Skip to main content
  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Papurau Bwrdd Chwaraeon Cymru
  4. Cofnodion y cyfarfod o Fwrdd Chwaraeon Cymru a gynhaliwyd ddydd Gwener 25 Tachwedd 2022 yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Cofnodion y cyfarfod o Fwrdd Chwaraeon Cymru a gynhaliwyd ddydd Gwener 25 Tachwedd 2022 yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru

Yn Bresennol: Y Farwnes Tanni Grey-Thompson (Cadeirydd), Ian Bancroft, Rajma Begum, Pippa Britton (Is Gadeirydd), Dafydd Trystan Davies, Delyth Evans, Nicola Mead-Batten, Hannah Murphy, Judi Rhys, Yr Athro Leigh Robinson, Phil Tilley, Alison Thorne, Martin Veale.

Staff: Brian Davies (PSG), Elliot Crabtree, Jane Foulkes, Owen Hathway, Liam Hull, James Owens, Rebecca Rothwell, Amanda Thompson (cofnodion), Emma Wilkins, Graham Williams, Victoria Woods

Arsylwyr: Jac Chapman (Panel Ieuenctid), Neil Welch (Llywodraeth Cymru)

1.   Croeso / Ymddiheuriadau am Absenoldeb

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan Ashok Ahir.

2.   Datgan Buddiannau

Delyth Evans, a benodwyd yn ddiweddar yn Llywodraethwr yng Ngholeg Gwent.

Hannah Murphy, a benodwyd yn ddiweddar yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar gyfer Cymdeithas y Chwaraewyr Rygbi

Ar gyfer Eitem 5.2 SW(22)46:

Phil Tilley ar gyfer Hwylio, Rhwyfo, Beicio a Thriathlon

Hannah Murphy ar gyfer Criced a Rygbi

Pippa Britton ar gyfer Rygbi'r Gynghrair

Y Farwnes Tanni Grey-Thompson ar gyfer Athletau, Caiacio, Canŵio, Rygbi, Triathlon

Ian Bancroft ar gyfer Cymdeithas Bêl-droed Cymru a chwaraeon sy'n gysylltiedig â Chyngor Sir Wrecsam.

Ar gyfer Eitem 5.3 SW(22)47:

Y Farwnes Tanni Grey-Thompson fel Ymddiriedolwr ar gyfer Arweinwyr Chwaraeon SLQ ac Ymddiriedolaeth Chwaraeon y DU

Pippa Britton ar gyfer rôl flaenorol fel Cadeirydd Chwaraeon Anabledd Cymru

Rajma Begum ar gyfer ei chyflogaeth gyda Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

3.   Cofnodion y cyfarfod diwethaf dyddiedig 16 Medi 2022 a’r cofnod gweithredu

Derbyniwyd y cofnodion fel rhai manwl gywir.

Materion yn Codi:

• Cynllun Gweithredu Gwrth-hiliaeth Cymru (ArWAP): – Roedd cais Chwaraeon Cymru yn llwyddiannus.

• Y Gangen Ymchwilio i Ddamweiniau Morol: cafodd adborth gan yr HCSCs dderbyniad da, roedd MAIB wedi oedi cyn cyhoeddi eu hadroddiad ffurfiol.

• Rhwydwaith Rhyngwladol y Cynghorau Chwaraeon Cenedlaethol (INNSCs): Dim gwybodaeth bellach i'w hychwanegu, yn aros am gylch gorchwyl terfynol.

• Roedd adroddiad Pwyllgor yr Economi Llywodraeth Cymru ar Gostau Byw i'w gyhoeddi.

4.   Adroddiad y Cadeirydd a’r Weithrediaeth – SW(22)44

Diogelu: Byddai sesiwn manwl i’r Bwrdd yn cael ei gynnal ym mis Ionawr 2023.

