Skip to main content

Annog ton newydd o rwyfwyr i gynnal traddodiadau eco-gyfeillgar

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Annog ton newydd o rwyfwyr i gynnal traddodiadau eco-gyfeillgar

Fel gweithgaredd perffaith ar ôl y cyfnod clo - allan yn yr awyr iach ac yn cadw pellter cymdeithasol oddi wrth dorfeydd – nid yw'n syndod bod ton newydd o bobl wedi dechrau cymryd rhan mewn chwaraeon rhwyfo yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.

Yn ogystal â bod wrth eu bodd gyda’r diddordeb cynyddol mewn chwaraeon dŵr o safbwynt cyfranogiad, mae Canŵio Cymru hefyd yn teimlo’n galonogol am y sgil-effeithiau y gallai'r cynnydd mewn poblogrwydd eu cael ar achos sy'n agos iawn at eu calon – yr amgylchedd.

Mae gan rwyfwyr yng Nghymru enw da am ofalu am yr amgylchedd maent yn mwynhau eu camp ynddo. Wrth gwrs, mae dyfroedd glanach yn brafiach i rwyfo ynddynt, ac mae mwy o fioamrywiaeth yn y dŵr ac ochr yn ochr ag ef yn cynnig profiad gwell yn gyffredinol. 

Felly, i gyd-fynd â Diwrnod y Ddaear 2021 (22 Ebrill), mae Canŵio Cymru yn galw ar y miloedd o newydd-ddyfodiaid sy'n mentro i'r dŵr ledled Cymru y Gwanwyn yma i gynnal y traddodiad sydd wedi’i sefydlu gan rwyfwyr mwy profiadol o gario bagiau bin wrth iddynt deithio ar hyd ein dyfrffyrdd a'u llenwi gydag unrhyw sbwriel maent yn dod ar ei draws. 

Canŵ-wyr ar gychod yn y dŵr

 

Dywedodd Alistair Dickson, Canŵ Cymru Prif Weithredwr: "Fel rhwyfwyr mae gennym ni gyfrifoldeb i helpu i warchod ein hafonydd, ein llynnoedd a’n harfordir prydferth yng Nghymru. Mae cael gwared ar sbwriel wedi bod yn nodwedd o'r gymuned rwyfo erioed, ac rydyn ni’n gobeithio yn fawr y bydd hynny'n parhau. 

"Mae hefyd yn bwysig iawn i bawb fod yn ymwybodol o'r camau y gallant eu cymryd i helpu i atal anifeiliaid a phlanhigion ymledol rhag lledaenu, a all gael effeithiau trychinebus ar ein dyfrffyrdd. Mae digon o wybodaeth ddefnyddiol ar gael ar ein gwefan ni."

Er mwyn lleihau faint o rywogaethau annymunol sy'n ymledu rhwng gwahanol ddyfroedd, dyfarnwyd cyllid i sefydliad Canŵio Cymru gan Lywodraeth Cymru i osod gorsafoedd golchi cit newydd mewn safleoedd prysur, yn ogystal ag arian i greu llwyfannau newydd i bobl anabl yn Llandegfedd, Cosmeston, Llandysul, Plas y Brenin a Llyn Padarn, i wella hygyrchedd.

Gyda dyhead mor enfawr ymhlith pobl i fynd i mewn i ddŵr, arno neu wrth ei ymyl, mae Canŵio Cymru hefyd yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru i wneud hawliau dros fynediad i ddŵr yn gliriach. Mae'n sefyllfa gymhleth, ond yn un y mae Canŵio Cymru yn benderfynol o chwarae eu rhan ynddi er mwyn sicrhau eglurder fel ei bod yn haws i bawb ddeall pa ddyfroedd gallant eu defnyddio heb gael eu herio. 

Mae cynaliadwyedd wrth wraidd y dyhead hwn hefyd, fel yr esbonia Phil: "Rydyn ni’n falch iawn mai ein camp ni yw un o'r rhai gwyrddaf, ond byddai hyd yn oed yn well pe bai gan bobl fwy o ryddid i ddefnyddio'r dyfroedd sy’n agos atynt, felly rydyn ni’n pwyso am drefniadau tebyg i'r rhai sydd yn eu lle eisoes yn yr Alban."

I gael gwybod mwy am chwaraeon rhwyfo yng Nghymru, ewch i www.canoewales.com

Newyddion Diweddaraf

Cyllid yn gwneud ei farc ar lwybr y Baton

Bydd ymweliadau â chlybiau chwaraeon sydd wedi elwa o gyllid Chwaraeon Cymru ar hyd llwybr Taith Gyfnewid…

Darllen Mwy

Cefnogaeth athletwyr Tîm Cymru i'r Arolwg Chwaraeon Ysgol

Mae athletwyr Tîm Cymru wedi cymryd seibiant o'u gwaith paratoi ar gyfer Gemau'r Gymanwlad i annog pobl…

Darllen Mwy

Qatar 2022: "Rydyn ni’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf" - Rob Page

Mae Rob Page yn credu ei fod wedi gweld y dyfodol i genhedlaeth ifanc sy’n gwisgo hetiau bwced sy’n…

Darllen Mwy