Skip to main content

Cronfa’n rhoi help hanfodol i gael pobl ifanc yn actif eto

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cronfa’n rhoi help hanfodol i gael pobl ifanc yn actif eto

Yn hanesyddol, mae chwaraeon wedi bod yn bresenoldeb sy’n uno mewn cymdeithas – rhywbeth sy’n gallu helpu grŵp o bobl drwy argyfwng.       

Mae hyn wedi bod yn wir yn sicr am Ganolfan Ieuenctid Margam ym Mhort Talbot, lle mae grant o Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru wedi galluogi pobl ifanc yr ardal i ailddechrau chwarae pêl droed.                       

Mae derbyn £1,500 – a hefyd grant pellach yn gysylltiedig â’r coronafeirws – wedi helpu’r gymuned leol drwy effeithiau pandemig presennol Covid-19.

Mae Canolfan Ieuenctid Margam yn cael ei gweithredu gan yr ysgrifennydd George Ridgeway, sy’n rhoi ei amser sbâr i sicrhau bod gan ieuenctid yr ardal yr hyn y mae arnynt ei angen. 

Mae gan y ganolfan ieuenctid gyfanswm o 90 o chwaraewyr iau ac mae’r gronfa’n galluogi’r ieuenctid hyn i ddychwelyd ar y cae. 

 

“Fe wnaethon ni gais am grant sefydlu er mwyn gallu cael ein caeau’n ôl i safon ac er mwyn i’r plant allu dod yn ôl i ymarfer,” meddai George, sy’n gweithio i’r bwrdd iechyd lleol. 

“Fe wnaethon ni roi gwrtaith ar y caeau i gyd a’u hail-wneud nhw, a hefyd fe gafodd y glaswellt ei dorri cyn i’r chwaraewyr ddychwelyd i hyfforddi dair wythnos yn ôl. 

“Mae gennym ni saith cae yn ein sefydliad. Mae gennym ni ddau maint llawn a hefyd caeau llai ar gyfer y criw dan un ar ddeg, dan naw a dan chwech.             

“Heb y gronfa yma, fe fydden ni wedi gorfod gwario rhwng £1,500 a £2,000 ar y cae. Fel arfer, mae ein contract ni gyda’r cyngor sy’n torri’r glaswellt ac yn rhoi bil i ni bob mis. 

“Maen nhw’n codi £100 a TAW am dorri’r cae bob 10 diwrnod, sy’n swm anodd dod o hyd iddo.       

“Fel rheol, mewn argyfwng, y peth cyntaf sy’n dod i feddwl pobl yw bod rhaid iddyn nhw gynyddu eu ffioedd misol. Ond mae’r grant wedi galluogi i ni ostwng ein ffioedd er mwyn helpu rhywfaint ar ein haelodau. 

“Dim ond hyfforddi ydyn ni ar hyn o bryd. Fe wnaethon ni ostwng ein ffioedd ym mis Medi o £12 i £5 oherwydd rydyn ni’n gwybod bod rhai rhieni’n cael amser anodd, felly roedden ni’n meddwl y byddai gostwng ein ffioedd ni’n dangos ewyllys da. 

“Mae’r rhieni i gyd yn falch iawn ac yn methu credu’r peth. Cydweithio sy’n bwysig, a gofalu am ein gilydd.” 

Roedd y cyfyngiadau symud yn straen fawr ar iechyd a lles plant ar hyd a lled Cymru. Ac mae Ridgeway yn barod iawn i bwysleisio pa mor fuddiol mae’r grant wedi bod er mwyn gwarchod iechyd yr aelodau. 

“Iechyd corfforol a meddyliol y plant yw’r ffocws. Yn ystod y cyfyngiadau symud, roedden nhw’n chwarae dan do yn aml – ar yr X-Box a’r I-Pad.

“Yr hyn rydw i wedi sylwi arno pan ddaeth y plant yn ôl yw eu bod nhw’n fwy awyddus, yn fwy cyffrous, yn gwenu ac yn edrych ymlaen at chwarae pêl droed. 

“Ar ddiwedd y dydd, rhoi gŵen yn ôl ar wynebau’r plant sy’n bwysig. Mae gennym ni tua 90 o aelodau iau yn chwarae yn ein grwpiau oedran ni, o dan chwech i fyny. Hefyd fe wnaethon ni groesawu ein tîm pêl droed cynhwysol i blant anabl yn ôl yr wythnos ddiwethaf.

“Fel sefydliad, rydyn ni hefyd yn ffodus iawn o fod wedi cael grant ar gyfer Covid-19, wnaeth ein galluogi ni i brynu offer diogelwch fel diheintyddion dwylo, archwiliadau tymheredd, masgiau, platiau tafladwy a hefyd offer glanhau ar gyfer y ganolfan ieuenctid.” 

Mae Canolfan Ieuenctid Margam wedi mynd yr ail filltir i gynorthwyo teuluoedd ei haelodau. Gyda llawer o rieni wedi gweld gostyngiad yn eu hincwm oherwydd eu bod ar ffyrlo, neu wedi colli eu swyddi, mae’r elusen wedi ceisio gwneud pethau’n haws i bawb. 

Ychwanegodd George: “Yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, fe wnaethon ni roi hamper bwyd gwerth £50 i bob aelod hefyd. Fe gawsom ni negeseuon gan aelodau’n dweud eu bod wedi bod o fudd mawr i’w teuluoedd. 

“Rydyn ni wedi cael cymaint o negeseuon. Mae llawer o bobl wedi cael eu heffeithio’n ariannol gan y cyfyngiadau symud, felly roedden ni eisiau gofalu am y bobl yn ein cymuned ni. 

“Mae’r tîm pêl droed a’r ganolfan ieuenctid yn ganolbwynt yn y gymuned yma ac roedd yn hanfodol ein bod ni’n goroesi’r cyfnod yma.” 

Mae arian grant Cronfa Cymru Actif wedi bod yn bosib diolch i Lywodraeth Cymru ac arian sydd wedi cael diben newydd gan y Loteri Genedlaethol, sy’n parhau i fod yn un o gefnogwyr mwyaf chwaraeon yng Nghymru.     

Newyddion Diweddaraf

Diwrnod Coffi Rhyngwladol – Sut mae coffi yn rhoi hwb i'r byd beicio yng Nghymru

Mae beicwyr yn gwybod ers tro am bŵer coffi i roi’r hwb ychwanegol hwnnw, ond gall manteision paned…

Darllen Mwy

Cyfle i gwrdd â’r enwebeion ysbrydoledig ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire

Mae pedair menyw ysbrydoledig wedi’u henwebu ar gyfer gwobr Menywod mewn Chwaraeon Womenspire.

Darllen Mwy

Ymgyrch Canŵ Cymru sy'n annog menywod ar y dŵr

Mae hwn wedi bod yn haf o ferched ar y dŵr ledled Cymru, diolch i lwyddiant ymgyrch #ShePaddles.

Darllen Mwy