Gweinyddiaeth Gyfiawnder y DU: Roedd eu buddsoddiad mewn chwaraeon gyda ffocws ar gefnogi a dargyfeirio pobl ifanc oddi wrth (ail)droseddu yn gyflawniad i’w groesawu. Byddai gan Chwaraeon Cymru gynrychiolaeth ar y grŵp llywio. Dylai’r cyflawni gynnwys sbectrwm eang o chwaraeon.

Ymchwiliad COVID-19 - Modiwl 3 yn canolbwyntio ar y sector iechyd. Byddai'r Weithrediaeth yn ymateb i'r modiwlau fel y bo'n briodol.

4edd Trwydded y Loteri Genedlaethol: Cytundeb mewn egwyddor i Allwyn gaffael Camelot, yn amodol ar gymeradwyaeth DCMS.

UK Sport: Cynhaliwyd cyfarfod o Brif Weithredwyr a Chadeiryddion pob CRhC ym Mhrydain lle amlinellodd UK Sport yr heriau yr oeddent yn eu hwynebu o ran eu cylch gorchwyl ar gyfer y cylch nesaf. Roeddent yn cydnabod bod y ffocws yn symud i'r cylch gwaith chwaraeon ehangach yn hytrach nag ennill medalau yn unig.

Panel Athletwyr: Menter newydd gan Chwaraeon Cymru ar gyfer adborth ar y system chwaraeon newydd. Byddai athletwyr o Gymru sy'n derbyn cyllid y DU yn gymwys. Canmolwyd ymchwil y system chwaraeon i’r cyfleoedd i blant oedran ysgol ddatblygu’n athletwyr perfformiad uchel a chafodd ei hystyried yn dasg y gallai’r Panel Athletwyr gyfrannu ati.

Buddsoddiad Cyfalaf: Awgrymwyd y dylai Chwaraeon Cymru gynnig benthyciadau yn hytrach na grantiau ar gyfer paneli solar, er cydnabuwyd y byddai angen adnoddau ychwanegol i sefydlu cynllun benthyciadau. Rhoddwyd grantiau ar ganran is (50%) wrth ystyried y paneli yn talu drostynt eu hunain dros amser. Y flaenoriaeth gychwynnol oedd gweinyddu'r cynllun Grantiau Ynni Gwyrdd.

Gwobrau Chwaraeon: Roedd BBC Cymru yn canolbwyntio ar Bersonoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn ac Arwr Tawel yn unig. Roedd Chwaraeon Cymru yn cefnogi gwobrau llai gyda chynnwys chwaraeon, fel Chwarae Teg.

CAM GWEITHREDU: GW / RE i rannu gwybodaeth ar gyfer dull Chwaraeon Cymru o gefnogi digwyddiadau.

Uwchgynhadledd Chwaraeon Rhagfyr 2022: Nid oedd pob siaradwr wedi’i gadarnhau eto ond byddai’r cynnwys yn cynrychioli blaenoriaethau EDI ehangach yn ogystal â’r Gymraeg a chyfranogiad merched.

5.   Polisi a Strategaeth

5.1 Arolwg Chwaraeon Ysgol (AChY) – SW(22)45

Rhoddwyd crynodeb o ganlyniadau'r AChY, gan dynnu sylw at sut roedd y bwlch anghydraddoldeb wedi cynyddu dros y pedair blynedd diwethaf. Byddai’r canlyniadau’n cael eu fformatio i adroddiadau penodol ar gyfer CRhC, partneriaethau rhanbarthol, awdurdodau lleol, chwaraeon-benodol a demograffeg. Byddai gwaith grŵp ffocws yn parhau i sicrhau gwybodaeth ansoddol. Byddai ymgynghorwyr yn cynnal ymchwil pellach gydag ysgolion dethol i gael cipolwg manwl ar hyder staff addysgu wrth gyflwyno chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Byddai gwaith grŵp ffocws yn parhau i olrhain effaith y pandemig, ond roedd materion anghydraddoldeb yn gymhlethach nag effeithiau Covid-19 yn unig. Roedd yn galonogol gweld sut profodd plant actif i ymgysylltu mwy â dysgu ac roedd hyn wedi helpu i frwydro yn erbyn heriau cysylltiedig â’r pandemig. Roedd gwirfoddoli wedi dirywio, ac roedd hyn wedi effeithio ar argaeledd rhai gweithgareddau.

