Skip to main content

Beth fydd Cronfa Cymru Actif a Crowdfunder yn ei gefnogi?

 1. Hafan
 2. Cyllid a Chefnogaeth
 3. Beth fydd Cronfa Cymru Actif a Crowdfunder yn ei gefnogi?

Mae'r ddau grant cymunedol sydd ar gael gan Chwaraeon Cymru yn addo cefnogi gweithgarwch 'ar y cae' ac 'oddi ar y cae'.

Ond, beth mae hynny'n ei olygu mewn gwirionedd?

Bydd y canllaw byr hwn yn esbonio rhai o'r meysydd cymorth ac eitemau a allai fod yn rhan o'ch cais.

 Cronfa Cymru ActifLle i Chwaraeon: Crowdfunder
Esboniad:Grant i helpu i symud chwaraeon cymunedol ymlaen i'r lefel nesaf.   Rhoddir blaenoriaeth i geisiadau sy'n effeithio'n uniongyrchol ar gyfranogiad chwaraeon 'ar y cae'.

 
Cyfle i sefydliadau chwaraeon cymunedol godi arian ar gyfer gwaith cyfalaf ('oddi ar y cae'), gyda chefnogaeth arian cyfatebol Chwaraeon Cymru.

Bydd arian cyfatebol Chwaraeon Cymru rhwng 30% a 50% o gyfanswm targed prosiect.  Penderfynir ar yr union ganran unwaith y bydd cais wedi'i gyflwyno.

 
Beth fydd Chwaraeon Cymru yn ei gefnogi?

Fel canllaw yn unig:

 • Addysg hyfforddwyr hyd at Lefel 2
 • Uwchsgilio gwirfoddolwyr – gan gynnwys cyrsiau i ddiwallu angen a nodwyd
 • Cyrsiau dyfarnwyr/Canolwyr/Dyfarnu lle mae cyfiawnhad dros hynny
 • Offer i fwy o bobl gymryd rhan mewn chwaraeon
 • Dulliau sy'n targedu grwpiau penodol heb gynrychiolaeth ddigonol
 • Atebion arloesol i gael pobl i fod yn actif.
 • Clybiau, timau neu sefydliadau newydd sydd angen offer/adnoddau sefydlu
 • Llifoleuadau ar gyfer sesiynau hyfforddi a gemau lle bo cyfiawnhad dros hynny
 • Eitemau diwrnod y gêm sy'n sicrhau bod y gamp yn digwydd
 • Gwelliannau i feysydd chwarae/draenio meysydd chwarae.
 • Llogi lleoliad (ar gyfer timau newydd yn unig) wedi'i gapio ar 2awr/wythnos am 10 wythnos

Sefydliadau chwaraeon cymunedol sydd eisiau codi arian ar gyfer gwelliannau 'oddi ar y cae'. Er enghraifft: 

 • Ystafelloedd newid
 • Adnewyddu tai clwb
 • Gwell cyfleusterau cegin
 • Lle storio/raciau beiciau
 • Lifftiau a rampiau ar gyfer mynediad i bobl anabl
 • Paneli solar
 • Generaduron
 • Boeleri/Gwresogi
 • Ffens newydd
 • Technoleg sy'n ymwneud ag o leiaf un o flaenoriaethau'r gronfa.  Mae enghreifftiau’n cynnwys:
  - Camerâu teledu cylch cyfyng (cynaliadwyedd economaidd)
  - Camerâu/Teledu/Gliniaduron ar gyfer dadansoddi perfformiad (gwella profiad oddi ar y cae)
 • Gwefannau/systemau archebu
 • Addasiadau i feysydd parcio, llwybrau, a mannau sefyll ar gyfer mynediad i’r cyhoedd/gwylwyr
Egwyddorion/Blaenoriaethau Allweddol:

Bydd angen i geisiadau gyd-fynd ag o leiaf un o’r tair blaenoriaeth ganlynol:

 • Mynd i’r afael ag anghydraddoldebau
 • Cynaliadwyedd tymor hir
 • Arloesi

Bydd angen i geisiadau gyd-fynd ag o leiaf un o’r tair blaenoriaeth ganlynol:

 

 • Gwella'r profiad 'oddi ar y cae’
 • Darparu cynaliadwyedd economaidd
 • Ecogyfeillgar

   
Dyfarniadau Cyllid

Isafswm dyfarniad yw £300, ac uchafswm dyfarniad yw £50,000.  Dyfernir cyllid ar raddfa symudol.

 • Grant hyd at 100%: ar gyfer dyfarniadau hyd at £10,000
 • Grant hyd at 90%: ar gyfer dyfarniadau rhwng £10,001 a £25,000
 • Grant hyd at 80%: ar gyfer dyfarniadau rhwng £25,001 a £50,000

 

Cyn belled â bod ceisiadau'n cyd-fynd â meini prawf penodol, bydd Chwaraeon Cymru yn cyfateb i rhwng 30% a 50% o gyfanswm targed prosiect, hyd at uchafswm o £15,000 o arian cyfatebol.

 • 30%: Os yw prosiect yn debygol o gael cefnogaeth ar Crowdfunder.
 • 40%: Os yw prosiect yn dangos sut y mae'n bwriadu cefnogi mynd i'r afael ag anghydraddoldebau.
 • 50%: Os yw prosiect wedi'i leoli yn un o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru, fel y nodwyd gan ddata Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru.