyn academaidd i staff sy'n arwain y mudiad, a hynny i gysylltu a chydweithio, rhannu ymarfer da ac edrych ar lwyddiannau a diffygion ar lefel weithredol er mwyn helpu'r mudiad i barhau i ddatblygu yn eu hawdurdodau lleol. 

Paneli Rhwydwaith: Mae’r rhain wedi cael eu sefydlu i wella dulliau cyfathrebu, cysylltu a chydweithio ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol yng Nghymru gyda’r nod o gefnogi Llysgenhadon Ifanc, rhanddeiliaid allweddol ac Alumni i gydweithio, rhannu’r arferion gorau a gyrru’r mudiad yn ei flaen ym myd addysg ac mewn cymunedau.

Cylchlythyr Tymhorol: Bydd y diweddariadau hyn bob tymor yn rhoi gwybodaeth i Lysgenhadon Ifanc a rhanddeiliaid am y newyddion a’r cyfleoedd diweddaraf. Byddwn hefyd yn rhoi sylw i arferion gorau ledled Cymru ac yn cydnabod Llysgenhadon Ifanc am eu gwaith mewn lleoliadau addysgol a chymunedol.

Cofrestrwch ar gyfer mudiad y Llysgenhadon Ifanc

Cofrestrwch eich ysgol, eich coleg neu'ch prifysgol gyda’r mudiad Llysgenhadon Ifanc ar y wefan Llysgenhadon Ifanc yr Youth Sport Trust. Mae’r tab cofrestru ar frig y dudalen hon.

Os ydych chi’n sefydliad neu’n glwb cymunedol sy'n awyddus i gynnal rhaglen Llysgenhadon Ifanc, anfonwch e-bost gyda’ch manylion at [javascript protected email address]a fydd yn eich helpu i gofrestru!

Pan fyddwch chi wedi cofrestru, byddwch yn gallu cael gafael ar adnoddau a llyfrau gwaith i’w lawrlwytho am ddim, yn ogystal â rhagor o gefnogaeth i ddysgu drwy arwain ar eich siwrnai gyda’r Llysgenhadon Ifanc!

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Chloe Jordan (Swyddog Prosiect Cymru)

[javascript protected email address]

Edrychwch ar y ffilm yma i gael gwybod beth mae bod yn Llysgennad Ifanc yn ei olygu i bobl ifanc yng Nghymru.