5.2 Dull Buddsoddi a Sbardunir gan Ddata – SW(22)46

Cymeradwyodd yr Aelodau y dull o weithredu a argymhellwyd, gan nodi'r pwyntiau a ganlyn. Mae rhai addasiadau yn cywiro cyllid gwaddol hanesyddol nad oedd bellach yn briodol neu'n adlewyrchu'n gywir. Mae’n bosibl y bydd angen i rai CRhC llai feithrin gallu cyn cael mynediad at eu hawl i fuddsoddiad. Byddai Chwaraeon Cymru yn cynnig arweiniad a chefnogaeth. Yn wyneb toriadau ac ar gyfer cynaliadwyedd yn y dyfodol, byddai partneriaid yn cael eu hannog i rannu adnoddau, gweithio ar y cyd, a defnyddio gwasanaethau sefydliadau eraill a allai eu cefnogi. Efallai y byddai'n syniad da adolygu'r gweithlu (gan gynnwys lefelau gradd). Roedd y pynciau hyn yn cael eu codi gyda Fforwm Cadeiryddion y CRhC.

CAM GWEITHREDU: Briffio Aelodau'r Bwrdd ar negeseuon penderfyniadau buddsoddi cyn yr Uwchgynhadledd Chwaraeon.

5.3 Dull Buddsoddi Heb ei Sbarduno gan Ddata – SW(22)47

Cymeradwyodd yr Aelodau y dull a argymhellwyd, gan nodi’r pwyntiau a ganlyn:

• Peidio â dibynnu ar ddiffiniadau a fydd yn amrywio'n fawr ac na fyddant yn gallu gwrthsefyll her.

• Byddai'r sgorio’n cael ei sbarduno gan egwyddorion a'i bwysoli i adlewyrchu ystod o effeithiau. Roedd

y broses yn cynnwys sgorio annibynnol ac roedd ganddi hyblygrwydd i ymateb i dwf yn y dyfodol.

• Roedd integriti’r model y tu hwnt i waradwydd gan ei fod yn gadarn ac yn mynd i'r afael ag

anghydraddoldeb. Sicrhawyd yr aelodau bod diwydrwydd dyladwy wedi bod yn drylwyr.

• Roedd dau fuddiolwr allanol, a byddai angen i unrhyw bartneriaid newydd gwrdd â'r egwyddorion.

Cyllidwyd y Gymdeithas Nofio ar gyfer Pobl Dduon yn ddiweddar ar gyfer prosiect wedi'i dargedu ond

nid oedd yn bartner refeniw. Ni dderbyniodd Chwaraeon Anabledd Cymru gyllid drwy Chwaraeon

Gogledd Cymru.

CAM GWEITHREDU: Mae angen mwy o fanylion ar gyfer Chwaraeon Anabledd Cymru i weld y

meysydd lle mae’r buddsoddiad o’r gwerth mwyaf. Ar gyfer y papurau yn ymwneud â buddsoddi yn y

cyfarfod nesaf ym mis Chwefror.

5.4 Adroddiad Mis 8 y Cynllun Busnes – SW(22)48

Nododd yr aelodau yr adroddiad ar weithgarwch y Cynllun Busnes dros yr wyth mis diwethaf.

• Gellir ychwanegu sgôr rag, yn dibynnu ar yr hyn sy’n dod i’r amlwg o’r rhestr DPA a awgrymir sy’n aros am gytundeb Llywodraeth Cymru.

