Skip to main content

Hwb i chwaraeon eira drwy uwchraddio llethrau artiffisial

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Hwb i chwaraeon eira drwy uwchraddio llethrau artiffisial

Mae Cymru'n dod yn lle gwell ar gyfer chwaraeon eira diolch i arian grant o £100,000 gan Chwaraeon Cymru ar gyfer uwchraddio llethrau artiffisial yng ngogledd a de'r wlad.   

Yn y gogledd, ailagorodd Canolfan Chwaraeon Eira Llandudno ei drysau yr wythnos ddiwethaf gyda phrif lethr sydd wedi cael arwyneb newydd. Mae sgïwyr ac eirafyrddwyr eisoes yn mwynhau rhoi'r mat technoleg sgïo modern ar brawf cyn i'r lleoliad ddechrau cynnal rhaglen lawn o ddigwyddiadau eleni.         

Gall cefnogwyr chwaraeon eira yn y de edrych ymlaen at welliannau cyffrous i Ganolfan Sgïo Caerdydd, sy'n fusnes gweithredol ers 50 o flynyddoedd bellach. Erbyn diwedd mis Mawrth, bydd gan y llethrau artiffisial system niwlo newydd, a fydd yn gwella'r amodau'n fawr iawn, yn enwedig mewn tywydd sych.

Mae'r ddau brosiect uwchraddio wedi bod yn bosib ar ôl i Chwaraeon Eira Cymru dderbyn cyllid Lle i Chwaraeon gan Chwaraeon Cymru. Aeth grant o £75,000 tuag at y gwaith arwynebu yn Llandudno ac aeth £25,000 ar gyfer y gwelliannau yng Nghaerdydd. Roedd y cyllid yn rhan o ddyraniad o £5m gan Lywodraeth Cymru ddechrau'r llynedd er mwyn helpu i uwchraddio cyfleusterau chwaraeon ar hyd a lled y wlad.     

Dywedodd Robin Kellen, Prif Weithredwr Chwaraeon Eira Cymru: "Rydw i wir yn gyffrous am yr arwyneb newydd yng Nghanolfan Chwaraeon Eira Llandudno. Mae'r prosiect uwchraddio yma'n helpu i sicrhau dyfodol tymor hir llawer gwell i chwaraeon eira yn rhanbarth Gogledd Cymru ar ôl cau llethr sgïo Plas Y Brenin yn 2018.

"Cafodd y gost o £300k i gyd ar gyfer ailddatblygu'r cyfleuster gan y perchennog, John Nike Leisure, hwb aruthrol gan y cyllid Lle i Chwaraeon ac fe hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi gwneud cymaint o ymdrech er mwyn gweld y prosiect yma'n dwyn ffrwyth."

 

Mae ymchwil diweddar gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru wedi datgelu bod galw cudd sylweddol am chwaraeon eira yng Nghymru, gyda 12% o blant ysgol (ffynhonnell: Arolwg ar Chwaraeon Ysgol) a 9% o oedolion (ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru) yn dweud y byddent yn hoffi cymryd rhan mewn chwaraeon eira.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas: "Rydw i'n hynod falch ein bod ni wedi gallu darparu cyllid i foderneiddio'r cyfleusterau yma. Gan fod 2020 yn Flwyddyn yr Awyr Agored yng Nghymru, ble well i ddechrau na thrwy gael gwared ar dipyn o we pry cop ar lethr sgïo? Mae llethrau artiffisial yn lle delfrydol i ddechreuwyr roi cynnig ar chwaraeon eira a magu hyder."

Dywedodd Brian Davies, Prif Weithredwr Dros Dro Chwaraeon Cymru: "Mae'r £5m o gyllid Lle i Chwaraeon a gafodd ei ddyrannu gan Lywodraeth Cymru yr adeg yma y llynedd wedi cael ei rannu ymhlith mwy na 150 o brosiectau a fydd yn helpu i wella cyfleusterau mewn tua 30 o wahanol chwaraeon. O ystyried bod cymaint â hyn wedi cael cymorth, a bod galw'n bodoli o hyd, byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ar ffyrdd o wella'r stoc o gyfleusterau chwaraeon ledled Cymru."

I gael gwybod mwy am Ganolfan Sgïo Llandudno, ewch i www.jnlllandudno.co.uk, neu ewch i www.skicardiff.co.uk am bopeth rydych chi angen ei wybod am Ganolfan Sgïo Caerdydd.  
 

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy