Aelodau Arian ac Aur (Y Ganolfan Genedlaethol, Caerdydd)

Ni fydd unrhyw daliadau debyd uniongyrchol yn cael eu cymryd ar 1af Ebrill 2020. Byddwn yn adolygu’r taliadau yn y dyfodol pan fydd y Ganolfan yn ailagor. 

Clybiau a Gweithgareddau 

Os ydych chi’n aelod o glwb neu weithgaredd sy’n cynnal sesiynau yn ein cyfleusterau, dylech gysylltu â’r clwb neu’r gweithgaredd i gael gwybod a oes trefniadau eraill wedi’u rhoi yn eu lle. 

Busnes Chwaraeon Cymru 

Bydd staff Chwaraeon Cymru yn gweithio o gartref hyd nes ceir rhybudd pellach. Bydd hyn yn wir am y staff i gyd, oni bai eu bod yn cyflawni gwasanaeth hanfodol yn ein cyfleusterau. 

Bydd busnes Chwaraeon Cymru yn parhau ac rydym wedi gofyn i staff gynnal cyfarfodydd busnes gan ddefnyddio adnoddau fel Skype, neu dros y ffôn. 

Dylai partneriaid Chwaraeon Cymru barhau i ddefnyddio eu llinellau cyfathrebu arferol – fel eu swyddog perfformiad neu uwch swyddog penodol yn Chwaraeon Cymru – er mwyn i ni allu parhau i ddarparu gwasanaeth i bartneriaid tra mae’r cyfleusterau ar gau. 

Os ydych chi’n gweithio i neu gyda chorff rheoli neu sefydliad sydd wedi’i leoli yn un o’r cyfleusterau, dylech gysylltu â hwy yn uniongyrchol os oes gennych chi gwestiynau am waith parhaus a chyfathrebu. 

Athletwyr 

Bydd newidiadau i’r ffordd mae Athrofa Chwaraeon Cymru yn eich cefnogi chi. Mae staff Chwaraeon Cymru yn cysylltu â chyfarwyddwyr/hyfforddwyr perfformiad ynghylch trefniadau wrth gefn.

Grantiau a Chyllid

Bydd tîm grantiau Chwaraeon Cymru yn weithredol tra mae’r canolfannau ar gau. Os oes gennych chi unrhyw ymholiad am gais rydych chi wedi’i wneud, cysylltwch â’r tîm ar grant.applications@sport.wales

Mwy o gyngor am arian grant Chwaraeon Cymru ar gael yma.