• Roedd pryder am rywfaint o wrthwynebiad mewn awdurdodau lleol i'r Partneriaethau Chwaraeon. Byddai Bwrdd Prosiect y Partneriaethau Chwaraeon yn edrych ar hyn yn fanylach yn eu cyfarfod nesaf.

5.5 Dull Gweithredu’r Cynllun Busnes – SW(22)49

Nododd yr Aelodau yr adroddiad a oedd yn canolbwyntio ar flaenoriaethau allweddol y Cynllun Busnes.

• Gellir ychwanegu sgôr rag, fel y disgrifir uchod.

• Gallai Chwaraeon Cymru arwain y bartneriaeth iechyd a lles ac anelu at gyflawniadau prosiect-benodol ond ni allai fonitro iechyd cyffredinol y genedl. Er bod llwyddiannau lleol i’w dathlu, parhaodd i fod yn heriol cael y sector iechyd yn gyffredinol i gydnabod manteision gweithgarwch corfforol.

5.6 Panel Ieuenctid – SW(22)50

Adroddodd Jac Chapman o’r ymweliad â Sport Scotland, lle mae Panel Ieuenctid wedi’i sefydlu ac adnoddau sylweddol yn mynd i’w gynnal. Nid oedd gan Sport Scotland fersiwn o'r Cynllun Llysgenhadon Ifanc. Teimlai fod y Panel Ieuenctid a sefydlwyd gan Chwaraeon Cymru wedi cael dechrau ffug a bod angen i'r Bwrdd egluro ei ddiben.

Pwyntiau adborth:

• Ystyried pa gyfarwyddiaethau fyddai'n defnyddio'r Panel Ieuenctid a sut.

• Gwneud ymuno â'r panel yn fwy deniadol drwy gynnig gwobrau fel cyfleoedd dysgu, mentora a rhwydweithio.

• Roedd panel yn cynnwys yr athletwyr ifanc oedd yn ymgysylltu fwyaf yng Nghymru yn dyblygu'r Llysgenhadon Ifanc. Byddai panel o bobl ifanc mwy amrywiol o’r gymdeithas ehangach yn well gyda phwrpas cyffredin i bobl ifanc ymuno ag ef.

• Defnyddio’r Panel fel panel ymgynghorol gydag eitem sefydlog ar agenda’r Bwrdd ar gyfer ei fewnbwn a dyrannu cyllideb iddynt ei defnyddio i ymgysylltu â phobl ifanc o gymunedau difreintiedig.

• Gallai grŵp ffocws yn cynnwys aelodau'r Bwrdd a Llysgenhadon Ifanc ystyried pwrpas y panel dros y flwyddyn i ddod.

• Cyfeirio’r cyn-Lysgenhadon Ifanc at sefydliadau lle gallant gymryd rhan mewn paneli ieuenctid.

• Ymchwilio i'r hyn y mae sefydliadau eraill y sector cyhoeddus yn ei wneud i gasglu barn ieuenctid.

Roedd rhai Aelodau Bwrdd o'r farn bod y cynllun Llysgenhadon Ifanc yn dileu'r angen am Banel Ieuenctid ac y dylid ailedrych ar y syniad o'r dechrau. Dylai Chwaraeon Cymru ystyried o bosibl ffurfio partneriaeth â sefydliadau eraill a oedd eisoes â Phaneli Ieuenctid. Roedd cynllun y Llysgenhadon Ifanc yn cynnwys plant ac oedolion ifanc o ystod eang iawn o gefndiroedd.

CAM GWEITHREDU: Y Prif Swyddog Gweithredol i drafod hyn gyda'r Comisiynydd Plant am ei barn a dod ag ef yn ôl i'w drafod ymhellach yng nghyfarfod nesaf y Bwrdd ym mis Chwefror.

