Maen nhw’n dosbarthu bwyd i archfarchnadoedd a siopau bychain gan ddefnyddio fflyd o faniau ac meddai Matt: “Rydw i wedi helpu gyda’r busnes yn y gorffennol ond nawr mae’n brysurach nag erioed.                   

“Mae llawer o alw ac mae problemau staffio, felly rydw i wedi bod yn dosbarthu bwyd a hefyd yn torri ac yn pacio caws.         

“Mae’n gallu bod yn brysur iawn ar hyn o bryd oherwydd mae’r cyfyngiadau symud wedi golygu bod pobl yn dibynnu ar eu siopau lleol llawer mwy ac mae mwy o alw nawr. 

“Felly rydw i wedi bod yn codi’n eithaf cynnar, gwneud fy sesiwn hyfforddi gartref, ac wedyn mynd i’r gwaith. ’Sa i’n achub bywydau, ond mae’n neis cael cyfrannu mewn rhyw ffordd.”

Pan nad yw’n dosbarthu’r Cheddar, fel rhan o sgwad taekwondo Prydain Fawr sydd wedi’i leoli ym Manceinion, mae Bush wedi cael rhaglen hyfforddi syml i’w dilyn.             

Mae’n seiliedig ar ymarferion cryfder a siapio y gall eu gwneud yn y tŷ a’r ardd, gydag absenoldeb amlwg unrhyw bartneriaid hyfforddi i ymladd wrth gwrs.               

“Mae sawl wythnos wedi mynd heibio ers i mi gael cyswllt go iawn gyda rhywun mewn sesiwn hyfforddi ac mae hynny’n teimlo braidd yn rhyfedd. Ond mae hwn yn gyfnod rhyfedd ac rydw i wedi dod i arfer â’r drefn newydd.   

“Chi ond yn gallu rheoli beth allwch chi ei reoli a fi’n hapus gyda’r hyn rydw i wedi gallu ei wneud. Pan fydd y sefyllfa’n newid, fi’n credu y galla’ i fynd nôl i drefn yn eithaf cloi.”

Fel cyn gystadleuydd MMA a jujitsu, roedd y gŵr 31 oed yn hwyr-ddyfodiad at gamp taekwondo. Ond er ei ddiffyg profiad, roedd ganddo ddigon o dalent a phenderfyniad ac roedd ei effaith ar y gamp i’w gweld ar unwaith. 

Ef yw’r gwryw cyntaf o Brydain i hawlio teitl pencampwr para-taekwondo y byd - yn Nhwrci y llynedd yn yr adran +75kg, ddwy flynedd yn unig ar ôl dechrau cymryd rhan yn y gamp – ac roedd mewn lle da iawn i ategu hynny gyda medal aur yn Tokyo.

 

Mae’r freuddwyd yma wedi gorfod cael ei roi i’r naill ochr am flwyddyn, ond mae’r hyder yn parhau y gall sicrhau mwy o lwyddiant yn y gamp y mae’r partner hyfforddi ar lefel Prydain Fawr a’r Pencampwr Olympaidd dwbl Jade Jones wedi hoelio sylw Cymru gyfan arni. 

“Pan wnes i ddechrau cymryd rhan mewn taekwondo, doedd y llwyddiant gefais i ddim yn syndod,” cyfaddefa. “Roeddwn i’n disgwyl ennill. 

“Dyna sut ydw i. Fi’n cystadlu i ennill – nid dim ond i greu sgwad. Roedd gen i gefndir mewn chwaraeon eraill, oedd o help, ond does dim llwybr cyflym.

“Roedd gen i sylfaen athletig a rhywfaint o allu, ond roedd rhaid i mi dreulio llawer o amser yn dysgu’r system bwyntiau, a thriciau bach y gamp, a sut mae’r cyfan yn gweithio gyda’i gilydd. 

“Nawr rydw i’n cyrraedd y cam o wybod manylion y gamp, felly rydw i’n sicr yn teimlo bod mwy i ddod.” 

Pryd daw’r cyfle i brofi hynny, does neb wir yn gwybod eto. Cafodd y rowndiau cymhwyso Paralympaidd a oedd wedi’u trefnu ar gyfer Milan eu symud i ddechrau i Rwsia cyn cael eu canslo yn llwyr wrth i’r byd chwaraeon orfod cau yn fyd-eang.         

“Yr awgrym oedd y byddai’r rowndiau cymhwyso hynny ar gyfer Tokyo yn cael eu cynnal yn awr ddiwedd y flwyddyn yma, ond does dim byd yn bendant eto,” ychwanegodd Matt.

“Rydw i’n dal ati i ymarfer ac fe fydda’ i’n cynyddu hynny cyn gynted ag y galla’ i, ac felly pan fydd y rowndiau cymhwyso’n cael eu cynnal, fe fydda’ i’n barod. Os byddan’ nhw’n dweud, ‘maen nhw’n digwydd fory’, bydd rhaid i mi fod yn barod am hynny.”       

Ond tan hynny, yn ôl at y pwysau a’r sesiynau beicio hyfforddwr tyrbo yn y bore mae’n mynd – ac wedyn pacio caws yn y prynhawn.               

Os yw hynny’n swnio’n bryderus i’r deietegwyr sy’n cael eu cyflogi gan GB Taekwondo, does dim angen iddynt boeni. 

“’Sa i’n bwyta caws, fi wedi cael digon,” meddai Matt.

“Roedd yr un peth pan oeddwn i’n pacio siocled. Ar ôl ychydig o wythnosau a bwyta chryn dipyn, roeddwn i wedi cael digon ar hwnnw hefyd.” 

Newyddion Diweddaraf

Trawsnewid Pêl Droed Merched yng Nghymru... a thu hwnt

Bydd pêl droed Cymru yn cychwyn 2021 gyda chyfle i gael sedd wrth y bwrdd mwyaf pwerus yn y gamp.Mae…

Darllen Mwy

CICIO DAN Y LLIFOLEUADAU AR HEOL CLARBESTON

Mae Clwb Pêl Droed Amatur Heol Clarbeston yn Sir Benfro yn cynllunio ar gyfer dyfodol mwy disglair drwy…

Darllen Mwy

CYLLID YN RHOI HWB I YMGYRCH CYNHWYSIANT CLWB BOWLS

Gydag aelodau rhwng naw a 95 oed bywiog iawn, mae Cymdeithas Bowls Dan Do Sir Faesyfed yn Llandrindod…

Darllen Mwy