Skip to main content

Diweddariad Coronafeirws – Cau Canolfannau Cenedlaethol Chwaraeon Cymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Diweddariad Coronafeirws – Cau Canolfannau Cenedlaethol Chwaraeon Cymru

Bydd Canolfannau Cenedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd a Chaernarfon (Plas Menai) yn cau i’r cyhoedd yn weithredol o 18:00 dydd Mercher Mawrth 18fed 2020. 

Bydd Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yng Nghaerdydd a Chanolfan Awyr Agored Genedlaethol Chwaraeon Cymru, Plas Menai, yn cael eu cau hyd nes ceir rhybudd pellach i aelodau’r cyhoedd yn dilyn y cyngor diweddaraf gan Lywodraeth y DU. 

Archebion 

Os oes gennych chi gwestiynau neu bryderon am archeb yn un o’r cyfleusterau, dylech gysylltu â’r canolfannau ar e-bost ar:

Caerdydd: [javascript protected email address]

Plas Menai: [javascript protected email address]

Sylwer y bydd yr archebion sy’n digwydd tra mae’r canolfannau ar gau yn cael ad-daliad llawn neu gallwn edrych ar aildrefnu ar ddyddiad arall. Dylech anfon eich cais am ad-daliad neu aildrefnu ar e-bost i’r cyfeiriadau e-bost uchod. 

Aelodau Arian ac Aur (Y Ganolfan Genedlaethol, Caerdydd)

Ni fydd unrhyw daliadau debyd uniongyrchol yn cael eu cymryd ar 1af Ebrill 2020. Byddwn yn adolygu’r taliadau yn y dyfodol pan fydd y Ganolfan yn ailagor. 

Clybiau a Gweithgareddau 

Os ydych chi’n aelod o glwb neu weithgaredd sy’n cynnal sesiynau yn ein cyfleusterau, dylech gysylltu â’r clwb neu’r gweithgaredd i gael gwybod a oes trefniadau eraill wedi’u rhoi yn eu lle. 

Busnes Chwaraeon Cymru 

Bydd staff Chwaraeon Cymru yn gweithio o gartref hyd nes ceir rhybudd pellach. Bydd hyn yn wir am y staff i gyd, oni bai eu bod yn cyflawni gwasanaeth hanfodol yn ein cyfleusterau. 

Bydd busnes Chwaraeon Cymru yn parhau ac rydym wedi gofyn i staff gynnal cyfarfodydd busnes gan ddefnyddio adnoddau fel Skype, neu dros y ffôn. 

Dylai partneriaid Chwaraeon Cymru barhau i ddefnyddio eu llinellau cyfathrebu arferol – fel eu swyddog perfformiad neu uwch swyddog penodol yn Chwaraeon Cymru – er mwyn i ni allu parhau i ddarparu gwasanaeth i bartneriaid tra mae’r cyfleusterau ar gau. 

Os ydych chi’n gweithio i neu gyda chorff rheoli neu sefydliad sydd wedi’i leoli yn un o’r cyfleusterau, dylech gysylltu â hwy yn uniongyrchol os oes gennych chi gwestiynau am waith parhaus a chyfathrebu. 

Athletwyr 

Bydd newidiadau i’r ffordd mae Athrofa Chwaraeon Cymru yn eich cefnogi chi. Mae staff Chwaraeon Cymru yn cysylltu â chyfarwyddwyr/hyfforddwyr perfformiad ynghylch trefniadau wrth gefn.

Grantiau a Chyllid

Bydd tîm grantiau Chwaraeon Cymru yn weithredol tra mae’r canolfannau ar gau. Os oes gennych chi unrhyw ymholiad am gais rydych chi wedi’i wneud, cysylltwch â’r tîm ar [javascript protected email address]

Mwy o gyngor am arian grant Chwaraeon Cymru ar gael yma.

Newyddion Diweddaraf

Wythnos Hinsawdd Cymru 2023: Beth mae Chwaraeon Cymru yn ei wneud i fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd?

Rydyn ni wedi ymrwymo i helpu’r genedl i gyrraedd sero net erbyn 2030 a chreu Cymru wyrddach, gryfach…

Darllen Mwy

Rhoi mwy o resymau i bobl ifanc ddewis sboncen

Dylai mwy o sylw ar y llwyfan byd-eang helpu i danio diddordeb pobl ifanc.

Darllen Mwy

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Mae Dr Sue Barnes wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Darllen Mwy