5.7 Actif yn Ddyddiol – SW(22)51

Roedd gwaith wedi’i wneud i nodi’r uchelgais ar gyfer Actif yn Ddyddiol ac i sicrhau bod y cynigion yn cael eu fframio ar y Cwricwlwm newydd i Gymru, yn ogystal ag ategu mentrau presennol fel Rhwydwaith Ysgolion Iach Cymru i ddarparu pecyn cymorth cyfannol i helpu ysgolion i hybu iechyd a lles disgyblion. Roedd diffiniadau clir o’r hyn y gallai Chwaraeon Cymru ei wneud a’r hyn yr oedd eraill yn gyfrifol amdano.

6.   Cyllid a Risg

6.1 Adroddiad Cyllid Mis 7 2022/23 (SW(22)52

Roedd yr adroddiad yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gyllid Llywodraeth Cymru gan gynnwys pwysau costau, cyfleoedd a rhagolygon. Cynhaliwyd adolygiadau rheolaidd o'r gyllideb gyda'r tîm Arweinyddiaeth i nodi unrhyw danwariant neu bwysau cost. Roedd y system gyllid newydd, Advanced Financials, system sy'n seiliedig ar y cwmwl, yn cael ei hadeiladu a'i phrofi ar hyn o bryd gyda dyddiad mynd yn fyw wedi'i drefnu ar gyfer mis Chwefror 2023.

6.2 Strategaeth Gwrth Dwyll – SW(22)53

Yn dilyn Adolygiad o Effeithiolrwydd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg, nodwyd argymhelliad i adolygu Safon Weithredol y Llywodraeth ar gyfer Twyll (13) a gyhoeddwyd ym mis Awst 2021 a nodi unrhyw fylchau yn nhrefniadau atal twyll Chwaraeon Cymru. Nododd yr adolygiad un maes i'w wella, sef datblygu strategaeth Atal Twyll, ac roedd hon bellach wedi'i drafftio ynghyd â chynllun gweithredu. Roedd y Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg wedi adolygu'r dogfennau yn ei gyfarfod diwethaf ym mis Medi.

Derbyniodd Chwaraeon Cymru wybodaeth gyson gan Lywodraeth Cymru ac yn ddiweddar roedd wedi ymuno â systemau NCC ar gyfer seibrddiogelwch. Gofynnodd yr aelodau beth yw ‘teulu’ y strategaeth hon a bod angen gwirio nad yw ei chynnwys yn gwrthdaro ag unrhyw beth arall o fewn y grŵp hwnnw. Awgrymwyd hefyd y dylid cyfeirio'n benodol at y model buddsoddi newydd ar gyfer partneriaid.

7.   Grwpiau a Phwyllgorau Sefydlog y Bwrdd

7.1 Crynodeb o’r Is Grwpiau

Ar gyfer Eitem 3.5, nodwyd bod llofnodi’r contract gyda Parkwood Leisure wedi’i aildrefnu o 24 Tachwedd i 8 Rhagfyr 2022. Dechreuodd y broses ymgynghori TYPE ffurfiol gyda staff Plas Menai ar 25 Tachwedd. Disgwyliwyd i hon fod yn broses heb fod yn ddadleuol gan fod yr holl delerau ac amodau wedi'u diogelu. Roedd Parkwood Leisure wedi cytuno i gydnabod Undeb y PCS yn ffurfiol a byddai’n cyfateb y dyfarniad tâl costau byw a roddir i staff Chwaraeon Cymru yn barhaus.

Holwyd a ddylai'r Grŵp Adolygu Cyfleusterau gael ei ystyried ar gyfer statws Pwyllgor Sefydlog.

CAM GWEITHREDU: Y Cadeirydd i adolygu statws yr holl is-grwpiau a phwyllgorau. Cyngor i’w roi ynghylch yr amserlen.

8. Unrhyw Fater Arall

Ni chodwyd unrhyw faterion.

9. Dyddiadau'r cyfarfodydd nesaf yn 2023

17 Chwefror, 12 Mai, 7 Gorffennaf, 22 Medi, 24 Tachwedd 2023

Cymeradwywyd y cofnodion yng nghyfarfod y Bwrdd ar 17 Chwefror 2023