Skip to main content

Adroddiad cynnydd gan y pum Cyngor Chwaraeon yn y DU ar eu gweithredoedd mewn ymateb i'r adolygiad Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldebau Hiliol mewn Chwaraeon (TRARIIS)

 1. Hafan
 2. Polisïau a Llywodraethu
 3. Adroddiad cynnydd gan y pum Cyngor Chwaraeon yn y DU ar eu gweithredoedd mewn ymateb i'r adolygiad Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldebau Hiliol mewn Chwaraeon (TRARIIS)

Ionawr 2023

Yn ystod y 6 mis diwethaf, mae digwyddiadau eithafol o hiliaeth mewn chwaraeon wedi parhau i ddigwydd yn y DU ac yn fyd-eang, o lawr gwlad i lefel elitaidd. Ym mis Gorffennaf, daeth cyfweliad yn 2021 i’r golwg gyda chyn-yrrwr Fformiwla 1, Nelsen Piquet, lle cyfeiriodd droeon at y gair N wrth sôn am Syr Lewis Hamilton. Yn Grand Prix Awstria fis yn ddiweddarach, adroddodd cefnogwyr achosion o gam-drin hiliol yn y standiau. Yn dilyn ei honiad bod hiliaeth yn "rhemp" yn yr RFU, cafodd Luther Burrell ei lethu gyda negeseuon gan rieni yn cadarnhau bod eu plant hefyd yn profi'r un gamdriniaeth ar lefelau grwpiau oedran. Wrth siarad gerbron Pwyllgor yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ym mis Rhagfyr, manylodd yr Arglwydd Patel – sydd ers hynny wedi cyhoeddi ei ymddiswyddiad fel Cadeirydd Clwb Criced Sir Efrog – am y cam-drin hiliol yr oedd wedi’i wynebu ers cymryd yr awenau yn sgil sgandal hiliaeth Azeem Rafiq. 

Fel y pum Cyngor Chwaraeon sy'n gyfrifol am ariannu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yn y DU, rydym yn ddiwyro yn ein safiad: does dim lle i hiliaeth mewn chwaraeon a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddileu anghydraddoldeb hiliol.  Eto i gyd, mae'r digwyddiadau a nodir uchod a llawer o rai eraill – rhai nad ydym yn cael gwybod amdanynt yn aml - yn parhau i dynnu sylw at raddfa'r cam-drin, yr her a'r effaith ar unigolion a chwaraeon.  Mae hefyd yn atgyfnerthu brys ein gwaith i fynd i'r afael â chanfyddiadau'r adroddiad Mynd i'r Afael ag Anghydraddoldebau Hiliol mewn Chwaraeon (TRARIIS) .

Yn ein diweddariad diwethaf ym mis Gorffennaf 2022, fe wnaethom adrodd ar ein ffocws ar y cyd ar gasglu EDI mwy cynhwysfawr a chyson ar draws y system chwaraeon, er mwyn sicrhau bod gennym ni linell sylfaen glir a chydlynol ar gyfer monitro a mesur cynnydd. Adroddwyd hefyd am weithredoedd unigol yr oedd pob Cyngor Chwaraeon yn eu cynnal i gyflawni'r pum ymrwymiad a nodwyd gennym yn dilyn cyhoeddi adolygiad TRARIIS.

Mae ein storfeydd data ni ein hunain yn gwella ond maent yn parhau yn dameidiog. Drwy broses o ymgysylltu â’n partneriaid sy’n cael eu cyllido, rydyn ni’n sicrhau dealltwriaeth gliriach o’r anawsterau wrth gasglu a dadansoddi data, gan gynnwys bylchau mewn capasiti neu arbenigedd, pryderon GDPR ac adnoddau, cronfeydd data a mecanweithiau adrodd annigonol. Rydym yn dechrau darparu cefnogaeth ymarferol, ac mewn rhai achosion, cyllid ychwanegol, i helpu nifer o bartneriaid yn y maes hwn, fel y gallant ddeall yn well pwy sy'n cael eu cynrychioli yn eu sefydliadau a'u caniatáu i fynd i'r afael â bylchau blaenoriaeth mewn cynrychiolaeth/cymryd rhan yng nghyswllt athletwyr, gweithlu, gwirfoddolwyr ac aelodau/cefnogwyr.

Rydym wedi nodi isod grynodeb manwl o’r gweithgareddau y mae pob Cyngor Chwaraeon wedi'u cyflawni ers mis Gorffennaf.

Fel grŵp, rydym yn benderfynol o hyd o barhau i ysgogi newid llwyr i fynd i’r afael â hiliaeth ac anghydraddoldeb hiliol mewn chwaraeon ledled y DU. Er ein bod yn cydnabod maint y newid sydd ei angen ac yn rhannu pryder ynghylch cyflymder y cynnydd, rydyn ni hefyd wedi’n calonogi gan dystiolaeth o fwy o ymwybyddiaeth a gweithredu yn erbyn hiliaeth. 

Un o’r gwersi a ddysgwyd gan TRARIIS oedd yr angen am greu atebion ar y cyd â’r cymunedau hynny sydd wedi profi hiliaeth, gwahaniaethu, cam-drin ac eithrio wrth ymgysylltu â chwaraeon. Rydym felly’n gwerthfawrogi’n fawr y cydweithio agos parhaus gyda grŵp rhanddeiliaid TRARIIS, gan gynnwys rhai o’r unigolion a rannodd eu profiad bywyd yn yr arolwg #AdroddEichStori gwreiddiol.Fe'u gwahoddwyd i gyflwyno sylwadau ar ein gwaith hyd yma:

Dywedodd Audrey Livingston, Swyddog Technegol ac aelod o’r grŵp llywio ED&I ar gyfer Triathlon Prydain:  

“Mae hen ddywediad – mae’n rhaid i chi ei weld i’w brofi. Rydw i'n hoffi meddwl, drwy ymwneud â TRARIIS, bod y gwrthwyneb i’r datganiad hwn yn wir: "Mae'n rhaid i chi ei brofi er mwyn i eraill ei weld". Mae fy mewnbwn i’n bwysig ac yn gwneud gwahaniaeth; rydw i’n teimlo fy mod i wir yn cael fy nghlywed, yn cael gwrandawiad go iawn ac rydw i’n falch o fod yn rhan o newid.” 

Dywedodd Nana Badu, Prif Swyddog Gweithredol BADU Sports:

“Mae TRARIIS wedi bod yn rhan annatod o gefnogi’r cynghorau chwaraeon i ddatblygu agwedd hirdymor sy’n cefnogi cymunedau du yn systematig o fewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol, er mwyn creu cae chwarae tecach i bawb.

“Mae’n hanfodol i gynghorau chwaraeon symud oddi wrth ffurfio meddylfryd gwrth risg wrth weithio gyda chymunedau du. Mae hyn yn cynnwys ymddiried mewn sefydliadau ar lawr gwlad i arwain a pheidio â chael eu hystyried yn risg, ond yn fwy hanfodol fel cam tuag at yr ateb.

“Mae hyn yn dechrau gyda sicrhau nad yw amrywiaeth arweinyddiaeth mewn cyrff rheoli cenedlaethol yn gynhenid symbolaidd.

“Er mwyn sicrhau cynnydd mewn gweithredu diriaethol, fe hoffwn i weld mwy o arweinwyr o’r cynghorau chwaraeon yn cael eu cynrychioli yn y sgyrsiau hollbwysig yma, er mwyn sicrhau nad yw ein gweithgor a TRARIIS yn dod yn ddim ond symbolau.”

Y camau nesaf


Yn ystod 2023, byddwn yn ceisio datblygu canfyddiad y cyhoedd er mwyn sicrhau cynnydd cyflymach a gwella ein lefelau o ran uchelgais, tryloywder ac atebolrwydd yn y maes hwn, gan gynnwys gyda'n partneriaid.  Mae hyn yn cynnwys y posibilrwydd o gynnal symposiwm yn ddiweddarach eleni i gyd-fynd â dwy flynedd ers cyhoeddi TRARIIS. 

Os caiff ei gadarnhau, bydd rhagor o fanylion am hyn yn cael eu rhannu maes o law, ochr yn ochr â chyhoeddi'r adroddiad cynnydd nesaf a ddisgwylir yn haf 2023. 

Crynodeb o weithgarwch Cyngor Chwaraeon Gwledydd Prydain, Gorffennaf – Rhagfyr 2022

UK Sport  
 

Strwythurau a Systemau 

Mewn cydweithrediad â Sport England a grŵp rhanddeiliaid Mynd i’r Afael ag Anghydraddoldebau Hiliol mewn Chwaraeon (TRARIIS), rydym yn datblygu fframwaith cydraddoldeb hiliol TRARIIS i sicrhau bod cynnwys hil yn rhan annatod o’r broses o ddylunio prosiectau a phrosesau yn y dyfodol. 

Gan ddefnyddio'r fframwaith drafft, rydym wedi adolygu ein polisïau caffael ac wedi llunio canllawiau newydd i ymgorffori gofynion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (yn ogystal â chynaliadwyedd) i'n prosesau i wella ein hamrywiaeth o ran cyflenwyr. Rydym yn treialu'r dull newydd o weithredu, er mwyn paratoi ar gyfer ei lansio ar draws y sefydliad yn ystod 2023.

Pobl

Rydym yn monitro'r cynnydd yn erbyn ein targedau recriwtio ac yn mireinio ein prosesau recriwtio er mwyn sicrhau eu bod yn gwbl gynhwysol ac yn ddiragfarn. Mae grŵp o'n cydweithwyr ethnig amrywiol wedi cael hyfforddiant recriwtio a dethol, er mwyn ein galluogi i ffurfio paneli cyfweld amrywiol ac i uwchsgilio'r unigolion hynny a chodi eu proffiliau ar draws y sefydliad.

Fe wnaethom benodi Hyrwyddwr Cyfarwyddwr Hil a chreu grŵp adnoddau gweithwyr hil i godi amlygrwydd a helpu i rymuso ein staff ethnig amrywiol i'n helpu i nodi'r rhwystrau i gydraddoldeb y maent yn eu hwynebu yn UK Sport a helpu i yrru'r newidiadau angenrheidiol i'w dileu.

Cynrychiolaeth 

Rydym yn cydweithio â menter gymunedol Badu Sports ar interniaethau, cysgodi swyddi, mentora, trosglwyddo gwybodaeth a chyfleoedd Dysgu a Datblygu eraill ac, yn haf 2023, byddwn hefyd yn cynnal 4 o interniaid o'r Rhaglen 10,000 o Interniaid Du. 

Rydym wedi cynnal arweinwyr du o'r Chwaraeon a'r Celfyddydau yn ein Grŵp Gwrth-hiliaeth ac fel rhan o'n dathliadau Mis Hanes Pobl Ddu i arddangos pobl ddu dalentog a chlywed eu straeon personol i helpu i lunio ein gwaith gwrth-hiliaeth.

Mewnwelediad

Rydym wedi ymgorffori cwestiynau ansoddol a meintiol yn ein harolwg gwirio iechyd diwylliant partner ynghylch cynhwysiant a pherthyn i gael mwy o oleuni ar brofiadau'r rhai a gyflogir yn y sector chwaraeon ehangach. Mae ein Gweithgor Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn blaenoriaethu casglu data amrywiaeth ledled y sector i'n helpu i fonitro cynnydd a llywio mentrau yn y dyfodol yn ogystal â phenderfyniadau ariannu sy'n ymwneud â chylch Gemau Los Angeles o bosib. 

Buddsoddiad

Ynghyd â Sport England, rydym wedi comisiynu AGS Solutions, consortiwm lle mae mwyafrif yr aelodau'n ddu, i ddarparu ymgynghoriaeth EDI i bartneriaid sy'n cael cyllid sylweddol gan UK Sport a/neu Sport England, i'w helpu i ddatblygu Cynlluniau Gweithredu Amrywiaeth a Chynhwysiant pwrpasol, cadarn ac uchelgeisiol. 

Sport England  

Strwythurau a Systemau 

Rydym wedi ymrwymo i wreiddio arferion gorau mewn cydraddoldeb hiliol a chreu diwylliant lle gall pob cydweithiwr hyrwyddo cynhwysiant hil drwy eu gweithrediadau bob dydd a thrwy gynllunio corfforaethol, gweithredu strategaeth a buddsoddiadau. Mae hyn yn golygu ein bod yn gosod safbwynt gwrth-hiliol ar y broses o weithredu gweithgareddau ein sefydliad drwy ein model gweithredu newydd. Rydym wedi creu cyfres o egwyddorion a fydd yn ein helpu i gytuno ar y mesurau cydraddoldeb cywir ar gyfer ein cynigion gwasanaeth sy'n dod i'r amlwg a'n buddsoddiadau. Gall hyn fod mor syml â mesur dulliau ymgysylltu â chymunedau diwylliannol amrywiol, gan gytuno i fuddsoddi'n fwriadol mewn darpariaeth benodol neu gytuno ar y mewnwelediad perthnasol sydd ei angen i sicrhau ein bod yn glir ar pam a sut rydym yn ymgysylltu â chymunedau du a brown.  

Gan weithio ar y cyd â'r grŵp rhanddeiliaid, ochr yn ochr ag UK Sport, rydym wedi ymgysylltu ag arweinwyr ymrwymiad strategol Sport England sy'n cynrychioli partneriaethau, strategaeth, lle, Adnoddau Dynol, iechyd, gweithlu, marchnata digidol a chomisiynau, rheoli buddsoddiadau ac arweinydd y rhwydwaith staff du, i weithio gyda'n hymgynghorwyr allanol ar gwblhau ein fframwaith cydraddoldeb hiliol TRARIIS. 

Pobl a chynrychiolaeth 

Ein Cynllun Gweithredu Cynhwysiant o ran Amrywiaeth yw'r ffocws ar gyfer mesur ein cynnydd mewnol ar ein targedau a'n hymrwymiadau cydraddoldeb. Mae'n nodi camau allweddol ar gyfer gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r holl nodweddion gwarchodedig yn ein gweithlu. Mae'r cynnydd ar ein gweithredoedd yn cael ei ddiweddaru'n chwarterol; byddwn yn adrodd i'n Gweithgor Amrywiaeth, Cynhwysiant a Chydraddoldeb mewnol (wedi'i gadeirio gan y Prif Swyddog Gweithredol) a hefyd i'r Bwrdd. 

Ochr yn ochr â hynny, rydym yn paratoi'r Tîm Gweithredol/Uwch Dîm Arwain i gynnal asesiad diagnostig cod Cydraddoldeb Hiliol a fydd yn cynnwys:  

 • Arolwg Hil Cyn-Asesu ar gyfer yr uwch dîm arwain  
 • Adolygiad bwrdd gwaith dogfen cyn-ddiagnostig 
 • Asesiad cynhwysfawr o hil  
 • Adroddiad terfynol a Chynllun Gweithredu Hil  

 

Bydd y Cynllun Gweithredu Hil (RAP) y cytunir arno yn dod yn brif adnodd ar gyfer newid a bydd yn cefnogi creu amcanion realistig ac amser i ni nodi'r hyn sydd ei angen i gydymffurfio ag egwyddorion sy'n dod i'r amlwg o Fframwaith TRARIIS.  

Bydd y camau hyn hefyd yn cynnwys cyfrifoldebau penodol y cytunwyd arnynt ar gyfer personél allweddol ar draws y sefydliad a bydd cynnydd ar eu cyflawni yn cael ei adrodd yn ôl drwy'r Tîm Arwain Gweithredol ac i'r Bwrdd. 

Mewnwelediad

Mae asesiadau effaith cydraddoldeb gwybodus yn allweddol i sut y gallwn wella'r ffordd rydym yn buddsoddi; heb ragfarn a chyda'r hyder y byddwn yn cyrraedd yr union gymunedau sy'n aml yn teimlo’n bell ac wedi'u heithrio o'n buddsoddiad. Er mwyn symud hyn ymlaen rydym wedi profi rhai o'n hasesiadau effaith cydraddoldeb ein hunain o fuddsoddiadau a wnaethpwyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf sydd wedi ceisio effeithio'n gadarnhaol ar wahanol gymunedau gan gynnwys pobl ddiwylliannol amrywiol. Byddwn yn rhannu'r canfyddiadau er mwyn dangos y gwerth y gall asesiad da o'r effaith ar gydraddoldeb ei ychwanegu at gefnogi penderfyniadau tecach a darparu hyder ein bod yn manteisio i'r eithaf ar effaith a chyrhaeddiad ein buddsoddiadau ar gymunedau du a brown. I gefnogi hyn a gweithredoedd eraill, rydym yn datblygu canolfan adnoddau fewnol lle gall cydweithwyr gyrchu a defnyddio ystod o gynhyrchion i helpu i wella hyder yn eu galluoedd eu hunain i gael y sgyrsiau angenrheidiol a pharhaus gyda'n partneriaid ac wrth i ni nodi a dod â phartneriaid newydd ar y bwrdd. 

Buddsoddiadau 

Rydym yn parhau i fuddsoddi mewn sefydliadau sy'n cyd-fynd â'n hamcanion strategol, sy'n cael eu harwain gan arweinwyr cymunedol diwylliannol amrywiol ac sydd â chyrhaeddiad a dulliau ymgysylltu da â chymunedau diwylliannol amrywiol. Byddwn yn cynnwys ein hymrwymiad data a mewnwelediad i sicrhau y gallwn fesur effaith ein buddsoddiadau yn effeithiol ar gymunedau amrywiol a rhannu’r hyn rydym wedi'i ddysgu yn allanol gyda'n partneriaid. Bydd nifer y buddsoddiadau hyn yn cynyddu dros y 12 mis nesaf wrth i ni gwblhau ein cynlluniau buddsoddi ac archwilio partneriaethau newydd gan bartneriaid a sefydliadau cydraddoldeb gwahanol.  

Chwaraeon Cymru

Pobl

Mae creu amrywiaeth o gyfleoedd gwaith yn ein sefydliad wedi bod yn flaenoriaeth ac yn ddiweddar rydym wedi recriwtio 3 phrentis digidol. Ar gyfer y rolau hyn, fe wnaethom esblygu ein dull recriwtio drwy sicrhau cyfweliadau i ymgeiswyr ethnig amrywiol a oedd yn bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y rôl, gan ddarparu sesiynau galw heibio hefyd i ymgeiswyr ddeall mwy am y rôl, y sefydliad a'r gefnogaeth a fyddai ar gael. Yn ddiweddar rydym wedi creu rôl ychwanegol ar gyfer Rheolwr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn Chwaraeon Cymru ac wedi penodi i'r rôl, ac mae’r ymgeisydd llwyddiannus i fod i ddechrau ym mis Ionawr. Arweiniodd yr ymgyrch recriwtio hon at ddemograffeg llawer ehangach o ymgeiswyr na'n hymgyrchoedd arferol ac rydym wedi defnyddio'r gwersi hynny i lywio ein harferion recriwtio ar gyfer y dyfodol. 

Cynrychiolaeth
Gan weithio gyda Llywodraeth Cymru, mae Chwaraeon Cymru wedi cyfrannu at Gynllun Gweithredu Cymru Wrth-hiliol. Mae’r cynllun gweithredu ar gael yma ac mae’n cynnwys ymrwymiadau a chyfrifoldebau ar gyfer Chwaraeon Cymru drwy ddiwylliant, treftadaeth a chwaraeon. Sicrhawyd cyllid ychwanegol i ddatblygu rhaglen hyfforddi ar draws y sefydliad a'r sector sy'n mynd i'r afael ag anghydraddoldebau hiliol. Bydd y cyllid hefyd yn darparu ar gyfer dull hyrwyddwr cymunedol sy'n cefnogi ymgysylltu â grwpiau pwrpasol o gymunedau ethnig amrywiol gyda'r nod penodol o gynyddu eu cynrychiolaeth ymhlith ein grwpiau a ariennir yn y gymuned. 

Rydym wedi parhau i elwa ar arbenigedd cwmnïau hyfforddi arbenigol amrywiaeth a chynhwysiant fel AKD Solutions a No Boundaries. Mae hyn wedi ein galluogi i roi hyfforddiant i'r tîm arwain yn Chwaraeon Cymru yn ogystal â lansio rhaglen arweinyddiaeth gynhwysol i bartneriaid ledled y sector.  Gan adeiladu ar hyn, mae'r tîm datblygu pobl wedi datblygu'r rhaglen Gweithredu Cadarnhaol mewn Arweinyddiaeth sy'n ceisio ennyn diddordeb unigolion o gefndiroedd ethnig amrywiol i fod yn rhan o raglen bwrpasol o ddatblygu arweinyddiaeth. Mae hyn yn cynnwys unigolion sydd eisoes yn cael eu cyflogi yn y sector chwaraeon, yn ogystal â'r rhai sy'n chwilio am waith yn y sector chwaraeon. Mae Chwaraeon Cymru yn gweithio gydag unigolion sydd wedi mynegi diddordeb yn y rhaglen i gyd-greu cynnwys sy'n benodol i anghenion unigol mewn cydweithrediad ag AKD Solutions. Bydd y rhaglen yn lansio yn gynnar yn 2023. 

Rydym yn archwilio partneriaethau newydd (fel yr un gyda'r Gymdeithas Nofio i Bobl Ddu (BSA) a Crowd Funder) fel y gallwn gael effaith yn y cymunedau lle mae eu hangen a lle rydym wedi cael trafferth eu cyrraedd yn draddodiadol. Mae hwn yn faes yr ydym yn cydnabod bod angen i ni wneud mwy o hyd. Mae AKD Solutions wedi bod yn gweithio gydag arweinwyr cymunedol i ehangu ein dealltwriaeth o sefydliadau ethnig amrywiol a'n cysylltiadau â nhw. Nod y gwaith hwn yw llunio rhwydweithiau a sicrhau bod Chwaraeon Cymru yn datblygu dealltwriaeth o anghenion y cymunedau hyn ac o’r gallu i wasanaethu anghenion y cymunedau hyn yn llawer gwell nag yr ydym wedi ei wneud yn y gorffennol. Mae rheolwr rhaglen gyflawni gymunedol BSA Cymru wedi bod yn y rôl ers yr haf ac yn gweithio ledled Cymru i gysylltu rhanddeiliaid, cymunedau a grwpiau allweddol i nodi a deall anghenion defnyddwyr. Mae hyn wedi arwain at weithio gyda phartneriaid sy'n gallu darparu diogelwch dŵr a chyfleoedd ehangach yn y dŵr ledled Cymru. 

Mewnwelediad 

Mae Chwaraeon Cymru wedi cynnal ymchwil a chasglu mewnwelediad i ddeall y tirlun presennol o ran gwirfoddoli yng Nghymru gyda ffocws penodol ar greu amgylcheddau cynhwysol i wirfoddolwyr. Mae'r ymchwil wedi nodi themâu allweddol a fydd yn ffurfio cynnwys cyfres ddysgu ar gyfer y sector chwaraeon yng Nghymru. Bydd gweithdai yn ymgysylltu â phartneriaid i ystyried recriwtio, diwylliant a chadw o safbwynt Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Y bwriad yw cyflwyno'r ddarpariaeth ar gyfer dechrau 2023. 

Rydym wedi darparu cyfleoedd dysgu misol i staff drwy sesiynau dan arweiniad hwyluswyr allanol ac arbenigwyr mater pwnc.

Buddsoddiadau

Mae Chwaraeon Cymru wedi dechrau ar ddull newydd o fuddsoddi yn ei bartneriaid ar lefel genedlaethol, ac mae mynd i'r afael ag anghydraddoldebau ystyfnig o ran mynediad a chyfranogiad, gan gynnwys ymhlith cymunedau ethnig amrywiol, wrth wraidd y broses gwneud penderfyniadau. Mae'r dull newydd yn defnyddio data cyfranogiad a galw o ddemograffeg benodol, i sicrhau bod cyllid yn llifo i ble mae angen effaith. Mae ein harolwg ar chwaraeon ysgol, sy'n darparu elfen gyfoethog o fewnwelediad, wedi dychwelyd data newydd sy'n sail i'r strategaeth fuddsoddi, gan dargedu cyllid i'r partneriaid hynny sydd â'r maint a'r cwmpas mwyaf i effeithio ar gymunedau ethnig amrywiol. Mae mewnwelediad Arolwg ar Chwaraeon Ysgol hefyd wedi darparu data pwrpasol ar hil mewn chwaraeon, ar draws cyfranogiad a galw, sy'n cael ei ddarparu i bartneriaid a'r cyhoedd i weithredu newid.  
 

Rydym yn ailwampio ein dull buddsoddi mewn partneriaid cenedlaethol. Bydd y dull newydd o weithredu yn gweld buddsoddiad yn cael ei flaenoriaethu i bartneriaid a all gyflawni a chefnogi sector Chwaraeon cyfartal, amrywiol a chynhwysol yng Nghymru, ynghlwm ag agwedd at atebolrwydd a fydd yn nodi'n glir yr effaith a'r gwahaniaeth y mae'r buddsoddiad yn ei wneud. Mae proses ailwampio ein grantiau buddsoddi cymunedol bron wedi gorffen. Mae hyn wedi cael ei ddylunio a'i lywio gan ddefnyddwyr y cynllun gyda chais am fewnwelediad hefyd gan y rhai nad ydynt wedi gwneud cais o'r blaen i wella hygyrchedd ac ehangu cyrhaeddiad. Cwblhawyd proses gaffael y system newydd ac mae'r newidiadau hygyrchedd a ddatblygwyd ar y cyd ag ymchwil defnyddwyr yn cael eu gweithredu. Yn gydamserol, mae darn o waith yn cael ei wneud gyda rhwydwaith partner Chwaraeon Cymru er mwyn datblygu’r rôl y gallant ei chwarae yn well wrth gefnogi ceisiadau amrywiol i'n cyllid. 

sportscotland

Strwythurau a Systemau 

Rydym wedi sefydlu gweithgor traws-sefydliadol, gyda chynrychiolaeth o elusen gwahaniaethu ar sail hil ledled y DU, Sporting Equals, a fydd yn llunio camau gweithredu penodol, ymarferol sy'n ymateb i argymhellion TRARIIS. 

Rydym hefyd wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda Sporting Equals fel rhan o'n hymrwymiad parhaus i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Bydd y bartneriaeth strategol tair blynedd yn canolbwyntio ar bum maes allweddol:

 • Meithrin ymddiriedaeth a gallu o fewn y system chwaraeon yn yr Alban i gael effaith gadarnhaol ar fynd i'r afael ag anghydraddoldeb hiliol a hyrwyddo ymddygiadau ac arferion gwrth-hiliaeth. 
 • Cyflawni a rhannu ymchwil a mewnwelediad sy'n arwain y sector, sy'n archwilio pynciau amrywiol, heriol, ym maes chwaraeon, gweithgarwch corfforol, iechyd, hil, a llywodraethu. 
 • Eiriol dros gymunedau ethnig amrywiol o ran chwaraeon a gweithgarwch corfforol
 • Dylanwadu ar yr agenda gyhoeddus, cyfryngau a gwleidyddol drwy gynllun cyfathrebu pwerus a chydweithredol. 
 • Grymuso a gweithio mewn partneriaeth â chymunedau i arwain a sicrhau newid drostynt eu hunain.

Gydag arweiniad gan ein Rheolwr EDI, rydym hefyd yn parhau i ddylunio a datblygu rhaglenni perthnasol, megis rhaglenni arweinyddiaeth gynhwysol. 

Pobl 

Rydym yn defnyddio'r Pecyn Cymorth Recriwtio Lleiafrifoedd Ethnig a ddatblygwyd gan Lywodraeth yr Alban ac rydym yn parhau i ymgysylltu â'r Rhwydwaith Cydraddoldeb Hiliol a CEMVO Scotland (Cyngor Mudiadau Gwirfoddol Lleiafrifoedd Ethnig) i arallgyfeirio cynrychiolaeth yn ein proses recriwtio. Rydym ar wahân yn datblygu adnoddau cynghreiriaeth ac yn eu hymgorffori yn ein Blwch Adnoddau EDI a chyfleoedd datblygu EDI eraill ar gyfer y system. 

Rydym yn parhau i gefnogi Cricket Scotland yn dilyn yr adolygiad annibynnol diweddar i hiliaeth yng nghriced yr Alban ac wedi darparu cymorth ariannol ychwanegol i helpu i fwrw ymlaen â recriwtio swyddogaeth Adnoddau Dynol arbenigol a'i gefnogi i adolygu a diweddaru polisïau, gweithdrefnau, disgrifiadau swydd a chontractau cyflogaeth gyda safbwynt gwrth-hiliaeth a EDI. Mae cyllid pellach wedi'i ddarparu i fwrw ymlaen â phenodi Rheolwr EDI.

Cynrychiolaeth 

Byddwn yn ceisio darparu cyfleoedd datblygu, mentora, rhwydweithio a chysgodi ar gyfer cymunedau ethnig amrywiol mewn chwaraeon drwy Academi Leaderboard Sporting Equals. 

Yn dilyn yr adolygiad annibynnol i hiliaeth yng nghriced yr Alban, rydym yn cefnogi Cricket Scotland o ran cyfansoddiad y bwrdd ac yn cynnig y gefnogaeth hon yn ehangach i bob Corff Rheoli Chwaraeon.  

Yn dilyn ymarfer recriwtio diweddar, gyda chefnogaeth sportscotland, mae Cricket Scotland wedi penodi cadeirydd newydd a dau Gyfarwyddwr Anweithredol annibynnol. Mae 50% o aelodau presennol y Bwrdd o gymunedau ethnig amrywiol.  

Mewnwelediad 

Rydym yn defnyddio canfyddiadau TRARIIS i gyfrannu at ein proses Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb (EQIA) fel darn allweddol o dystiolaeth/ymchwil. 

Rydym wedi rhannu canlyniadau o adroddiad Proffil Cydraddoldeb Athletwyr Talentog gyda Chyrff Rheoli Chwaraeon i hwyluso trafodaethau ar wneuthuriad demograffig y garfan o athletwyr talentog. 

Buddsoddiad 

Rydym wedi sefydlu gweithgor tymor byr i asesu effaith ein buddsoddiad cyfleusterau chwaraeon ar gydraddoldeb. Bydd ymchwil TRARIIS yn elfen allweddol o'r adolygiad tystiolaeth o gydraddoldeb, gan lywio sut rydym yn symud ymlaen â'r gwaith hwn. Rydym yn parhau i fwrw ymlaen â'n dull wedi'i dargedu a'i addasu fwy o ran cefnogi partneriaid lleol i yrru EDI a lleihau anghydraddoldebau mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. 

Yn ystod y misoedd diwethaf rydym wedi gwahodd awdurdodau lleol i ddatblygu cynigion i ddefnyddio dull wedi'i dargedu a'i gysylltu fwy o ran gyrru cynhwysiant yn lleol mewn Ysgolion Actif a/Hybiau Chwaraeon Cymunedol. Nod y gwaith hwn yw lleihau anghydraddoldebau mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol. Mae cynlluniau hefyd yn cael eu datblygu i greu cyfleoedd buddsoddi wedi'u targedu sy'n cefnogi cymunedau ethnig amrywiol ar lefel leol. 

Sport Northern Ireland – 

Adolygiad o Bolisi EDI

Comisiynodd Sport NI adolygiad o Bolisi EDI a / neu Ddatganiadau ar gyfer sampl o 31 o gyrff rheoli a ariennir.

Y pwrpas oedd cynnig adborth cadarn i nodi gwelliannau y gellir eu gwneud i bolisïau EDI presennol, yn ogystal â darparu canllawiau ac adnoddau arfer gorau i fynd i'r afael â'r rhain. Nod yr adolygiad oedd cefnogi pob corff llywodraethu ar eu taith cynhwysiant a'u helpu i ddangos yn gyhoeddus eu hymrwymiad i ddeall ac i gynnwys amrywiaeth o ran cymunedau, gweithlu, gwirfoddolwyr ac aelodau'r clwb.

Cynhaliwyd adolygiad bwrdd gwaith o Bolisi EDI a / neu Ddatganiad 31 o gyrff rheoli. Nodwyd arferion da a meysydd ar gyfer gwella, yn ogystal â thynnu sylw at faterion ac argymhellion penodol i wella polisi EDI. Gwnaethpwyd hyn drwy ystyried y canlynol:

 • Iaith gynhwysol a syml;
 • Cymhwysedd:
 • Naws ac arddull;
 • Cyfrifoldebau a chydnabod cyfreithiol;
 • Hygyrchedd a chefnogaeth;
 • Newid rheolaeth a rheoli ansawdd;
 • Cynrychiolaeth;
 • Ymrwymiad gweladwy;
 • Ymwybyddiaeth ddiwylliannol; a
 • Monitro ac adolygu.

Ystyriwyd y ddeddfwriaeth berthnasol hefyd, o ran y gofynion ar gyfer Gogledd Iwerddon, Gweriniaeth Iwerddon a'r DU.

Mae adroddiadau trosglwyddo polisi EDI unigol yn cael eu darparu i bob camp a adolygir – adroddiad crynodeb Gweithredol sy'n crynhoi prif feysydd ymarfer da a themâu allweddol ar gyfer cyfleoedd i wella EDI. Bydd yr adolygiadau hyn yn rhoi dealltwriaeth bellach o sut y gall Sport NI barhau i ymgysylltu a chefnogi cyrff rheoli yn y maes hwn.

Nodi arferion da:

 • Lefel ymrwymiad y cyrff rheoli.
 • Meddu ar bolisïau presennol.
 • Ystyried gwahanol grwpiau rhanddeiliaid.

Themâu ar gyfer gwella:

 • Strwythur a chynnwys polisïau.
 • Cyfeiriad at ddeddfwriaeth, cyfeirio at nodweddion gwarchodedig, enghreifftiau o wahaniaethu.
 • Cyfrifoldebau am arweinyddiaeth / rheoli, staff a rhanddeiliaid gan gynnwys aelodau, partneriaid, cyfranogwyr chwaraeon a gwylwyr.
 • Monitro ac adolygu polisi a gweithredu.
 • Hygyrchedd i randdeiliaid.

 

Bydd adnoddau cymorth EDI ehangach yn cael eu gwneud yn hygyrch ar Wefan Sport NI, i gynnwys:

 • Dylunio eich Polisi EDI eich hun: Templed Drafft
 • Cyflwyniadau Ar-lein Cynhwysol
 • Canllawiau Hygyrchedd
 • Pethau i’w gwneud a Phethau i’w hosgoi o ran cynnwys
 • Dylunio cynnwys cynhwysol ar gyfer amrywiaeth o gynulleidfaoedd, i gynnwys;

- 'Defnyddwyr Sgrin’

- 'Golwg gwan’

- ‘Dyslecsia’

- ‘Sbectrwm Awtistig’

- 'Anableddau Corfforol neu Echddygol’

- 'Byddar neu drwm eu clyw’

- ‘Gorbryder’

Bydd Sport NI yn dod â'r 31 o gyrff rheoli a adolygwyd ynghyd ym mis Chwefror 2023 fel rhan o fforwm ar-lein – i ystyried themâu cyffredin yr adolygiad ac i ymgysylltu â chwaraeon ymhellach o ran arferion da EDI.

Ystyried Sport NI yn fewnol a rhaglen newydd

Mae Sport NI yn parhau i ganolbwyntio ar yr angen i hyrwyddo, ymgorffori ac atgyfnerthu cynwysoldeb a lles ar draws y Sector Chwaraeon. Bydd ei raglen fuddsoddi newydd gan y Loteri yn pwysleisio hyn a'r gofyniad am gynhwysiant bwriadol. Mae Sport NI yn bwriadu gofyn am ddadansoddiad manylach o aelodaeth chwaraeon dros gyfnod y buddsoddiad, er mwyn dangos effaith y buddsoddiad o safbwynt EDI. Wrth baratoi ar gyfer hyn, mae Sport NI yn cael cyngor cyfreithiol ar 'beth' y gellir ei ofyn a'r ffordd orau o wneud hynny. Bydd hyn hefyd yn berthnasol i Sport NI ei hun ac ystyried dadansoddiad ac adolygiad tebyg o'n gweithlu ein hunain.